Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Bibliai rejtvényes füzetek - 6. Jézus csodatételei - Bethan James, Honor Ayres

Bethan James, Honor Ayres

Bibliai rejtvényes füzetek - 6. Jézus csodatételei

Biblia - nagy méret - keménytáblás -

Biblia - nagy méret - keménytáblás

A Biblia ismerete kommentársorozat 2. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 2.

Károli Biblia - nagy családi -

Károli Biblia - nagy családi

A Biblia és az egészség - Dr. Michael D. Jacobson

Dr. Michael D. Jacobson

A Biblia és az egészség

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Rómabeliekhez írt levél 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ
  Róma 1:1 Üdvözlet Páltól, aki a Krisztus Jézus szolgája és elhívott apostol. Isten arra választott ki engem, hogy örömhírét elmondjam minden embernek.
  Róma 1:1 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát,
  Róma 1:1 Pál, a Krisztus Jézus rabszolgája, elhívott apostol, kit örömüzenetének hirdetésére Isten különválasztott.
  Róma 1:2 Prófétái által Isten már előre megígérte azt, amiről az örömhír szól. Ez az ígéret a szent Írásokban található. Az örömhír Isten Fiáról szól, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról.
  Róma 1:2 amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért.
  Róma 1:2 Az Isten prófétáin át a szent írásokban már el?re megígérte azt, amir?l az örömüzenet szól.
  Róma 1:3 Ő, az emberi természetét tekintve, Dávid családjából született,
  Róma 1:3 Az ő Fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott,
  Róma 1:3 Ennek az üzenetnek tárgya a Fiú, ki, ha a húst nézzük, Dávid magvából támadott.
  Róma 1:4 de a Szent Szellem csodálatosan bebizonyította, hogy Jézus az Isten Fia, amikor őt a halálból feltámasztotta.
  Róma 1:4 a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk,
  Róma 1:4 Kit azonban a szentség szelleme a halottak közül való feltámasztással Isten Fiaként hatalmas er?vel bizonyított. E Fiú, a Krisztus Jézus, nekünk Urunk
  Róma 1:5 A mi Urunk, Jézus Krisztus által kaptam kegyelmet és apostoli megbízást, hogy az ő nevéért az összes nem zsidó népből származókat elvezessem a hitre és az engedelmességre.
  Róma 1:5 aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet:
  Róma 1:5 és rajta keresztül kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ? nevével minden nemzetben a hit engedelmességét keltsük fel,
  Róma 1:6 Ti is ezek közül valók vagytok, akiket Isten arra hívott, hogy Jézus Krisztushoz tartozzatok.
  Róma 1:6 akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai.
  Róma 1:6 e nemzetek közé tartoztok ti is, Krisztus Jézus elhívottai.
  Róma 1:7 Nektek írom ezt a levelet, akik Rómában laktok, akiket Isten szeret, és elhívott, hogy saját népévé legyetek. Isten, a mi Atyánk és az Úr Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet!
  Róma 1:7 Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
  Róma 1:7 Küldi e levelet az Isten Rómában lakó összes szeretteinek, elhívott szenteknek. Kegyelem néktek és békesség Atyánktól, Istent?l és az Úrtól, a Krisztus Jézustól.
  Róma 1:8 Először is hálát adok értetek Istenemnek Jézus Krisztus által, mert a ti hitetekről már az egész világon beszélnek.
  Róma 1:8 Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van.
  Róma 1:8 El?ször is a Krisztus Jézuson át mindnyájatokért hálát adok Istenemnek azért, hogy hiteteket az egész világon szerte mindenütt hirdetik.
  Róma 1:9 Tanúm az Isten, hogy amikor csak imádkozom, mindig értetek is könyörgök. Én Istent szolgálom szellemben azzal, hogy a Fiáról szóló örömüzenetet mindenkinek elmondom.
  Róma 1:9 Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő Fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok,
  Róma 1:9 Mert az az Isten, akinek Fia örömüzenetének hirdetésével szellememben szolgálok, a tanúm arra, hogy imádságaimban mindenkor szakadatlanul emlegetlek titeket.
  Róma 1:10 Egyre csak azt kérem Istentől, hogy végre sikerüljön meglátogatni benneteket, ha ezt ő is akarja.
  Róma 1:10 és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok.
  Róma 1:10 Könyörgök is azért, hogy Isten akaratával valamiképpen már jó út nyíljék számomra hozzátok.
  Róma 1:11 Nagyon szeretnék már találkozni veletek, hogy néhány szellemi ajándékot átadjak, és ezzel megerősítselek benneteket.
  Róma 1:11 Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek,
  Róma 1:11 Mert epedve vágylak látni titeket, hogy a kegyelemnek egy s más szellemi ajándékát közölhessem veletek a ti megszilárdítástokra,
  Róma 1:12 Helyesebben szólva, hogy ti is meg én is felbátorodjunk egymás hite által.
  Róma 1:12 vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által.
  Róma 1:12 helyesebben, hogy köztetek ti is, én is kölcsönös bátorítást kapjunk azon a hiten keresztül, mely bennünk van, bennetek és bennem.
  Róma 1:13 Testvéreim, szeretném ha tudnátok, hogy már sokszor meg akartalak látogatni benneteket, de mindeddig akadályokba ütköztem. Azért akartam hozzátok menni, hogy a munkámnak közöttetek is legyen valami eredménye, akárcsak a többi nem zsidó népek között.
  Róma 1:13 Szeretném, testvéreim, ha tudnátok: sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt.
  Róma 1:13 Nem akarom azonban, hogy ne tudjátok testvéreim, hogy már sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mostanáig megakadályoztak abban, hogy köztetek is teremjek valami gyümölcsöt úgy, mint a többi nemzetek között.
  Róma 1:14 Nem számít, hogy valaki kulturált vagy primitív, művelt vagy tanulatlan: én mindenkinek adósa vagyok.
  Róma 1:14 Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok.
  Róma 1:14 Helléneknek is, barbároknak is, bölcseknek is, értelmetleneknek is adósa vagyok.
  Róma 1:15 Ezért hát kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok elmondani az örömhírt.
  Róma 1:15 Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok.
  Róma 1:15 Így hát, ami engem illet, bennem a készség megvan arra, hogy nektek, Rómabelieknek is hirdessem az örömüzenetet.
  Róma 1:16 Nem szégyellem az örömhírt, mert az az Istennek hatalma, amellyel megmenti mindazokat, akik őbenne hisznek. Ezt az örömhírt Isten először a zsidóknak, azután a nem zsidó népeknek ajánlotta fel.
  Róma 1:16 Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is,
  Róma 1:16 Mert nem szégyenlem az örömhírt. Hiszen Istennek hatalma az minden hív?nek megmentésére, zsidónak is, s?t annak el?ször, meg hellénnek is.
  Róma 1:17 Az örömhír mutatja meg, hogyan teszi Isten a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez pedig kezdettől mindvégig az Istenben való hit által történik. Ahogyan az Írás mondja: „Akit a hite alapján Isten elfogad, az örökké élni fog.”
  Róma 1:17 mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: "Az igaz ember pedig hitből fog élni."
  Róma 1:17 Mert Isten igazságosságáról hull le az örömüzenetben a lepel, s ezt az igazságosságot a hit a hitnek adja tudtul, miként írva is találjuk: „Az igazságos ember hite alapján fog élni.”
  Róma 1:18 Megmutatkozik azonban Isten haragja a Mennyből azok miatt a gonosz és igazságtalan dolgok miatt, amiket az emberek elkövetnek, amikor gonoszságukkal letapossák az igazságot.
  Róma 1:18 Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot.
  Róma 1:18 Mert hull már a lepel Isten haragjáról, mely mennyb?l sújt le azoknak az embereknek minden istentelenségére és hamisságára, akik az igazságot hamissággal lefogva tartják.
  Róma 1:19 Igen, Isten megmutatja haragját, mert mindaz, amit Istenből megismerhetünk, világos, hiszen maga Isten mutatta meg mindenkinek.
  Róma 1:19 Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra.
  Róma 1:19 Lesújt rájuk, mert mindaz, amit Istenb?l megismerhetünk, köztük is nyilvánvaló, minthogy Isten láthatóvá tette nekik.
  Róma 1:20 Isten örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja. Ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki, a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. Így tehát, nincs mentség azok számára,
  Róma 1:20 Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük,
  Róma 1:20 Hiszen azt, ami bel?le láthatatlan, alkotásaiból az emberek a világ megalapítása óta megértik és átlátják, éspedig az ? örök hatalmát és Isten voltát, úgyhogy menthetetlenek.
  Róma 1:21 akik felismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, sem nem voltak hálásak iránta. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült.
  Róma 1:21 hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett.
  Róma 1:21 Menthetetlenek, mert bár Istent megismerték, Istenként nem dics?ítették, és hálát neki nem adtak, hanem következtetéseikben hiábavalókká lettek, és be nem látó szívük elsötétedett.
  Róma 1:22 Bár magukat bölcseknek tartották, bolondok lettek.
  Róma 1:22 Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolonddá lettek,
  Róma 1:22 Azt állították magukról, hogy bölcsek, pedig ostobákká lettek,
  Róma 1:23 Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amik halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és hüllőkre hasonlítottak.
  Róma 1:23 és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével.
  Róma 1:23 mikor a romolhatatlan Isten dics?ségét romlandó embernek, madaraknak, négylábúaknak és csúszómászóknak hasonmásával cserélték fel.
  Róma 1:24 Ezért Isten elhagyta őket, és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék: szexuális bűnökben éljenek, és egymás testével gonosz dolgokat műveljenek.
  Róma 1:24 Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét.
  Róma 1:24 Ezért az Isten szívük kívánságainak következményeként kívánságaikban tisztátalanságra adta oda ?ket, hogy testüket egymás között megbecstelenítsék.
  Róma 1:25 Az Istenről szóló igazságot hazugsággal cserélték fel. A Teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett. Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké áldott legyen! Ámen.
  Róma 1:25 Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen.
  Róma 1:25 Hiszen ?k maguk cserélték fel az Isten igazságát hazugsággal. ?k maguk félték és szolgálták a teremtményt, tették félre a Teremt?t, aki áldott az örök korokig. Ámen.
  Róma 1:26 Mivel az emberek ezt tették, Isten is átadta őket a saját szégyenletes kívánságaiknak. Az asszonyok felcserélték a férfiakkal való természetes szexuális kapcsolatot más nőkkel való természetellenes szexuális kapcsolatra.
  Róma 1:26 Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel,
  Róma 1:26 Ezért adta azután az Isten oda ?ket becstelen szenvedélyekre, n?ik a természetes életmódot természetellenesre cserélték fel,
  Róma 1:27 Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonyokkal való természetes szexuális kapcsolatot, és más férfiakat kívántak meg égető vágyakozással. Így azután a homoszexuális férfiak egymással követtek el szégyenletes dolgokat. Ezek az emberek a saját testükben kapták meg a büntetést, amit ezzel a természetellenes életmóddal megérdemeltek.
  Róma 1:27 ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban.
  Róma 1:27 hasonlóképpen a férfiak is elhagyták a n?vel való természetes élést és indulatuktól hajtva, egymás iránt gyulladtak lángra, férfiak férfiakon követtek el torz dolgokat és önmagukban kapták meg azt a bért, mely tévedésükért kijárt nekik.
  Róma 1:28 Ezek az emberek Istent nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék. Ezért Isten is magukra hagyta őket. Engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amiket nem lenne szabad.
  Róma 1:28 És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik.
  Róma 1:28 S mint ahogy ?k Istent kipróbálták s elvetették, nem méltatva arra, hogy ismeretükben meg?rizzék, annak megfelel?en Isten is olyan életfelfogásnak dobta ?ket oda, mely majd az ítéletkor nem állja ki a próbát. Hogy azt tegyék, ami ocsmány,
  Róma 1:29 Mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kapzsiság és rosszakarat tölti be őket. Tele vannak irigységgel, gyilkos szándékkal, veszekedéssel, alattomossággal, és mindig rosszat gondolnak a másikról,
  Róma 1:29 Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rosszindulattal; besúgók,
  Róma 1:29 hogy telve legyenek mindenféle hamissággal, rosszasággal, haszonleséssel, gonoszsággal, jóllakjanak irigységgel, gyilkolással, civakodással, cselszövéssel, gonosz szokásokkal.
  Róma 1:30 pletykálnak és vádolják a másikat, Istent gyűlölik, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, szüleik iránt engedetlenek,
  Róma 1:30 rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek,
  Róma 1:30 Hogy suttogók, pletykahordók, istengy?löl?k, er?szakoskodók, fennhéjázók, kérked?k, gonosz dolgok feltalálói, szüleik iránt engedetlenek,
  Róma 1:31 ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül és könyörtelenül bánnak az emberekkel.
  Róma 1:31 kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok.
  Róma 1:31 belátásnélküliek, állhatatlanok, szeretetlenek, könyörtelenek legyenek.
  Róma 1:32 Jól ismerik Isten igazságos törvényét, és tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, méltók a halálra. Mégis folytatják ezeket a gonosz dolgokat, sőt helyeslésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek.
  Róma 1:32 Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek.
  Róma 1:32 Mert bár Isten igazságos útjait felismerték – hogy akik ily dolgokat cselekszenek halálra méltók –, mégis nemcsak megteszik ezeket, hanem azokat, akik e dolgokat m?velik, egyetértésükkel er?sítik.
  Apostolok Cselekedetei 28  |  Lap tetejére  |  Rómabeliekhez írt levél 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Rómabeliekhez írt levél 1. fejezet - Egyszerű fordítás - Újszövetség, Új fordítású Biblia, Csia Lajos - Újszövetség