Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy, bőrkötéses, aranyszéllel -

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy, bőrkötéses, aranyszéllel

Biblia - Bőr, Károli, nagy családi -

Biblia - Bőr, Károli, nagy családi

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA -

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA

180 nap alatt a Biblián át - Philip Yancey és Tim Stafford

Philip Yancey és Tim Stafford

180 nap alatt a Biblián át

Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014) -

Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014)

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Márk Evangéliuma 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT
  Márk 1:1 A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete,
  Márk 1:1 A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete,
  Márk 1:1 Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete,
  Márk 1:2 A mint meg van írva a prófétáknál: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti a te útadat előtted;
  Márk 1:2 A mint meg van írva a prófétáknál: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti a te útadat előtted;
  Márk 1:2 amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: "Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat;
  Márk 1:3 Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit:
  Márk 1:3 Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit:
  Márk 1:3 kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!"
  Márk 1:4 Előáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára.
  Márk 1:4 Előáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára.
  Márk 1:4 Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára.
  Márk 1:5 És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan ő általa a Jordán vizében, bűneikről vallást tévén.
  Márk 1:5 És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan ő általa a Jordán vizében, bűneikről vallást tévén.
  Márk 1:5 Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és - amikor megvallották bűneiket - megkeresztelte őket a Jordán vizében.
  Márk 1:6 János pedig teveszőrruhát és dereka körül bőrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala.
  Márk 1:6 János pedig teveszőrruhát és dereka körül bőrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala.
  Márk 1:6 János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet,
  Márk 1:7 És prédikála, mondván: Utánam jő, a ki erősebb nálam, a kinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujának szíjját megoldjam.
  Márk 1:7 És prédikála, mondván: Utánam jő, a ki erősebb nálam, a kinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujának szíjját megoldjam.
  Márk 1:7 és ezt hirdette: "Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam.
  Márk 1:8 Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő Szent Lélekkel keresztel titeket.
  Márk 1:8 Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő Szentszellemmel keresztel titeket.
  Márk 1:8 Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni."
  Márk 1:9 És lőn azokban a napokban, eljöve Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelteték János által a Jordánban.
  Márk 1:9 És lőn azokban a napokban, eljöve Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelteték János által a Jordánban.
  Márk 1:9 Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názeretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban.
  Márk 1:10 És azonnal feljővén a vízből, látá az egeket megnyilatkozni, és a Lelket mint egy galambot ő reá leszállani;
  Márk 1:10 És azonnal feljővén a vízből, látá az egeket megnyilatkozni, és a Szellemet mint egy galambot ő reá leszállani;
  Márk 1:10 És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek mint egy galamb;
  Márk 1:11 És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.
  Márk 1:11 És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.
  Márk 1:11 a mennyből pedig hang hallatszott: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."
  Márk 1:12 És a lélek azonnal elragadá őt a pusztába.
  Márk 1:12 És a Szellem azonnal elragadá őt a pusztába.
  Márk 1:12 A Lélek pedig azonnal kivitte a pusztába.
  Márk 1:13 És ott volt a pusztában negyven napig kísértetve a Sátántól, és a vad állatokkal vala együtt; és az angyalok szolgálnak vala néki.
  Márk 1:13 És ott volt a pusztában negyven napig kísértetve a Sátántól, és a vad állatokkal vala együtt; és az angyalok szolgálnak vala néki.
  Márk 1:13 Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.
  Márk 1:14 Minekutána pedig János tömlöczbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangyéliomát,
  Márk 1:14 Minekutána pedig János tömlöczbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangyéliomát,
  Márk 1:14 Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát:
  Márk 1:15 És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.
  Márk 1:15 És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.
  Márk 1:15 "Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
  Márk 1:16 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, a mint a tengerbe hálót vetének; mert halászok valának.
  Márk 1:16 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, a mint a tengerbe hálót vetének; mert halászok valának.
  Márk 1:16 Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak;
  Márk 1:17 És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok.
  Márk 1:17 És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok.
  Márk 1:17 és így szólt hozzájuk Jézus: "Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket."
  Márk 1:18 És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék őt.
  Márk 1:18 És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék őt.
  Márk 1:18 Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt.
  Márk 1:19 És onnan egy kevéssé elébb menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, a mint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala.
  Márk 1:19 És onnan egy kevéssé elébb menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, a mint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala.
  Márk 1:19 Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban;
  Márk 1:20 És azonnal hívá őket. És ők atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva, utána menének.
  Márk 1:20 És azonnal hívá őket. És ők atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva, utána menének.
  Márk 1:20 és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.
  Márk 1:21 És bemenének Kapernaumba; és mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagógába, tanít vala.
  Márk 1:21 És bemenének Kapernaumba; és mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagógába, tanít vala.
  Márk 1:21 Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment, és tanított.
  Márk 1:22 És elálmélkodának az ő tanításán; mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy mint az írástudók.
  Márk 1:22 És elálmélkodának az ő tanításán; mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy mint az írástudók.
  Márk 1:22 Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók.
  Márk 1:23 Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, a kiben tisztátalan lélek volt, és felkiálta,
  Márk 1:23 Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, a kiben tisztátalan szellem volt, és felkiálta,
  Márk 1:23 Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel:
  Márk 1:24 És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje.
  Márk 1:24 És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje.
  Márk 1:24 "Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje."
  Márk 1:25 És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki belőle.
  Márk 1:25 És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki belőle.
  Márk 1:25 Jézus ráparancsolt: "Némulj el, és menj ki belőle!"
  Márk 1:26 És a tisztátalan lélek megszaggatá őt, és fenszóval kiáltva, kiméne belőle.
  Márk 1:26 És a tisztátalan szellem megszaggatá őt, és fenszóval kiáltva, kiméne belőle.
  Márk 1:26 A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott, és kiment belőle.
  Márk 1:27 És mindnyájan elálmélkodának, annyira, hogy egymás között kérdezgeték, mondván: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki?
  Márk 1:27 És mindnyájan elálmélkodának, annyira, hogy egymás között kérdezgeték, mondván: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan szellemeknek is, és engedelmeskednek néki?
  Márk 1:27 Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: "Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is és azok engedelmeskednek neki."
  Márk 1:28 És azonnal elméne az ő híre Galilea egész környékére.
  Márk 1:28 És azonnal elméne az ő híre Galilea egész környékére.
  Márk 1:28 És gyorsan elterjedt Jézus híre mindenfelé, Galilea egész környékén.
  Márk 1:29 És a zsinagógából azonnal kimenvén, a Simon és András házához menének Jakabbal és Jánossal együtt.
  Márk 1:29 És a zsinagógából azonnal kimenvén, a Simon és András házához menének Jakabbal és Jánossal együtt.
  Márk 1:29 Mindjárt ezután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába.
  Márk 1:30 A Simon napa pedig hideglelésben fekszik vala, és azonnal szólának néki felőle.
  Márk 1:30 A Simon napa pedig hideglelésben fekszik vala, és azonnal szólának néki felőle.
  Márk 1:30 Simon anyósa lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felőle Jézusnak,
  Márk 1:31 És ő odamenvén, fölemelé azt, annak kezét fogván; és elhagyá azt a hideglelés azonnal, és szolgál vala nékik.
  Márk 1:31 És ő odamenvén, fölemelé azt, annak kezét fogván; és elhagyá azt a hideglelés azonnal, és szolgál vala nékik.
  Márk 1:31 aki odamenve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik.
  Márk 1:32 Estefelé pedig, a mikor leszállt a nap, mind ő hozzá vivék a betegeseket és az ördöngősöket;
  Márk 1:32 Estefelé pedig, a mikor leszállt a nap, mind ő hozzá vivék a betegeseket és az ördöngősöket;
  Márk 1:32 Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat;
  Márk 1:33 És az egész város oda gyűlt vala az ajtó elé.
  Márk 1:33 És az egész város oda gyűlt vala az ajtó elé.
  Márk 1:33 az egész város összegyűlt az ajtó előtt.
  Márk 1:34 És meggyógyíta sokakat, a kik különféle betegségekben sínlődnek vala; és sok ördögöt kiűze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivelhogy őt ismerék.
  Márk 1:34 És meggyógyíta sokakat, a kik különféle betegségekben sínlődnek vala; és sok ördögöt kiűze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivelhogy őt ismerék.
  Márk 1:34 Sok, különféle betegségben sínylődőt meggyógyított; sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket; azok ugyanis felismerték őt.
  Márk 1:35 Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre és ott imádkozék.
  Márk 1:35 Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre és ott imádkozék.
  Márk 1:35 Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.
  Márk 1:36 Simon pedig és a vele lévők utána sietének;
  Márk 1:36 Simon pedig és a vele lévők utána sietének;
  Márk 1:36 Simon és a vele levők azonban utána siettek,
  Márk 1:37 És a mikor megtalálák őt, mondának néki: Mindenki téged keres.
  Márk 1:37 És a mikor megtalálák őt, mondának néki: Mindenki téged keres.
  Márk 1:37 és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: "Mindenki téged keres."
  Márk 1:38 És ő monda nékik: Menjünk a közel való városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.
  Márk 1:38 És ő monda nékik: Menjünk a közel való városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.
  Márk 1:38 Ő pedig ezt mondta nekik: "Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem."
  Márk 1:39 És prédikál vala azoknak zsinagógáiban, egész Galileában, és ördögöket űz vala.
  Márk 1:39 És prédikál vala azoknak zsinagógáiban, egész Galileában, és ördögöket űz vala.
  Márk 1:39 És elment Galilea-szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket.
  Márk 1:40 És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt és leborulván előtte és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem.
  Márk 1:40 És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt és leborulván előtte és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem.
  Márk 1:40 Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: "Ha akarod, meg tudsz tisztítani."
  Márk 1:41 Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg.
  Márk 1:41 Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg.
  Márk 1:41 Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!"
  Márk 1:42 És a mint ezt mondja vala, azonnal eltávozék tőle a poklosság és megtisztula.
  Márk 1:42 És a mint ezt mondja vala, azonnal eltávozék tőle a poklosság és megtisztula.
  Márk 1:42 És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult.
  Márk 1:43 És erősen megfenyegetvén, azonnal elküldé őt,
  Márk 1:43 És erősen megfenyegetvén, azonnal elküldé őt,
  Márk 1:43 Jézus erélyesen rászólva azonnal elküldte,
  Márk 1:44 És monda néki: Meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj; hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, a mit Mózes parancsolt, bizonyságul nékik.
  Márk 1:44 És monda néki: Meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj; hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, a mit Mózes parancsolt, bizonyságul nékik.
  Márk 1:44 és ezt mondta neki: "Vigyázz, senkinek semmit el ne mondj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt - bizonyságul nekik!"
  Márk 1:45 Az pedig kimenvén, kezde sokat beszélni és terjeszteni a dolgot, annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn puszta helyeken vala, és mennek vala hozzá mindenfelől.
  Márk 1:45 Az pedig kimenvén, kezde sokat beszélni és terjeszteni a dolgot, annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn puszta helyeken vala, és mennek vala hozzá mindenfelől.
  Márk 1:45 Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan városba, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől.
  Máté Evangéliuma 28  |  Lap tetejére  |  Márk Evangéliuma 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Márk Evangéliuma 1. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia