Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Mesélő Biblia -

Mesélő Biblia

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres, arany széllel -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres, arany széllel

Bibliai kézikönyv gyerekeknek - Terry Jean Day, Carol J. Smith és dr. Tim Dowley

Terry Jean Day, Carol J. Smith és dr. Tim Dowley

Bibliai kézikönyv gyerekeknek

Pénz és üzlet a Biblia tükrében - Larry Burkett

Larry Burkett

Pénz és üzlet a Biblia tükrében

Biblia - Bőr, Károli, nagy családi -

Biblia - Bőr, Károli, nagy családi

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Apostolok Cselekedetei 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  APOSTOLOK CSELEKEDETEI
  Apcsel 1:1 Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, a miket kezdett Jézus cselekedni és tanítani,
  Apcsel 1:1 I have given an earlier account, O Theophilus, of all the things which Jesus did, and of his teaching from the first,
  Apcsel 1:1 Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől
  Apcsel 1:2 Mind a napig, melyen fölviteték, minekutána parancsolatokat adott a Szent Lélek által az apostoloknak, kiket választott vala magának.
  Apcsel 1:2 Till the day when he was taken up to heaven after he had given his orders, through the Holy Spirit, to the Apostles of whom he had made selection:
  Apcsel 1:2 egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott.
  Apcsel 1:3 Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, negyven napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról.
  Apcsel 1:3 And to whom he gave clear and certain signs that he was living, after his death; for he was seen by them for forty days, and gave them teaching about the kingdom of God:
  Apcsel 1:3 Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól.
  Apcsel 1:4 És velök összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:
  Apcsel 1:4 And when they were all together, with him, he gave them orders not to go away from Jerusalem, but to keep there, waiting till the word of the Father was put into effect, of which, he said, I have given you knowledge:
  Apcsel 1:4 Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: "Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem,
  Apcsel 1:5 Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva.
  Apcsel 1:5 For the baptism of John was with water, but you will have baptism with the Holy Spirit, after a little time.
  Apcsel 1:5 hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg."
  Apcsel 1:6 Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt, mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-é helyre az országot Izráelnek?
  Apcsel 1:6 So, when they were together, they said to him, Lord, will you at this time give back the kingdom to Israel?
  Apcsel 1:6 Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: "Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?"
  Apcsel 1:7 Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett.
  Apcsel 1:7 And he said to them, It is not for you to have knowledge of the time and the order of events which the Father has kept in his control.
  Apcsel 1:7 Így válaszolt: "Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.
  Apcsel 1:8 Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.
  Apcsel 1:8 But you will have power, when the Holy Spirit has come on you; and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judaea and Samaria, and to the ends of the earth.
  Apcsel 1:8 Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig."
  Apcsel 1:9 És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől.
  Apcsel 1:9 And when he had said these things, while they were looking, he was taken up, and went from their view into a cloud.
  Apcsel 1:9 Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.
  Apcsel 1:10 És a mint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában,
  Apcsel 1:10 And while they were looking up to heaven with great attention, two men came to them, in white clothing,
  Apcsel 1:10 Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában,
  Apcsel 1:11 Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték tőletek a mennybe, akképen jő el, a miképen láttátok őt felmenni a mennybe.
  Apcsel 1:11 And said, O men of Galilee, why are you looking up into heaven? This Jesus, who was taken from you into heaven, will come again, in the same way as you saw him go into heaven.
  Apcsel 1:11 és ezt mondta: "Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe."
  Apcsel 1:12 Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyről, mely hívatik Olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van, egy szombatnapi járóföldre.
  Apcsel 1:12 Then they went back to Jerusalem from the mountain named Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away.
  Apcsel 1:12 Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre.
  Apcsel 1:13 És mikor bementek, felmenének a felsőházba, a hol szállva valának: Péter és Jakab, János és András, Filep és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, és Simon, a zelóta, és Júdás, a Jakab fia.
  Apcsel 1:13 And when they came in, they went up into the room where they were living; Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James, the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, the son of James.
  Apcsel 1:13 Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, Simon, a Zélóta és Júdás, a Jakab fia.
  Apcsel 1:14 Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az atyjafiaival együtt.
  Apcsel 1:14 And they all with one mind gave themselves up to prayer, with the women, and Mary the mother of Jesus, and his brothers.
  Apcsel 1:14 Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.
  Apcsel 1:15 És azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között, monda (vala pedig ott együtt mintegy százhúsz főnyi sokaság):
  Apcsel 1:15 And in those days Peter got up among the brothers there were about one hundred and twenty of them, and said,
  Apcsel 1:15 Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy százhúsz főnyi sokaság is volt velük együtt, és így szólt:
  Apcsel 1:16 Atyámfiai, férfiak, szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendölt a Szent Lélek Dávid szája által Júdás felől, ki vezetőjük lőn azoknak, a kik megfogták Jézust.
  Apcsel 1:16 My brothers, the word of God had to be put into effect, which the Holy Spirit had said before, by the mouth of David, about Judas, who was guide to those who took Jesus,
  Apcsel 1:16 "Atyámfiai, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust;
  Apcsel 1:17 Mert mi közénk számláltatott, és elnyerte ennek a szolgálatnak az osztályrészét.
  Apcsel 1:17 For he was numbered among us, and had his part in our work.
  Apcsel 1:17 közénk tartozott, és részt kapott ebből a szolgálatból.
  Apcsel 1:18 (Ez hát mezőt szerze hamisságának béréből; és alá zuhanván, elhasadt középen, és minden belső része kiomlott.
  Apcsel 1:18 Now this man, with the reward of his evil-doing, got for himself a field, and falling head first, came to a sudden and violent end there.
  Apcsel 1:18 Ez azután mezőt szerzett ennek a gonosztettnek jutalmából, de fejjel lezuhant, kettészakadt derékban, és egész belső része kifordult.
  Apcsel 1:19 És ez tudtokra lőn mindazoknak, kik Jeruzsálemben lakoznak; úgy hogy az a mező tulajdon nyelvökön Akeldamának, azaz Vérmezőnek neveztetett el.)
  Apcsel 1:19 And this came to the knowledge of all those who were living in Jerusalem, so that the field was named in their language, Akel-dama, or, The field of blood.
  Apcsel 1:19 Közismertté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén Akeldamának, azaz Vérmezőnek.
  Apcsel 1:20 Mert meg van írva a Zsoltárok könyvében: Legyen az ő lakóhelye puszta, és ne legyen lakó abban. És: Az ő püspökségét más vegye el.
  Apcsel 1:20 For in the book of Psalms it says, Let his house be waste, and let no man be living in it: and, Let his position be taken by another.
  Apcsel 1:20 Így van megírva a Zsoltárok könyvében: Legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen benne, tisztségét pedig más vegye át.
  Apcsel 1:21 Szükség azért, hogy azok közül a férfiak közül, a kik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt-kelt,
  Apcsel 1:21 For this reason, of the men who have been with us all the time, while the Lord Jesus went in and out among us,
  Apcsel 1:21 Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus,
  Apcsel 1:22 A János keresztségétől kezdve mind a napig, melyen fölviteték tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mivelünk egyetemben.
  Apcsel 1:22 Starting from the baptism of John till he went up from us, one will have to be a witness with us of his coming back from death.
  Apcsel 1:22 kezdve a János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk: még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának."
  Apcsel 1:23 Állatának azért elő kettőt, Józsefet, ki hivatik Barsabásnak, kinek mellékneve Justus vala, és Mátyást.
  Apcsel 1:23 And they made selection of two, Joseph, named Barsabbas, whose other name was Justus, and Matthias.
  Apcsel 1:23 Ekkor felállítottak kettőt: Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Jusztusz volt, és Mátyást,
  Apcsel 1:24 És imádkozván, mondának: Te, Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a kettő közül egyiket, a kit kiválasztottál,
  Apcsel 1:24 And they made prayers and said, Lord, having knowledge of the hearts of all men, make clear which of these two has been marked out by you,
  Apcsel 1:24 és így imádkoztak: "Urunk, minden szív ismerője, te jelöld ki e kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak,
  Apcsel 1:25 Hogy elnyerje az osztályrészét e szolgálatnak és apostolságnak, melytől eltévelyedék Júdás, hogy az ő saját helyére jusson.
  Apcsel 1:25 To take that position as a servant and Apostle, from which Judas by his sin was shut out, so that he might go to his place.
  Apcsel 1:25 hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson."
  Apcsel 1:26 Sorsot vetének azért reájok, és esék a sors Mátyásra, és a tizenegy apostól közé számláltaték.
  Apcsel 1:26 And they put it to the decision of chance, and the decision was given for Matthias, and he was numbered with the eleven Apostles.
  Apcsel 1:26 Ekkor sorsot vetettek rájuk: a sors Mátyásra esett, és a tizenegy apostol közé sorolták őt.
  János Evangéliuma 21  |  Lap tetejére  |  Apostolok Cselekedetei 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Apostolok Cselekedetei 1. fejezet - Károli Biblia, Bible Basic English, Új fordítású Biblia