Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Károli Biblia - Standard, arany széllel -

Károli Biblia - Standard, arany széllel

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA -

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA

Az első Bibliám - Lizzie Ribbons

Lizzie Ribbons

Az első Bibliám

Bibliai emberek -

Bibliai emberek

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Lukács Evangéliuma 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  AZ ÖRÖMHÍR LUKÁCS SZERINT
  Lukács 1:1 Mivelhogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, a melyek minálunk beteljesedtek,
  Lukács 1:1 As a number of attempts have been made to put together in order an account of those events which took place among us,
  Lukács 1:1 Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről úgy,
  Lukács 1:2 A mint nékünk előnkbe adták, a kik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az ígének:
  Lukács 1:2 As they were handed down to us by those who saw them from the first and were preachers of the word,
  Lukács 1:2 amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének:
  Lukács 1:3 Tetszék énnékem is, ki eleitől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak néked. jó Theofilus,
  Lukács 1:3 It seemed good to me, having made observation, with great care, of the direction of events in their order, to put the facts in writing for you, most noble Theophilus;
  Lukács 1:3 magam is jónak láttam, hogy miután eleitől kezdve mindennek pontosan utánajártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyrabecsült Teofilus,
  Lukács 1:4 Hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, a melyekre taníttatál.
  Lukács 1:4 So that you might have certain knowledge of those things about which you were given teaching.
  Lukács 1:4 hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot.
  Lukács 1:5 Heródesnek, a Júdea királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből; az ő felesége pedig az Áron leányai közül való vala, és annak neve Erzsébet.
  Lukács 1:5 In the days of Herod, king of Judaea, there was a certain priest, by name Zacharias, of the order of Abijah; and he had a wife of the family of Aaron, and her name was Elisabeth.
  Lukács 1:5 Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá csoportjából; felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet.
  Lukács 1:6 És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben feddhetetlenül jártak.
  Lukács 1:6 They were upright in the eyes of God, keeping all the rules and orders of God, and doing no wrong.
  Lukács 1:6 Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint.
  Lukács 1:7 És nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet meddő vala, és mind a ketten immár idős emberek valának.
  Lukács 1:7 And they were without children, because Elisabeth had never given birth, and they were at that time very old.
  Lukács 1:7 Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előrehaladott korúak voltak.
  Lukács 1:8 Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt,
  Lukács 1:8 Now it came about that in his turn he was acting as priest before God,
  Lukács 1:8 Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt,
  Lukács 1:9 A papi tiszt szokása szerint reá jutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomába, jó illatot gerjesszen.
  Lukács 1:9 And as was the way of the priests, he had to go into the Temple to see to the burning of perfumes.
  Lukács 1:9 a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölőáldozatot.
  Lukács 1:10 És a népnek egész sokasága imádkozék kívül a jó illatozás idején;
  Lukács 1:10 And all the people were offering prayers outside, at the time of the burning of perfumes.
  Lukács 1:10 A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölőáldozat órájában.
  Lukács 1:11 Néki pedig megjelenék az Úrnak angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől.
  Lukács 1:11 And he saw an angel of the Lord in his place on the right side of the altar.
  Lukács 1:11 Ekkor megjelent neki az ÚR angyala, és megállt a füstölőáldozati oltár mellett jobb felől.
  Lukács 1:12 És láttára megrettene Zakariás, és félelem szállá meg őt.
  Lukács 1:12 And Zacharias was troubled when he saw him, and fear came on him.
  Lukács 1:12 Zakariás amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg.
  Lukács 1:13 Monda pedig az angyal néki: Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak.
  Lukács 1:13 But the angel said, Have no fear, Zacharias, for your prayer has come to the ears of God, and your wife Elisabeth will have a son, and his name will be John.
  Lukács 1:13 De az angyal így szólt hozzá: "Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni.
  Lukács 1:14 És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén;
  Lukács 1:14 And you will be glad and have great delight; and numbers of people will have joy at his birth.
  Lukács 1:14 Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének,
  Lukács 1:15 Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva.
  Lukács 1:15 For he will be great in the eyes of the Lord; he will not take wine or strong drink; and he will be full of the Spirit of God from his birth.
  Lukács 1:15 mert nagy lesz ő az Úr előtt; bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel,
  Lukács 1:16 És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz.
  Lukács 1:16 And through him great numbers of the children of Israel will be turned to the Lord their God.
  Lukács 1:16 Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz,
  Lukács 1:17 És ez ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.
  Lukács 1:17 And he will go before his face in the spirit and power of Elijah, turning the hearts of fathers to their children, and wrongdoers to the way of righteousness; to make ready a people whose hearts have been turned to the Lord.
  Lukács 1:17 és őelőtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé."
  Lukács 1:18 És monda Zakariás az angyalnak: Miről tudhatom én ezt meg? mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős.
  Lukács 1:18 And Zacharias said to the angel, How may I be certain of this? For I am an old man, and my wife is far on in years.
  Lukács 1:18 Zakariás így szólt az angyalhoz: "Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előrehaladott korú."
  Lukács 1:19 És felelvén az angyal, monda néki: Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked.
  Lukács 1:19 And the angel, answering, said, I am Gabriel, whose place is before God; I have been sent to say these words to you and to give you this good news.
  Lukács 1:19 Az angyal pedig így válaszolt: "Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt.
  Lukács 1:20 És ímé megnémulsz és nem szólhatsz mindama napig, a melyen ezek meglesznek: mivelhogy nem hittél az én beszédimnek, a melyek beteljesednek az ő idejökben.
  Lukács 1:20 Now, see, you will be without voice or language till the day when these things come about, because you had not faith in my words, which will have effect at the right time.
  Lukács 1:20 De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek."
  Lukács 1:21 A nép pedig várja vala Zakariást, és csodálkozék, hogy a templomban késik.
  Lukács 1:21 And the people were waiting for Zacharias and were surprised because he was in the Temple for such a long time.
  Lukács 1:21 A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban.
  Lukács 1:22 És kijövén, nem szólhata nékik; eszökbe vevék azért, hogy látást látott a templomban; mert ő csak integetett nékik, és néma maradt.
  Lukács 1:22 And when he came out he was not able to say anything, and they saw that he had seen a vision in the Temple; and he was making signs to them without words.
  Lukács 1:22 Amikor mégis kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt.
  Lukács 1:23 És lőn, hogy mikor leteltek az ő szolgálatának napjai, elméne haza.
  Lukács 1:23 And when the days of his work in the Temple were ended, he went back to his house.
  Lukács 1:23 Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament.
  Lukács 1:24 E napok után pedig fogada méhében Erzsébet az ő felesége, és elrejtőzék öt hónapig, mondván:
  Lukács 1:24 After that time, Elisabeth, being certain that she was to become a mother, kept herself from men's eyes for five months, saying,
  Lukács 1:24 E napok után fogant felesége, Erzsébet, aztán elrejtőzött öt hónapra, majd így szólt:
  Lukács 1:25 Így cselekedett velem az Úr a napokban, a melyekben reám tekinte, hogy elvegye az én gyalázatomat az emberek között.
  Lukács 1:25 The Lord has done this to me, for his eyes were on me, to take away my shame in the eyes of men.
  Lukács 1:25 "Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt."
  Lukács 1:26 A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, a melynek neve Názáret,
  Lukács 1:26 Now in the sixth month the angel Gabriel was sent from God to a town in Galilee, named Nazareth,
  Lukács 1:26 A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe,
  Lukács 1:27 Egy szűzhöz, a ki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária.
  Lukács 1:27 To a virgin who was to be married to a man named Joseph, of the family of David; and the name of the virgin was Mary.
  Lukács 1:27 egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve.
  Lukács 1:28 És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.
  Lukács 1:28 And the angel came in to her and said, Peace be with you, to whom special grace has been given; the Lord is with you.
  Lukács 1:28 Az angyal belépve hozzá így szólt: "Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!"
  Lukács 1:29 Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?!
  Lukács 1:29 But she was greatly troubled at his words, and said to herself, What may be the purpose of these words?
  Lukács 1:29 Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés.
  Lukács 1:30 És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.
  Lukács 1:30 And the angel said to her, Have no fear, Mary, for you have God's approval.
  Lukács 1:30 Az angyal ezt mondta neki: "Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!
  Lukács 1:31 És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.
  Lukács 1:31 And see, you will give birth to a son, and his name will be Jesus.
  Lukács 1:31 Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.
  Lukács 1:32 Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;
  Lukács 1:32 He will be great, and will be named the Son of the Most High: and the Lord God will give him the kingdom of David, his father:
  Lukács 1:32 Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját,
  Lukács 1:33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!
  Lukács 1:33 He will have rule over the house of Jacob for ever, and of his kingdom there will be no end.
  Lukács 1:33 ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége."
  Lukács 1:34 Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?
  Lukács 1:34 And Mary said to the angel, How may this be, because I have had no knowledge of a man?
  Lukács 1:34 Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?"
  Lukács 1:35 És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.
  Lukács 1:35 And the angel in answer said to her, The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will come to rest on you, and so that which will come to birth will be named holy, Son of God.
  Lukács 1:35 Az angyal így válaszolt neki: "A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.
  Lukács 1:36 És ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében; és ez már a hatodik hónapja néki, a kit meddőnek hívtak:
  Lukács 1:36 Even now Elisabeth, who is of your family, is to be a mother, though she is old: and this is the sixth month with her who was without children.
  Lukács 1:36 Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak,
  Lukács 1:37 Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.
  Lukács 1:37 For there is nothing which God is not able to do.
  Lukács 1:37 mert az Istennek semmi sem lehetetlen."
  Lukács 1:38 Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal.
  Lukács 1:38 And Mary said: I am the servant of the Lord; may it be to me as you say. And the angel went away.
  Lukács 1:38 Ekkor így szólt Mária: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!" S ekkor eltávozott tőle az angyal.
  Lukács 1:39 Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába;
  Lukács 1:39 Then Mary got up and went quickly into the high lands, to a town of Judah;
  Lukács 1:39 Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába.
  Lukács 1:40 És beméne Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet.
  Lukács 1:40 And went into the house of Zacharias and took Elisabeth in her arms.
  Lukács 1:40 Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
  Lukács 1:41 És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében; és betelék Erzsébet Szent Lélekkel;
  Lukács 1:41 And when the voice of Mary came to the ears of Elisabeth, the baby made a sudden move inside her; then Elisabeth was full of the Holy Spirit,
  Lukács 1:41 Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel,
  Lukács 1:42 És fennszóval kiálta, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.
  Lukács 1:42 And she said with a loud voice: May blessing be on you among women, and a blessing on the child of your body.
  Lukács 1:42 és hangos szóval kiáltotta: "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!
  Lukács 1:43 És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön én hozzám?
  Lukács 1:43 How is it that the mother of my Lord comes to me?
  Lukács 1:43 Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám?
  Lukács 1:44 Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben.
  Lukács 1:44 For, truly, when the sound of your voice came to my ears, the baby in my body made a sudden move for joy.
  Lukács 1:44 Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, ujjongva mozdult meg a magzat méhemben.
  Lukács 1:45 És boldog az, a ki hitt; mert beteljesednek azok, a miket az Úr néki mondott.
  Lukács 1:45 Happy will she be who had faith that the things which the Lord has said to her will be done.
  Lukács 1:45 Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki."
  Lukács 1:46 Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,
  Lukács 1:46 And Mary said: My soul gives glory to God;
  Lukács 1:46 Mária pedig ezt mondta: "Magasztalja lelkem az Urat,
  Lukács 1:47 És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.
  Lukács 1:47 My spirit is glad in God my Saviour.
  Lukács 1:47 és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt,
  Lukács 1:48 Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára; mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.
  Lukács 1:48 For he has had pity on his servant, though she is poor and lowly placed: and from this hour will all generations give witness to the blessing which has come to me.
  Lukács 1:48 mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék,
  Lukács 1:49 Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő neve!
  Lukács 1:49 For he who is strong has done great things for me; and holy is his name.
  Lukács 1:49 mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve,
  Lukács 1:50 És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, a kik őt félik.
  Lukács 1:50 His mercy is for all generations in whom is the fear of him.
  Lukács 1:50 irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.
  Lukács 1:51 Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által,elszéleszté az ő szívök gondolatában felfuvalkodottakat.
  Lukács 1:51 With his arm he has done acts of power; he has put to flight those who have pride in their hearts.
  Lukács 1:51 Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat.
  Lukács 1:52 Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.
  Lukács 1:52 He has put down kings from their seats, lifting up on high the men of low degree.
  Lukács 1:52 Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.
  Lukács 1:53 Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen.
  Lukács 1:53 Those who had no food he made full of good things; the men of wealth he sent away with nothing in their hands;
  Lukács 1:53 Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.
  Lukács 1:54 Felvevé Izráelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról.
  Lukács 1:54 His help he has given to Israel, his servant, so that he might keep in mind his mercy to Abraham and his seed for ever,
  Lukács 1:54 Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról,
  Lukács 1:55 (A miképen szólott volt a mi atyáinknak), Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké!
  Lukács 1:55 As he gave his word to our fathers.
  Lukács 1:55 amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké."
  Lukács 1:56 Marada pedig Mária Erzsébettel mintegy három hónapig; azután haza tére.
  Lukács 1:56 And Mary was with her for about three months and then went back to her house.
  Lukács 1:56 Mária Erzsébettel maradt három hónapig, azután visszatért otthonába.
  Lukács 1:57 Erzsébetnek pedig betelék az ő szülésének ideje, és szűle fiat.
  Lukács 1:57 Now it was time for Elisabeth to give birth, and she had a son.
  Lukács 1:57 Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült.
  Lukács 1:58 És meghallák az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ő vele; és együtt örülének vele.
  Lukács 1:58 And it came to the ears of her neighbours and relations that the Lord had been very good to her, and they took part in her joy.
  Lukács 1:58 Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele.
  Lukács 1:59 És lőn nyolczad napon, eljövének, hogy körülmetéljék a gyermeket; és az ő atyja nevéről Zakariásnak akarák őt nevezni.
  Lukács 1:59 And on the eighth day they came to see to the circumcision of the child, and they would have given him the name of Zacharias, his father's name;
  Lukács 1:59 A nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni.
  Lukács 1:60 És felelvén az ő anyja, monda: Nem; hanem Jánosnak neveztessék.
  Lukács 1:60 But his mother made answer and said, No, his name is John.
  Lukács 1:60 Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta: "Nem, hanem János legyen a neve."
  Lukács 1:61 És mondának néki: Senki sincs a te rokonságodban, a ki ezen a néven neveztetnék.
  Lukács 1:61 And they said, Not one of your relations has that name.
  Lukács 1:61 Mire ezt mondták neki: "De hiszen senki sincs a te rokonságodban, akit így hívnának."
  Lukács 1:62 És intének az ő atyjának, hogy minek akarja neveztetni?
  Lukács 1:62 And they made signs to his father, to say what name was to be given to him.
  Lukács 1:62 Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni.
  Lukács 1:63 Az pedig táblát kérvén, ezt írá, mondván: János a neve. És elcsodálkozának mindnyájan.
  Lukács 1:63 And he sent for writing materials and put down: His name is John; and they were all surprised.
  Lukács 1:63 Ő táblát kért, és ezt írta rá: "János a neve." Erre mindenki elcsodálkozott.
  Lukács 1:64 És feloldódék az ő szája és nyelve azonnal, és szóla, áldván az Istent.
  Lukács 1:64 And straight away his mouth was open and his tongue was free and he gave praise to God.
  Lukács 1:64 És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent.
  Lukács 1:65 És félelem szállott minden ő szomszédaikra; és Júdeának egész hegyes tartományában elhirdettetének mind e dolgok.
  Lukács 1:65 And fear came on all those who were living round about them: and there was much talk about all these things in all the hill-country of Judaea.
  Lukács 1:65 Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek minderről.
  Lukács 1:66 És szívökre vevék mindenek, a kik hallák, mondván: Vajjon mi lesz e gyermekből? És az Úrnak keze vala ő vele.
  Lukács 1:66 And all who had word of them kept them in their minds and said, What will this child be? For the hand of the Lord was with him.
  Lukács 1:66 Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak: "Vajon mi lesz ebből a gyermekből?" Az Úr keze pedig valóban vele volt.
  Lukács 1:67 És Zakariás, az ő atyja beteljesedék Szent Lélekkel, és prófétála mondván:
  Lukács 1:67 And his father, Zacharias, was full of the Holy Spirit, and with the voice of a prophet said these words:
  Lukács 1:67 Apja, Zakariás, megtelt Szentlélekkel, és így prófétált:
  Lukács 1:68 Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét,
  Lukács 1:68 Praise be to the Lord, the God of Israel, for he has come to his people and made them free,
  Lukács 1:68 "Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki.
  Lukács 1:69 És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyermekének, Dávidnak házában,
  Lukács 1:69 Lifting up a horn of salvation for us in the house of his servant David,
  Lukács 1:69 Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából,
  Lukács 1:70 A mint szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik eleitől fogva voltak,
  Lukács 1:70 As he said, by the mouth of his holy prophets, from the earliest times,
  Lukács 1:70 ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva:
  Lukács 1:71 Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, a kik minket gyűlölnek;
  Lukács 1:71 Salvation from those who are against us, and from the hands of those who have hate for us;
  Lukács 1:71 hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket;
  Lukács 1:72 Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről,
  Lukács 1:72 To do acts of mercy to our fathers and to keep in mind his holy word,
  Lukács 1:72 hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről,
  Lukács 1:73 Az esküvésről, a melylyel megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja nékünk,
  Lukács 1:73 The oath which he made to Abraham, our father,
  Lukács 1:73 arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk,
  Lukács 1:74 Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk néki.
  Lukács 1:74 That we, being made free from the fear of those who are against us, might give him worship,
  Lukács 1:74 hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki,
  Lukács 1:75 Szentségben és igazságban ő előtte a mi életünknek minden napjaiban.
  Lukács 1:75 In righteousness and holy living before him all our days.
  Lukács 1:75 szentségben és igazságban őelőtte életünk minden napján.
  Lukács 1:76 Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol; mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed;
  Lukács 1:76 And you, child, will be named the prophet of the Most High: you will go before the face of the Lord, to make ready his ways;
  Lukács 1:76 Te pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait,
  Lukács 1:77 És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatjában.
  Lukács 1:77 To give knowledge of salvation to his people, through the forgiveness of sins,
  Lukács 1:77 hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által,
  Lukács 1:78 A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, a melylyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból,
  Lukács 1:78 Because of the loving mercies of our God, by which the dawn from heaven has come to us,
  Lukács 1:78 Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból;
  Lukács 1:79 Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek; hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!
  Lukács 1:79 To give light to those in dark places, and in the shade of death, so that our feet may be guided into the way of peace.
  Lukács 1:79 hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára."
  Lukács 1:80 A kis gyermek pedig nevekedik és erősödik vala lélekben; és a pusztában vala mind ama napig, a melyen megmutattamagát az Izráelnek.
  Lukács 1:80 And the child became tall, and strong in spirit; and he was living in the waste land till the day when he came before the eyes of Israel.
  Lukács 1:80 A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izráelben.
  Márk Evangéliuma 16  |  Lap tetejére  |  Lukács Evangéliuma 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Lukács Evangéliuma 1. fejezet - Károli Biblia, Bible Basic English, Új fordítású Biblia