Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


180 nap alatt a Biblián át - Philip Yancey és Tim Stafford

Philip Yancey és Tim Stafford

180 nap alatt a Biblián át

Bibliai rejtvényes füzetek - 2. Noé az özönvízben - Bethan James, Honor Ayres

Bethan James, Honor Ayres

Bibliai rejtvényes füzetek - 2. Noé az özönvízben

Gyermekek Bibliája - L. M. Alex

L. M. Alex

Gyermekek Bibliája

Károli Biblia, közepes, kék -

Károli Biblia, közepes, kék

Bibliai Panoráma -

Bibliai Panoráma

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Apostolok Cselekedetei 23. fejezet


 

  <<< >>>  

  Apcsel 23:1 Pál a Főtanácsra nézett és beszélni kezdett: „Testvéreim, én mind e mai napig tiszta lelkiismerettel éltem Isten előtt.”
  Apcsel 23:1 Pál rátekintett a nagytanácsra, és így szólt: "Atyámfiai, férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek, mind e mai napig."
  Apcsel 23:1 Pál a nagytanácsra szögezte szemét és megszólalt: „Férfiak, testvéreim! Az én nyilvános életemben lelkiismeretem Isten felé a mai napig tiszta volt.”
  Apcsel 23:2 Erre Anániás főpap megparancsolta azoknak, akik Pál mellett álltak, hogy üssék szájon.
  Apcsel 23:2 Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájon.
  Apcsel 23:2 Erre Anániás f?pap elrendelte a mellette állóknak, hogy üssenek a szájára.
  Apcsel 23:3 Pál erre így szólt Anániáshoz: „Isten fog téged megverni, te fehérre festett piszkos fal! Azért ülsz ott, hogy a Törvény szerint ítélkezz fölöttem, és a Törvény ellenére mégis megparancsolod, hogy engem üssenek meg?!”
  Apcsel 23:3 Pál erre így szólt hozzá: "Megver téged az Isten, te meszelt fal! Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek?"
  Apcsel 23:3 De Pál így szólt hozzá: „Meg fog téged verni az Isten, te bemeszelt fal. Még te ülsz le ítélkezni rajtam s a törvény ellen cselekszel. A törvényt megkerülve parancsolod, hogy verjenek meg engem?”
  Apcsel 23:4 Akik mellette álltak, így szóltak Pálhoz: „Hogy mersz így beszélni Isten főpapjával?!”
  Apcsel 23:4 Erre az ott állók ezt mondták: "Isten főpapját gyalázod?"
  Apcsel 23:4 Ám a mellette állók megszólaltak: „Isten f?papját gyalázod?”
  Apcsel 23:5 Pál így felelt: „Testvéreim, nem tudtam, hogy ő a főpap. Mert meg van írva: ‘Ne mondj rosszat néped vezetőjéről!’”
  Apcsel 23:5 Pál így válaszolt: "Nem tudtam, atyámfiai, hogy főpap." Mert meg van írva: "Néped fejedelmét ne átkozd!"
  Apcsel 23:5 „Nem tudtam testvéreim – szólt Pál is –, hogy f?pap. Meg van ugyanis írva: Néped fejedelme ellen gonoszat ne szólj.”
  Apcsel 23:6 Amikor Pál látta, hogy a Főtanács egy része szadduceusokból, a másik része farizeusokból áll, felkiáltott: „Testvérek, én is farizeus vagyok, sőt már apám is az volt! Most is azért állok a bíróság előtt, mert hiszek abban, hogy a halottak fel fognak támadni.”
  Apcsel 23:6 Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, másik részük pedig a farizeusok közül való, így kiáltott a nagytanács előtt: "Atyámfiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia; a halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak engem."
  Apcsel 23:6 Mikor azonban Pál észrevette, hogy részben szadduceusok, más részben farizeusok vannak a nagytanácsban, felkiáltott: „Férfiak, testvéreim, farizeus vagyok, farizeus fia, a holtak fel?l való reménységért és a halottak feltámadásáért vádolnak.”
  Apcsel 23:7 Amikor ezt mondta, a farizeusok és a szadduceusok vitatkozni kezdtek egymással, és a gyűlés két csoportra szakadt.
  Apcsel 23:7 Mihelyt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott.
  Apcsel 23:7 Mikor ezt mondotta, farizeusok és szadduceusok egymás ellen támadtak, úgyhogy a sokaság kettészakadt.
  Apcsel 23:8 A szadduceusok ugyanis nem hiszik, hogy a halottak fel fognak támadni. Nem hiszik, hogy vannak angyalok, vagy szellemek. A farizeusok azonban hisznek ezekben.
  Apcsel 23:8 A szadduceusok ugyanis az állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket.
  Apcsel 23:8 A szadduceusok ugyanis azt mondták, hogy nincs feltámadás, sem angyalok, sem szellem, a farizeusok ellenben mindegyiket vallják.
  Apcsel 23:9 Erre nagy zűrzavar és kiabálás támadt. Majd a farizeusok csoportjából felállt néhány törvény-tanító, és szenvedélyesen így érveltek: „Semmi rosszat nem látunk ebben az emberben. Lehet, hogy egy angyal vagy szellem szólt hozzá.”
  Apcsel 23:9 Erre nagy kiáltozás támadt, a farizeuspárti írástudók közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak, és így szóltak: "Semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. Hátha Lélek szólt hozzá vagy angyal?"
  Apcsel 23:9 Nagy kiáltozás támadt. Felállott néhány írástudó a farizeusok felekezetéb?l és élénk vitába kezdtek: „Semmi gonoszat nem találunk ebben az emberben. Talán szellem szólott neki, vagy angyal.”
  Apcsel 23:10 A vitatkozás annyira elvadult, hogy a parancsnok már attól félt, hogy Pált széttépik. Ezért megparancsolta a katonáknak, hogy menjenek le, Pált szabadítsák ki a vitatkozók közül, és vigyék vissza a várba.
  Apcsel 23:10 Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük, és vigye a várba.
  Apcsel 23:10 Mikor nagy lett a villongás, az ezredes megijedt, hogy Pált szétszaggatják, megparancsolta hát, hogy a sereg menjen le és ragadja ki közülük Pált, azután vezessék fel a kaszárnyába.
  Apcsel 23:11 Azon az éjszakán az Úr megállt Pál előtt, és azt mondta neki: „Légy bátor! Mert ahogyan Jeruzsálemben beszéltél, úgy kell Rómában is beszélned rólam.”
  Apcsel 23:11 A következő éjszaka pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta: "Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned!"
  Apcsel 23:11 A következ? éjjelen az Úr Pál mellé állott és ezt mondotta: „Bízzál! Mint ahogy bizonyságot tettél ügyem mellett Jeruzsálembe, úgy kell Rómában is tanúságot tenned!”
  Apcsel 23:12 Másnap a zsidók közül negyvenen összegyűltek, és azt tervezték, hogy meggyilkolják Pált.
  Apcsel 23:12 Amikor megvirradt, a zsidók közül többen összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált.
  Apcsel 23:12 Mikor kinappalodott, egybegy?ltek a zsidók és átokkal kötelezték magukat, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, amíg Pált meg nem ölik.
  Apcsel 23:13 Megfogadták, hogy addig sem nem esznek, sem nem isznak, amíg ez nem sikerül.
  Apcsel 23:13 Több mint negyvenen voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték.
  Apcsel 23:13 Negyvennél többen voltak, akik ezt az összeesküvést csinálták.
  Apcsel 23:14 Elmentek a főpapokhoz és a nép idős vezetőihez, és azt mondták: „Megfogadtuk, hogy addig nem eszünk semmit, amíg Pált meg nem öljük.
  Apcsel 23:14 Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltak: "Súlyos átokkal köteleztük magunkat, hogy semmi táplálékot sem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált.
  Apcsel 23:14 Ugyanezek elmentek a f?papokhoz és a vénekhez és ezt mondták: „Er?s átokkal fogadtuk meg, hogy addig semmit meg nem ízlelünk, amíg Pált meg nem öljük.
  Apcsel 23:15 Ezért most a Főtanáccsal együtt kérjétek meg a parancsnokot, hogy küldje le hozzátok Pált, mintha még kérdezni szeretnétek tőle valamit. Mi pedig várni fogunk rá, és megöljük, mielőtt ideérne.”
  Apcsel 23:15 Most tehát a nagytanáccsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezettesse őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér."
  Apcsel 23:15 Most hát a nagytanáccsal együtt tegyetek jelentést az ezredesnek, hogy hozza le ?t hozzátok, minthogy pontosabb vizsgálatot akartok tartani a dolog fel?l, mi pedig készen várjuk ?t, hogy miel?tt ide megérkeznék, elpusztítsuk.”
  Apcsel 23:16 Pál unokaöccse azonban meghallotta ezt a tervet, elment a várba, és elmondta Pálnak.
  Apcsel 23:16 Meghallotta azonban Pál nőtestvérének fia a cselszövést, elment, és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak.
  Apcsel 23:16 Mikor azonban Pál n?testvérének fia hallott a cselvetésr?l, odament, belépett a kaszárnyába és hírt adott Pálnak.
  Apcsel 23:17 Pál ekkor magához hívta az egyik századost, és azt mondta neki: „Vidd el ezt a fiatalembert a parancsnokhoz, mert valami üzenetet hozott!”
  Apcsel 23:17 Pál magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle: "Ezt az ifjút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni kíván valamit."
  Apcsel 23:17 Pál erre a századosok közül egyet magához hívatott és ezt mondta: „Vezesd el azt az ifjút az ezredeshez, valami hírt hozott számára.”
  Apcsel 23:18 A százados el is vitte a fiút a parancsnokhoz, és így szólt hozzá: „Az a Pál nevű fogoly hívatott, és megkért, hogy hozzam ide ezt a fiatalembert, mert mondani akar neked valamit.”
  Apcsel 23:18 Az tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és ezt mondta: "A fogoly Pál hívatott engem, és megkért, hogy ezt az ifjút vezessem hozzád, mert valamit mondani akar neked."
  Apcsel 23:18 Az maga mellé vette a fiút, elvezette az ezredeshez és jelentette: „A fogoly Pál magához hívatott és megkért, hogy ezt az ifjút hozzád vezessem, valami mondanivalója van neked.”
  Apcsel 23:19 A parancsnok ekkor kézen fogta a fiút, különvonult vele, és megkérdezte tőle: „Mit akarsz nekem mondani?”
  Apcsel 23:19 Az ezredes kézen fogva félrevonta az ifjút, és megkérdezte tőle: "Mit akarsz nekem jelenteni?"
  Apcsel 23:19 Az ezredes kézen fogta ?t, félrevonult vele és külön megtudakolta: „Mi híred van számomra?”
  Apcsel 23:20 A fiú így válaszolt: „A zsidók megegyeztek, hogy megkérnek, küldd le Pált holnap a Főtanács elé, mintha még valamit kérdezni akarnának tőle.
  Apcsel 23:20 Az pedig így válaszolt: "A zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged: vezettesd le Pált holnap a nagytanács elé, mintha valamit pontosabban akarnának megtudni róla.
  Apcsel 23:20 Az így felelt: „A zsidók összebeszéltek, hogy megkérnek téged, hogy holnap vezettesd le Pált a nagytanácsba, mintha pontosabb értesülést akarnának szerezni fel?le.
  Apcsel 23:21 De te ne higgy nekik, mert több, mint negyvenen állnak lesben, hogy útközben meggyilkolják Pált. Ezek megfogadták, hogy addig nem esznek, nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen állnak, és csak a te engedélyedet várják.”
  Apcsel 23:21 De te ne engedj nekik, mert közülük több mint negyven férfi leselkedik rá, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig se nem esznek, se nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen is állnak, csak üzenetedet várják."
  Apcsel 23:21 Te azonban ne engedj nekik, mert közülük többen, mint negyvenen állnak lesben ellene, ezek átokkal fogadták meg, hogy addig sem nem esznek, sem nem isznak, míg Pált meg nem ölik. Most készenlétben vannak és ígéretedre várnak.”
  Apcsel 23:22 A parancsnok ekkor elküldte a fiút. Azt mondta neki: „Senkinek se szólj, hogy ezt elmondtad nekem!”
  Apcsel 23:22 Az ezredes elbocsátotta az ifjút, és meghagyta neki: "Senkinek se szólj arról, hogy ezt jelentetted nekem."
  Apcsel 23:22 Az ezredes elbocsátotta az ifjút, de el?bb megparancsolta: „Senkinek ki ne beszéld, hogy ezeket nekem bejelentetted.”
  Apcsel 23:23 Azután magához hívatott két századost, és azt mondta nekik: „Készítsetek fel kétszáz katonát, hetven lovast és kétszáz lándzsást, és ma este kilenc órakor induljatok útnak Cézáreába.
  Apcsel 23:23 Ezután hívatott két századost, és megparancsolta nekik: "Éjszaka kilenc órától fogva állítsatok készenlétbe kétszáz katonát, valamint hetven lovast meg kétszáz lándzsást, hogy induljanak Cézáreába.
  Apcsel 23:23 Azután magához hívott két századost és ezt mondta: „Tartsatok az éjszaka harmadik órájától fogva készenlétben kétszáz katonát, hogy azok menjenek el Cézáreáig, továbbá hetven lovast és kétszáz kopjavet?t,
  Apcsel 23:24 Adjatok lovakat Pálnak, hogy ő is lovagoljon, és juttassátok el épségben Félix kormányzóhoz!”
  Apcsel 23:24 Adjatok melléjük hátas állatokat is, hogy Pált felültetve biztonságban juttassák el Félix helytartóhoz."
  Apcsel 23:24 egy nyerges állatot is állítsanak el?, hogy Pált rája ültetve Félix helytartóhoz biztosan átvihessétek.”
  Apcsel 23:25 A parancsnok levelet is írt Félixnek, amely így szólt:
  Apcsel 23:25 Azután levelet írt, amelynek ez volt a tartalma:
  Apcsel 23:25 Amellett levelet is írt, melynek tartalma a következ? volt:
  Apcsel 23:26 „Klaudiusz Liziász üdvözlettel a nagyra becsült Félix kormányzónak.
  Apcsel 23:26 "Klaudiusz Liziász a nagyra becsült helytartónak, Félixnek üdvözletét küldi.
  Apcsel 23:26 „Klaudius Liziász, Félixnek, a magasztos helytartónak. Örvendj!
  Apcsel 23:27 Ezt az embert a zsidók elfogták, és meg akarták ölni, de én katonáimmal kiszabadítottam, mert megtudtam, hogy római állampolgár.
  Apcsel 23:27 Ezt a férfit a zsidók elfogták, és meg akarták ölni, de csapatommal megjelenve kiszabadítottam, mivel tudomásomra jutott, hogy római polgár.
  Apcsel 23:27 Ezt az embert a zsidók elfogták és meg akarták ölni. Miután megtudtam, hogy római, a sereggel rajtuk ütöttem s a kezükb?l kiragadtam ?t.
  Apcsel 23:28 Tudni akartam, mivel vádolják, ezért levittem őt a Főtanácsuk elé.
  Apcsel 23:28 Mivel meg akartam tudni, mivel vádolják, a nagytanácsuk elé vezettettem.
  Apcsel 23:28 Meg akarván tudni, hogy micsoda vádat emelnek ellene, levezettettem ?t az ? nagytanácsukba.
  Apcsel 23:29 Kiderült, hogy csak a saját törvényükkel kapcsolatban vádolják, és nincs ellene semmi olyan vád, amely alapján halált, vagy börtönt érdemelne.
  Apcsel 23:29 Megállapítottam, hogy az ő törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádolják, de nincs ellene semmiféle halált vagy fogságot érdemlő vád.
  Apcsel 23:29 Úgy találtam, hogy saját törvényük vitakérdéseiben vádolják, de semmi halálra vagy bilincsre méltó vád fel nem merült ellene.
  Apcsel 23:30 Amikor megtudtam, hogy titokban meg akarják ölni, azonnal elküldtem őt hozzád. Vádlóinak pedig megparancsoltam, hogy mondják el neked, amivel ezt az embert vádolni akarják.”
  Apcsel 23:30 Mivel pedig jelentették nekem, hogy merénylet készül ez ellen a férfi ellen, azonnal elküldtem hozzád, és vádlóinak is meghagytam, hogy nálad emeljenek szót ellene."
  Apcsel 23:30 Intést kaptam azonban, hogy valami terv készül ez ember ellen, úgyhogy nyomban hozzád küldöttem ?t s megparancsoltam a vádlóknak is, hogy elédbe terjesszék vádjukat.”
  Apcsel 23:31 A katonák a parancs szerint még azon az éjszakán elvitték Pált Antipatriszba.
  Apcsel 23:31 A katonák tehát a kapott parancs értelmében átvették Pált, és elvitték az éjszaka folyamán Antipatriszba.
  Apcsel 23:31 A katonák a kapott rendelkezés értelmében magukhoz vették Pált s az éjszakán át Antipatriszba vitték.
  Apcsel 23:32 Másnap a lovas katonák továbbmentek vele, a többiek pedig visszatértek Jeruzsálembe.
  Apcsel 23:32 Másnap a lovasokat tovább küldték vele, ők pedig visszatértek a várba.
  Apcsel 23:32 Másnap a lovasokra hagyván, hogy tovább kísérjék, visszatértek a táborba.
  Apcsel 23:33 Amikor a lovas csapat megérkezett Cézáreába, átadták a levelet a kormányzónak, és Pált is elébe vezették.
  Apcsel 23:33 Mikor megérkeztek Cézáreába, átadták a levelet a helytartónak, és elébe vezették Pált is.
  Apcsel 23:33 Amazok meg elmentek Cézáreába, átadták a levelet a helytartónak, és eléje állították Pált is.
  Apcsel 23:34 A helytartó elolvasta a levelet, és megkérdezte Páltól, hogy melyik tartományból való. Amikor megtudta, hogy Ciliciából,
  Apcsel 23:34 Amikor a helytartó elolvasta a levelet, megkérdezte Páltól, hogy melyik tartományból való; és amikor megtudta, hogy Ciliciából,
  Apcsel 23:34 Az elolvasta s megkérdezte, hogy melyik tartományból való, mikor megtudta, hogy Ciliciából,
  Apcsel 23:35 azt mondta neki: „Majd meghallgatlak, amikor a vádlóid is megérkeznek.” Megparancsolta, hogy Pált a Heródes palotájában őrizzék.
  Apcsel 23:35 így szólt: "Akkor foglak kihallgatni, ha vádlóid is megérkeztek." És megparancsolta, hogy Heródes palotájában őrizzék.
  Apcsel 23:35 így szólt: „Majd kihallgatlak, ha vádlóid megjelennek.” Parancsot adott, hogy Heródes pretóriumában ?rizzék.
  Apostolok Cselekedetei 22  |  Lap tetejére  |  Apostolok Cselekedetei 24  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Apostolok Cselekedetei 23. fejezet - Egyszerű fordítás - Újszövetség, Új fordítású Biblia, Csia Lajos - Újszövetség