Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Minden napra egy történet a Bibliából - Joy Melissa Jensen

Joy Melissa Jensen

Minden napra egy történet a Bibliából

Károli Biblia - nagybetűs -

Károli Biblia - nagybetűs

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA -

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA

Újonnan revideált Károli-Biblia - kicsi -

Újonnan revideált Károli-Biblia - kicsi

Orosz Biblia -

Orosz Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Apostolok Cselekedetei 2. fejezet


 

  <<< >>>  

  Apcsel 2:1 És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
  Apcsel 2:1 And when the day of Pentecost was come, they were all together in one place.
  Apcsel 2:1 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,
  Apcsel 2:2 És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.
  Apcsel 2:2 And suddenly there came from heaven a sound like the rushing of a violent wind, and all the house where they were was full of it.
  Apcsel 2:2 hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.
  Apcsel 2:3 És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
  Apcsel 2:3 And they saw tongues, like flames of fire, coming to rest on every one of them.
  Apcsel 2:3 Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.
  Apcsel 2:4 És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.
  Apcsel 2:4 And they were all full of the Holy Spirit, and were talking in different languages, as the Spirit gave them power.
  Apcsel 2:4 Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.
  Apcsel 2:5 Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
  Apcsel 2:5 Now there were living at Jerusalem, Jews, God-fearing men, from every nation under heaven.
  Apcsel 2:5 Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek.
  Apcsel 2:6 Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
  Apcsel 2:6 And when this sound came to their ears, they all came together, and were greatly surprised because every man was hearing the words of the disciples in his special language.
  Apcsel 2:6 Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.
  Apcsel 2:7 Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak?
  Apcsel 2:7 And they were full of wonder and said, Are not all these men Galilaeans?
  Apcsel 2:7 Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: "Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e?
  Apcsel 2:8 Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk?
  Apcsel 2:8 And how is it that every one of us is hearing their words in the language which was ours from our birth?
  Apcsel 2:8 Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén:
  Apcsel 2:9 Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában,
  Apcsel 2:9 Men of Parthia, Media, and Elam, and those living in Mesopotamia, in Judaea and Cappadocia, in Pontus and Asia,
  Apcsel 2:9 pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában,
  Apcsel 2:10 Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,
  Apcsel 2:10 In Phrygia and Pamphylia, in Egypt and the parts of Libya about Cyrene, and those who have come from Rome, Jews by birth and others who have become Jews,
  Apcsel 2:10 Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények,
  Apcsel 2:11 Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.
  Apcsel 2:11 Men of Crete and Arabia, to all of us they are talking in our different languages, of the great works of God.
  Apcsel 2:11 zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól."
  Apcsel 2:12 Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie?
  Apcsel 2:12 And they were all surprised and in doubt saying to one another, What is the reason of this?
  Apcsel 2:12 Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: "Mi akar ez lenni?"
  Apcsel 2:13 Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.
  Apcsel 2:13 But others, making sport of them, said, They are full of new wine.
  Apcsel 2:13 Mások azonban gúnyolódva mondták: "Édes bortól részegedtek meg."
  Apcsel 2:14 Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!
  Apcsel 2:14 But Peter, getting up, with the eleven, said in a loud voice, O men of Judaea, and all you who are living in Jerusalem, take note of this and give ear to my words.
  Apcsel 2:14 Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: "Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra!
  Apcsel 2:15 Mert nem részegek ezek, a mint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van;
  Apcsel 2:15 For these men are not overcome with wine, as it seems to you, for it is only the third hour of the day;
  Apcsel 2:15 Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van.
  Apcsel 2:16 Hanem ez az, a mi megmondatott Jóel prófétától:
  Apcsel 2:16 But this is the thing which was said by the prophet Joel;
  Apcsel 2:16 Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált:
  Apcsel 2:17 És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
  Apcsel 2:17 And it will come about, in the last days, says God, that I will send out my Spirit on all flesh; and your sons and your daughters will be prophets, and your young men will see visions, and your old men will have dreams:
  Apcsel 2:17 Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak,
  Apcsel 2:18 És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.
  Apcsel 2:18 And on my men-servants and my women-servants I will send my Spirit, and they will be prophets.
  Apcsel 2:18 még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.
  Apcsel 2:19 És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését.
  Apcsel 2:19 And wonders will be seen in heaven, and signs on the earth, blood and fire and smoke:
  Apcsel 2:19 És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget.
  Apcsel 2:20 A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja.
  Apcsel 2:20 The sun will become dark and the moon will be turned to blood, before that great day of the Lord comes in glory:
  Apcsel 2:20 A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja.
  Apcsel 2:21 És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.
  Apcsel 2:21 And whoever makes his prayer to the Lord will have salvation.
  Apcsel 2:21 Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
  Apcsel 2:22 Izráelita férfiak, halljátok meg e beszédeket: A názáreti Jézust, azt a férfiút, a ki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csudatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett Isten ti köztetek, a mint magatok is tudjátok.
  Apcsel 2:22 Men of Israel, give ear to these words: Jesus of Nazareth, a man who had the approval of God, as was made clear to you by the great works and signs and wonders which God did by him among you, as you yourselves have knowledge,
  Apcsel 2:22 Izráelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket! A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok,
  Apcsel 2:23 Azt, a ki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:
  Apcsel 2:23 Him, when he was given up, by the decision and knowledge of God, you put to death on the cross, by the hands of evil men:
  Apcsel 2:23 azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek.
  Apcsel 2:24 Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia.
  Apcsel 2:24 But God gave him back to life, having made him free from the pains of death because it was not possible for him to be overcome by it.
  Apcsel 2:24 De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt.
  Apcsel 2:25 Mert Dávid ezt mondja ő róla: Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam.
  Apcsel 2:25 For David said of him, I saw the Lord before my face at all times, for he is at my right hand, so that I may not be moved:
  Apcsel 2:25 Mert ezt mondja róla Dávid: Láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbom felől van, hogy meg ne inogjak.
  Apcsel 2:26 Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszik.
  Apcsel 2:26 And for this cause my heart was glad and my tongue full of joy, and my flesh will be resting in hope:
  Apcsel 2:26 Azért vidult fel a szívem, és ujjongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni,
  Apcsel 2:27 Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.
  Apcsel 2:27 For you will not let my soul be in hell and you will not give up your Holy One to destruction.
  Apcsel 2:27 mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy Szented elmúlást lásson.
  Apcsel 2:28 Megjelentetted nékem az életnek útait; betöltesz engem örömmel a te orczád előtt.
  Apcsel 2:28 You have made me see the ways of life; I will be full of joy when I see your face.
  Apcsel 2:28 Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt.
  Apcsel 2:29 Atyámfiai férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő megholt és eltemettetett, és az ő sírja mind e mai napig minálunk van.
  Apcsel 2:29 My brothers, I may say to you openly that David came to his death, and was put in the earth, and his resting-place is with us today.
  Apcsel 2:29 Atyámfiai, férfiak! Nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt, és eltemették, sírja is nálunk van mindmáig.
  Apcsel 2:30 Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust test szerint, hogy helyheztesse az ő királyi székibe,
  Apcsel 2:30 But being a prophet, and having in mind the oath which God had given to him, that of the fruit of his body one would take his place as a king,
  Apcsel 2:30 De próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára;
  Apcsel 2:31 Előre látván ezt, szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott.
  Apcsel 2:31 He, having knowledge of the future, was talking of the coming again of Christ from the dead, that he was not kept in hell and his body did not see destruction.
  Apcsel 2:31 ezért előretekintve, a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást.
  Apcsel 2:32 Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.
  Apcsel 2:32 This Jesus God has given back to life, of which we all are witnesses.
  Apcsel 2:32 Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk.
  Apcsel 2:33 Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, a mit ti most láttok és hallotok.
  Apcsel 2:33 And so, being lifted up to the right hand of God, and having the Father's word that the Holy Spirit would come, he has sent this thing, which now you see and have knowledge of.
  Apcsel 2:33 Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is.
  Apcsel 2:34 Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,
  Apcsel 2:34 For David has not gone up into heaven, but says, himself, The Lord said to my Lord, Be seated at my right hand,
  Apcsel 2:34 Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja: Így szólt az Úr az én uramhoz: Ülj az én jobbomra,
  Apcsel 2:35 Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.
  Apcsel 2:35 Till I put all those who are against you under your feet.
  Apcsel 2:35 amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem.
  Apcsel 2:36 Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek.
  Apcsel 2:36 For this reason, let all Israel be certain that this Jesus, whom you put to death on the cross, God has made Lord and Christ.
  Apcsel 2:36 Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek."
  Apcsel 2:37 Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?
  Apcsel 2:37 Now when these words came to their ears their hearts were troubled, and they said to Peter and the other Apostles, Brothers, what are we to do?
  Apcsel 2:37 Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: "Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?"
  Apcsel 2:38 Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.
  Apcsel 2:38 And Peter said, Let your hearts be changed, every one of you, and have baptism in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins; and you will have the Holy Spirit given to you.
  Apcsel 2:38 Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.
  Apcsel 2:39 Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
  Apcsel 2:39 For the word of God is for you and for your children and for all those who are far off, even all those who may be marked out by the Lord our God.
  Apcsel 2:39 Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk."
  Apcsel 2:40 Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakaszszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!
  Apcsel 2:40 And with more such words he gave his witness, offering them salvation and saying, Come out from this evil generation.
  Apcsel 2:40 Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: "Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!"
  Apcsel 2:41 A kik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.
  Apcsel 2:41 Then those who gave hearing to his words had baptism: and about three thousand souls were joined to them that day.
  Apcsel 2:41 Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.
  Apcsel 2:42 És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.
  Apcsel 2:42 And they kept their attention fixed on the Apostles' teaching and were united together in the taking of broken bread and in prayer.
  Apcsel 2:42 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.
  Apcsel 2:43 Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csudát és jelt tesznek vala.
  Apcsel 2:43 But fear came on every soul: and all sorts of wonders and signs were done by the Apostles.
  Apcsel 2:43 Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt.
  Apcsel 2:44 Mindnyájan pedig, a kik hivének, együtt valának, és mindenük köz vala;
  Apcsel 2:44 And all those who were of the faith kept together, and had all things in common;
  Apcsel 2:44 Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt.
  Apcsel 2:45 És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, a mint kinek-kinek szüksége vala.
  Apcsel 2:45 And exchanging their goods and property for money, they made division of it among them all, as they had need.
  Apcsel 2:45 Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá.
  Apcsel 2:46 És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.
  Apcsel 2:46 And day by day, going in agreement together regularly to the Temple and, taking broken bread together in their houses, they took their food with joy and with true hearts,
  Apcsel 2:46 Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben;
  Apcsel 2:47 Dícsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel.
  Apcsel 2:47 Giving praise to God, and having the approval of all the people; and every day the number of those who had salvation was increased by the Lord.
  Apcsel 2:47 dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
  Apostolok Cselekedetei 1  |  Lap tetejére  |  Apostolok Cselekedetei 3  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Apostolok Cselekedetei 2. fejezet - Károli Biblia, Bible Basic English, Új fordítású Biblia