Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Jelenések könyve 20. fejezet


 

  <<< >>>  

  Jelenések 20:1 Ezután ismét láttam: egy angyal szállt le a Mennyből. Kezében tartotta a feneketlen mélység kulcsát és egy nagy láncot.
  Jelenések 20:1 És láték egy angyalt leszállani a mennyből, a kinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében.
  Jelenések 20:1 És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből; az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében.
  Jelenések 20:2 Foglyul ejtette a Sárkányt (azt a Régi Kígyót, aki az Ördög vagy más néven a Sátán), és megkötözte a lánccal ezer évre.
  Jelenések 20:2 És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre.
  Jelenések 20:2 Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a Sátán, megkötözte ezer esztendőre,
  Jelenések 20:3 Azután ledobta a feneketlen mélységbe, a lejáratot pedig bezárta és lepecsételte. Azért tette ezt, hogy a Sárkány ne tudja többé becsapni a népeket, amíg az ezer év le nem telik. Ezer év múlva majd egy kis időre szabadon kell még engedni a Sárkányt.
  Jelenések 20:3 És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre.
  Jelenések 20:3 levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az ezer esztendő: azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre.
  Jelenések 20:4 Azután láttam: trónokat, és azokat, akik rajtuk ültek. Ezek hatalmat kaptak, hogy ítéljenek. Láttam azoknak az embereknek a lelkeit, akiket lefejeztek a Jézusról való tanúskodásuk és Isten üzenetének hirdetése miatt. Ezek nem imádták a Szörnyeteget, sem annak szobrát, és nem engedték a homlokukra vagy a kezükre tenni a Szörnyeteg jelét. Ezek az emberek feltámadtak, és ezer évig együtt uralkodtak Krisztussal. Ez az első feltámadás.
  Jelenések 20:4 És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
  Jelenések 20:4 És láttam trónokat: helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéjéért; akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre: ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
  Jelenések 20:5 A többi halott még nem támad fel, amíg le nem telik az ezer év.
  Jelenések 20:5 A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.
  Jelenések 20:5 A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.
  Jelenések 20:6 Áldottak és szentek azok, akik részt vesznek az első feltámadásban! rajtuk nincs hatalma a második halálnak, hanem Isten és Krisztus papjai lesznek, és ezer évig együtt uralkodnak vele.
  Jelenések 20:6 Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.
  Jelenések 20:6 Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig.
  Jelenések 20:7 Amikor eltelik az ezer év, kiengedik a Sátánt a börtönéből.
  Jelenések 20:7 És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából.
  Jelenések 20:7 Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből,
  Jelenések 20:8 Ő pedig kimegy, hogy becsapja a világ összes népeit — Gógot és Magógot. Összegyűjti őket a háborúra, és annyian lesznek, mint a tenger partján a homokszemek.
  Jelenések 20:8 És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye.
  Jelenések 20:8 és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot is; hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye.
  Jelenések 20:9 Összegyűlnek, végigvonulnak az egész Földön, és bekerítik Isten népének táborát és a várost, amelyet Isten szeret. De a Mennyből tűz száll le, és elpusztítja a Sátán hadseregét.
  Jelenések 20:9 És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.
  Jelenések 20:9 És felvonultak a fennsíkra, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket.
  Jelenések 20:10 A Sátánt pedig, aki becsapta a népeket, bedobják a tűz-tóba, amelyben kén ég. Így a Sátán is oda kerül a Szörnyeteg és a Hamis Próféta mellé, és éjjel-nappal, örökkön-örökké kínozzák őket.
  Jelenések 20:10 És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.
  Jelenések 20:10 Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.
  Jelenések 20:11 Azután láttam: egy hatalmas, fehér trónt, és azt, aki rajta ült. Előle elfutott a Föld és az ég, és nyomtalanul eltűntek.
  Jelenések 20:11 És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.
  Jelenések 20:11 És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely.
  Jelenések 20:12 Majd láttam: a Trón előtt halottak álltak, nagyok és kicsik. Majd könyveket nyitottak ki. Ítéletet hirdettek a halottak felett: mindenkinek a saját tettei alapján. Ezek a dolgok a könyvekben voltak feljegyezve. Azután kinyitottak egy másik könyvet is, az Élet Könyvét.
  Jelenések 20:12 És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.
  Jelenések 20:12 És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint.
  Jelenések 20:13 A tenger kiadta a benne levő halottakat, ugyanígy a Halál és a Hádész is kiadták a náluk levő halottakat. Minden egyes embert a tettei szerint ítéltek meg.
  Jelenések 20:13 És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.
  Jelenések 20:13 A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint.
  Jelenések 20:14 Ezután a Halált és a Hádészt is bedobták a tűz-tóba. Ez a második halál: a tűz-tó.
  Jelenések 20:14 A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.
  Jelenések 20:14 És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava.
  Jelenések 20:15 Ha valaki nem volt beírva az Élet Könyvébe, azt az embert is bedobták a tűz-tóba.
  Jelenések 20:15 És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.
  Jelenések 20:15 Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.
  Jelenések könyve 19  |  Lap tetejére  |  Jelenések könyve 21  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Jelenések könyve 20. fejezet - Egyszerű fordítás - Újszövetség, Károli Biblia, Új fordítású Biblia