Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Kézikönyv a Bibliához -

Kézikönyv a Bibliához

Károli Biblia - nagybetűs -

Károli Biblia - nagybetűs

Biblia - közepes méret - keménytáblás -

Biblia - közepes méret - keménytáblás

A Biblia négy vezetési alapelve - Martina és Volker Kessler

Martina és Volker Kessler

A Biblia négy vezetési alapelve

A Biblia alaptanításai III.  - Derek Prince

Derek Prince

A Biblia alaptanításai III.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Jelenések könyve 21. fejezet


 

  <<< >>>  

  Jelenések 21:1 Ezután újra láttam. Új Ég és Új Föld tűnt elő, mert az első ég és az első Föld eltűntek, és tenger sem volt többé.
  Jelenések 21:1 Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.
  Jelenések 21:1 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé.
  Jelenések 21:2 Láttam, hogy a Szent Város, az Új Jeruzsálem leszállt a Mennyből, Istentől. Olyan volt, mint egy menyasszony, akit a férje számára öltöztettek fel menyasszonyi ruhába, és ékszerekkel ékesítettek.
  Jelenések 21:2 És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.
  Jelenések 21:2 És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.
  Jelenések 21:3 Majd erős hangot hallottam a Mennyből, amely ezt kiáltotta: „Isten otthona most már az emberek között van. Ezentúl Isten együtt lakik az emberekkel, akik népévé lesznek. Ő maga lesz velük, Istenükké lesz,
  Jelenések 21:3 És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.
  Jelenések 21:3 Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;
  Jelenések 21:4 és minden könnyet letöröl a szemükről. Nem lesz többé halál, nem lesz több gyász, sírás és fájdalom, mert a régi dolgok elmúltak.”
  Jelenések 21:4 És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
  Jelenések 21:4 és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak."
  Jelenések 21:5 Ekkor az, aki a trónon ül, ezt mondta: „Lásd meg, én mindent megújítok!” Majd így szólt hozzám: „Írd le, mert ezek a beszédek megbízhatók és igazak!”
  Jelenések 21:5 És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.
  Jelenések 21:5 A trónuson ülő ezt mondta: "Íme, újjáteremtek mindent". És így szólt: "Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!"
  Jelenések 21:6 Azután ezt mondta: „Be van fejezve! Én vagyok az Alfa és az Ómega, aki elkezdi és be is fejezi. Aki szomjas, annak én adok inni az élet vizének forrásából — ajándékul.
  Jelenések 21:6 És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
  Jelenések 21:6 És ezt mondta nekem: "Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.
  Jelenések 21:7 Aki győz, örökli mindezeket, és annak Istene leszek, ő pedig a fiam lesz.
  Jelenések 21:7 A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
  Jelenések 21:7 Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.
  Jelenések 21:8 De a gyávák, a hitetlenek, és akik gyűlöletes dolgokat tesznek, a gyilkosok, a szexuális bűnben élők, és akik varázslással foglalkoznak, a bálványimádók, meg a hazugok — mindezek az emberek a tűz-tóba kerülnek, amelyben kén ég. Ez a második halál.”
  Jelenések 21:8 A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.
  Jelenések 21:8 De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál".
  Jelenések 21:9 Azután odajött hozzám egy angyal. Ő volt az egyik a hét angyal közül, akik a hét utolsó csapással teli poharakat kapták. Ezt mondta: „Gyere, megmutatom neked a Menyasszonyt, aki a Bárány felesége!”
  Jelenések 21:9 És jöve hozzám egy a hét angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.
  Jelenések 21:9 És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: "Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét".
  Jelenések 21:10 Ekkor magával ragadott a Szent Szellem, és az angyal elvezetett egy hatalmas és magas hegyre. Megmutatta a Szent Várost, Jeruzsálemet, amely a Mennyből, Istentől szállt le.
  Jelenések 21:10 És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.
  Jelenések 21:10 Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá.]
  Jelenések 21:11 Isten dicsősége ragyogott belőle, és a fénye olyan volt, mint a legértékesebb drágakőé, a kristálytiszta gyémánté.
  Jelenések 21:11 Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz;
  Jelenések 21:11 Benne volt az Isten dicsősége; ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz,
  Jelenések 21:12 A városnak erős és magas fala volt és tizenkét kapuja. Minden kapunál egy-egy angyal állt, és a kapukra Izrael tizenkét törzsének nevei voltak fölírva.
  Jelenések 21:12 És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:
  Jelenések 21:12 fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja, előtte tizenkét angyal, és a kapura nevek írva, Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:
  Jelenések 21:13 Három kapu volt a város keleti oldalán, három az északi, három a déli és három a nyugati oldalon.
  Jelenések 21:13 Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről három kapu: napnyugotról három kapu.
  Jelenések 21:13 keletről három kapu, északról három kapu, délről is három kapu, és nyugatról is három kapu.
  Jelenések 21:14 A városfal tizenkét alapkőre épült. Ezekre a Bárány tizenkét apostolának nevei voltak felírva.
  Jelenések 21:14 És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei.
  Jelenések 21:14 A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve.
  Jelenések 21:15 Az angyalnál, aki velem beszélt, volt egy arany mérőpálca. Azzal mérte meg a várost: a kapukat és falakat.
  Jelenések 21:15 A ki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany vessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát.
  Jelenések 21:15 Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát:
  Jelenések 21:16 A város pontosan négyzet alakú, hossza és szélessége egyenlő. Megmérte a várost a mérőpálcával, és az eredmény tizenkétezer stádium lett. A városnak ennyi a hossza, ugyanennyi a szélessége és a magassága is.
  Jelenések 21:16 És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő.
  Jelenések 21:16 a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége; és megmérte a várost a mérővesszővel: tizenkétezer futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő.
  Jelenések 21:17 Azután a falat is megmérte: ez száznegyvennégy könyök magas volt (férfi, vagyis angyal mértékével mérve).
  Jelenések 21:17 És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval.
  Jelenések 21:17 Megmérte a falát is: száznegyvennégy könyök, ember mértékével, ami az angyalé is.
  Jelenések 21:18 A fal gyémántból épült, maga a város pedig színaranyból, amely olyan átlátszó volt, mint a tiszta üveg.
  Jelenések 21:18 És kőfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló.
  Jelenések 21:18 Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló.
  Jelenések 21:19 A városfal alapját értékes drágakövek alkották: az első alapkő gyémánt, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd,
  Jelenések 21:19 És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd;
  Jelenések 21:19 A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette: az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd;
  Jelenések 21:20 az ötödik szárdonix, a hatodik rubin, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint (cirkon), a tizenkettedik ametiszt volt.
  Jelenések 21:20 Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist.
  Jelenések 21:20 az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt.
  Jelenések 21:21 A tizenkét kapu tizenkét gyöngyből készült: minden kapu egy-egy gyöngyből. A város utcái színaranyból voltak, amely olyan átlátszó volt, mint a tiszta üveg.
  Jelenések 21:21 A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg.
  Jelenések 21:21 A tizenkét kapu tizenkét gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg.
  Jelenések 21:22 Templomot nem láttam a városban, mert maga a Mindenható Úr Isten és a Bárány a város temploma.
  Jelenések 21:22 És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány.
  Jelenések 21:22 Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak a temploma.
  Jelenések 21:23 A városnak nincs szüksége sem a Nap, sem a Hold fényére, mert Isten dicsőségének ragyogása világítja meg. A fény forrása pedig maga a Bárány (Jézus).
  Jelenések 21:23 És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.
  Jelenések 21:23 Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány:
  Jelenések 21:24 Az ő fényénél járnak a világ népei. A Föld királyai ebbe a városba hozzák be dicsőségüket.
  Jelenések 21:24 És a pogányok, a kik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai az ő dicsőségöket és tisztességöket abba viszik.
  Jelenések 21:24 a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket.
  Jelenések 21:25 A város kapuit soha nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem is lesz ott.
  Jelenések 21:25 És annak kapui be nem záratnak nappal ( éjszaka ugyanis ott nem lesz);
  Jelenések 21:25 Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz.
  Jelenések 21:26 Oda viszik be a népek dicsőségét és gazdagságát.
  Jelenések 21:26 És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik.
  Jelenések 21:26 A népek odaviszik dicsőségüket és tiszteletüket,
  Jelenések 21:27 De semmit nem lehet bevinni a városba, ami nem tiszta. Senki nem mehet be oda, aki szégyellni való, utálatos, vagy hamis dolgokat tesz. Csak azok fognak bemenni, akiknek nevét felírták az Élet Könyvébe, amely a Bárányé.
  Jelenések 21:27 És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.
  Jelenések 21:27 tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe.
  Jelenések könyve 20  |  Lap tetejére  |  Jelenések könyve 22  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Jelenések könyve 21. fejezet - Egyszerű fordítás - Újszövetség, Károli Biblia, Új fordítású Biblia