Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes V. könyve 34. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:1 És felméne Mózes a Moáb mezőségéről a Nébó hegyére, a Piszga tetejére, a mely átellenben van Jérikhóval; és megmutatá néki az Úr az egész földet, a Gileádot Dánig;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:1 És felméne Mózes a Moáb mezőségéről a Nébó hegyére, a Piszga tetejére, a mely átellenben van Jérikhóval; és megmutatá néki az Úr az egész földet, a Gileádot Dánig;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:1 Ezután fölment Mózes a Móáb síkságáról a Nebó hegyére, a Piszgá csúcsára, amely Jerikóval szemben van, és az ÚR megmutatta neki az egész országot: Gileádot Dánig,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:2 És az egész Nafthalit, Efraim és Manassé földét, az egész Júda földét a túlsó tengerig;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:2 És az egész Nafthalit, Efraim és Manassé földét, az egész Júda földét a túlsó tengerig;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:2 az egész Naftálit, Efraim és Manassé földjét, meg Júda egész földjét a nyugati tengerig,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:3 És a déli tartományt, és Jérikhónak, a pálmafák városa völgyének környékét, Czoárig.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:3 És a déli tartományt, és Jérikhónak, a pálmafák városa völgyének környékét, Czoárig.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:3 továbbá a Délvidéket a Jordán környékét és a pálmák városának, Jerikónak a völgyét Cóarig.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:4 És monda néki az Úr: Ez a föld az, a mely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak, mondván: a te magodnak adom azt. Megengedtem néked, hogy szemeiddel lásd, de oda nem mégy át.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:4 És monda néki az Úr: Ez a föld az, a mely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak, mondván: a te magodnak adom azt. Megengedtem néked, hogy szemeiddel lásd, de oda nem mégy át.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:4 És mondotta neki az ÚR: Ezt a földet ígértem oda esküvel Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, és ezt mondtam: a te utódaidnak adom. Megmutattam neked, de nem mehetsz be oda.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:5 És meghala ott Mózes, az Úrnak szolgája a Moáb földén, az Úr szava szerint.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:5 És meghala ott Mózes, az Úrnak szolgája a Moáb földén, az Úr szava szerint.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:5 Ott halt meg Mózes, az ÚR szolgája, Móáb földjén, az ÚR akarata szerint.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:6 És eltemeték őt a völgyben, a Moáb földén, Béth-Peórral átellenben; és senki sen tudja az ő temetésének helyét e mai napig.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:6 És eltemeték őt a völgyben, a Moáb földén, Béth-Peórral átellenben; és senki sen tudja az ő temetésének helyét e mai napig.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:6 És eltemette őt a völgyben, Móáb földjén, Bét-Peórral szemben. Senki sem tudja még ma sem, hogy hol van a sírja.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:7 Mózes pedig száz és húsz esztendős volt, mikor meghalt; nem homályosodott vala meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott vala az ő ereje.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:7 Mózes pedig száz és húsz esztendős volt, mikor meghalt; nem homályosodott vala meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott vala az ő ereje.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:7 Százhúsz éves volt Mózes, amikor meghalt, nem homályosodott meg a szeme, és nem hagyta el életereje.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:8 És siraták Izráel fiai Mózest a Moáb mezőségén harmincz napig; és eltelének a Mózes siratásának, azaz gyászolásának napjai.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:8 És siraták Izráel fiai Mózest a Moáb mezőségén harmincz napig; és eltelének a Mózes siratásának, azaz gyászolásának napjai.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:8 Izráel fiai harminc napig siratták Mózest a Móáb síkságán, amíg el nem telt Mózes siratásának és gyászolásának az ideje.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:9 Józsué, a Nún fia pedig beteljesedék bölcseségnek lelkével; mert Mózes tette vala ő reá kezeit; és hallgatának reá Izráel fiai, és úgy cselekedének, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:9 Józsué, a Nún fia pedig beteljesedék bölcseségnek szellemével; mert Mózes tette vala ő reá kezeit; és hallgatának reá Izráel fiai, és úgy cselekedének, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:9 Józsué, Nún fia pedig megtelt bölcs lélekkel, mert Mózes reá helyezte a kezét. Izráel fiai hallgattak is rá, és úgy cselekedtek, ahogyan az ÚR megparancsolta Mózesnek.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:10 És nem támadott többé Izráelben olyan próféta, mint Mózes, a kit ismert volna az Úr színről-színre:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:10 És nem támadott többé Izráelben olyan próféta, mint Mózes, a kit ismert volna az Úr színről-színre:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:10 Nem is támadt többé Izráelben Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől szemben érintkezett volna az ÚR.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:11 Mindazokban a jelekben és csudákban, a melyekért küldötte vala őt az Úr, hogy véghez vigye azokat Égyiptom földén, a Faraón, minden ő szolgáján, és az ő egész földén;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:11 Mindazokban a jelekben és csudákban, a melyekért küldötte vala őt az Úr, hogy véghez vigye azokat Égyiptom földén, a Faraón, minden ő szolgáján, és az ő egész földén;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:11 Mert őt küldte el az ÚR mindazoknak a jeleknek és csodáknak a véghezvitelére, amelyeket tett Egyiptom földjén a fáraóval, minden szolgájával és egész országával;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:12 És mindama hatalmas erőben, és mindama nagy rettenetességben, a melyeket véghez vitt Mózes az egész Izráel szemei előtt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:12 És mindama hatalmas erőben, és mindama nagy rettenetességben, a melyeket véghez vitt Mózes az egész Izráel szemei előtt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 34:12 és minden erős kézzel megteendő, minden nagy és félelmes dolog véghezvitelére, amelyeket megtett Mózes egész Izráel szeme láttára.
  Mózes V. könyve 33  |  Lap tetejére  |  Józsué könyve 1  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes V. könyve 34. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia