Immanuel Gyülekezet

Útmutató adófizetők részére – SZJA 1% felajánlás

1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át?

Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját maradéktalanul befizeti az APEH-nek, vagy részletfizetési, vagy fizetési halasztási engedélye van az APEH-től.

2. Mit tegyen a felajánlás lehetőségével élni kívánó adófizető?

Ha adóbevallását maga készíti el, akkor az adóbevallási csomagban elhelyezett nyilatkozatot az adóbevallással együtt küldje vissza 2006. május 22-ig.

Ha adóbevallását munkáltatói elszámolás helyettesíti, akkor az APEH-nek címzett de a munkáltatónak átadott levélben nyilatkozzon erről. A nyilatkozattétel határideje: 2006. február 20-ig.

Ha egyéni vállalkozó, akkor az adóbevallásával együtt az APEH-nek megküldött levélben nyilatkozzon erről. A nyilatkozattétel határideje: 2006. február 15-ig.

Adóhatósági adó-megállapítás (ADAM) esetén az adózó a nyilatkozatához csatolva 2006. február 15-éig küldje el az 1%-os nyilatkozatát az APEH-nak.

3. Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának?

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát és tartalmazhatja a szervezet nevét is. Csak egy nonprofit szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni.
Az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolatosan külön lehet nyilatkozni.

4. Milyen formában kell nyilatkozni?

A nyilatkozatot lezárt, normál postai borítékba kell helyezni; A nyilatkozatnak a borítékkal azonos méretű lapon kell lennie, de nem szükséges a formanyomtatvány. A borítékra rá kell írni az adózó személyi adatait: nevét, lakcímét, adóazonosító jelét. Ha nem önadózó, akkor alá is kell írnia a nevét a boríték leragasztásnál átnyúlóan.

5. Milyen nonprofit - nem kormányzati és nem haszonérdekelt - szervezeteknek lehet felajánlani az 1%-ot?

Az alábbi nonprofit szervezetek lehetnek az 1% kedvezményezettjei:

· Azok a bíróság által 2004. január 1-éig jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek (kivéve a politikai pártokat, valamint a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleteket), alapítványok és közalapítványok amelyek a rendelkező nyilatkozat évét megelőzően legalább 1 éve megszakítás nélkül mind alapszabályuk szerint, mind pedig ténylegesen közhasznú tevékenységet végeznek, belföldi székhelyűek, egy magyarországi közösség vagy a határon túli magyarság érdekében működnek, nyilatkoznak arról, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytatnak, szervezetük pártoktól független valamint köztartozásuk nincs,.

· Azok a szervezetek, amelyeket a bíróság 2005. január 1-jéig közalapítványként, vagy kiemelkedően közhasznú szervezeteként nyilvántartásba vett és az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint közhasznú tevékenységgel megszakítás nélkül ténylegesen is foglalkozik abban az esetben, ha az előző bekezdésben körülírt további feltételeknek is megfelelnek. A kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet szerződés másolatának az adóhatóságoz történő becsatolásával igazolja, hogy tevékenységét állami szervvel vagy önkormányzattal a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel kötött szerződés alapján végzi.

6. Mi tekinthető közhasznú tevékenységnek?

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek, amelyek az alábbiak:

Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; Tudományos tevékenység, kutatás; Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Kulturális tevékenység; Kulturális örökség megóvása; Műemlékvédelem; Természetvédelem, állatvédelem; Környezetvédelem; Gyermekek- és ifjúságvédelem, gyermekek- és ifjúsági érdekképviselet; Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; Emberi és állampolgári jogok védelme; A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével; Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, Fogyasztóvédelem; Rehabilitációs foglalkoztatás; Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; Euroatlanti integráció elősegítése; Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység; A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem.

7. Mit tesz az APEH az adózó nyilatkozatának kézhezvétele után?

Kiszámítja az adózó adójának 1 %-át szeptember 1-éig, és felhívja a szervezetet, hogy a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Érvényes nyilatkozat esetén az APEH legkésőbb 2006. november 30-áig köteles átutalni a felajánlott 1%-ot a címzettnek. Két esetben lehetséges, hogy ez nem valósul meg. Ha a nyilatkozatot az adózó hibásan töltötte ki (pl.: véletlenül téves adószámot írt) akkor az 1% visszakerül a központi költségvetésbe. Az APEH-nek megküldött nyilatkozat tartalma adótitoknak minősül, melyet az APEH öt évig tárol.

Az APEH internetes honlapján tájékoztatást ad az 1%-os rendelkezések kedvezményezettjeinek nevéről, székhelyéről, az adott évi állampolgári rendelkezések együttes összegéről. A jogszabályi feltételeknek megfelelő, ténylegesen támogatásban részesült kedvezményezettekről a tájékoztatást az APEH honlapja a rendelkezési év december 31-ét követően tartalmazza.

További információ:
Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
www.nonprofit.hu
, www.niok.hu
APEH információ: 06/80/63 00 63
NIOK zöld szám: 06/80/200-074

Forrás: http://nonprofit.hu