Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Biblia ismerete kommentársorozat 4. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 4.

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA -

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA

Károli Biblia - nagybetűs -

Károli Biblia - nagybetűs

A Bibliai hit - Kenneth E. Hagin

Kenneth E. Hagin

A Bibliai hit

Bibliai Atlasz - Magyar Bibliatársulat

Magyar Bibliatársulat

Bibliai Atlasz

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
János Evangéliuma 3. fejezet


 

  <<< >>>  

  János 3:1 Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:
  János 3:1 Volt a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, ki elöljáró volt a zsidóknál.
  János 3:1 Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere.
  János 3:2 Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.
  János 3:2 Ez Jézushoz ment éjjel és megszólította: „Rabbi, tudjuk, hogy Istent?l jöttél tanítónak! Hiszen senkinek sincs hatalmában, hogy ezeket a jeleket tegye, csak ha Isten van vele.”
  János 3:2 Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: "Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az Isten."
  János 3:3 Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
  János 3:3 „Bizony, bizony ezt mondom neked – felelte neki Jézus –, hogy senki sem láthatja meg Isten királyságát, ha felülr?l nem születik.”
  János 3:3 Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát."
  János 3:4 Mondta néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
  János 3:4 „Hogy születhetik egy ember, ha vén – kérdezte t?le Nikodémus. – Vajon bemehet ? az anyja méhébe, és másodszor születhetik?”
  János 3:4 Nikodémus ezt kérdezte tőle: "Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?"
  János 3:5 Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
  János 3:5 Jézus ezt felelte: „Bizony, bizony azt mondom néktek, hogy ha valaki vízb?l és Szellemb?l nem születik, nem mehet Isten királyságába be.
  János 3:5 Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
  János 3:6 A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
  János 3:6 Ami húsból született, az hús, és ami Szellemb?l született, az szellem.
  János 3:6 Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.
  János 3:7 Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
  János 3:7 Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, hogy felülr?l kell születnetek.
  János 3:7 Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.
  János 3:8 A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.
  János 3:8 A Szellem odafúj, ahová akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan j? és hová megy: Így van mindenkivel, aki Szellemt?l született.”
  János 3:8 A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született."
  János 3:9 Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek?
  János 3:9 Nikodémus megszólalt és megkérdezte: „Hogy történhetnek meg ezek?”
  János 3:9 Nikodémus megkérdezte tőle: "Hogyan történhet meg mindez?"
  János 3:10 Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket?
  János 3:10 – „Te Izráel tanítója vagy – felelte Jézus – és nem tudod ezeket?
  János 3:10 Jézus így válaszolt: "Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod?
  János 3:11 Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.
  János 3:11 Bizony, bizony azt mondom neked, hogy amit tudunk, azt beszéljük, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. A tanúságtételünket nem fogadjátok el.
  János 3:11 Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket.
  János 3:12 Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?
  János 3:12 Ha földieket szóltam néktek és nem hiszitek, hogy fogtok hinni, ha mennyeieket szólok nektek?
  János 3:12 Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek?
  János 3:13 És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, a ki a mennyben van.
  János 3:13 Senki sem jutott fel a mennybe, csak, aki a mennyb?l szállt alá: az embernek Fia.
  János 3:13 Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia.
  János 3:14 És a miképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie.
  János 3:14 Mint ahogy Mózes is felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember Fiának is felemeltetnie:
  János 3:14 És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie,
  János 3:15 Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen.
  János 3:15 Hogy örök élete legyen mindenkinek, aki hisz.
  János 3:15 hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.
  János 3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
  János 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy senki el ne vesszen, aki ?benne hisz, hanem örök élete legyen.
  János 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
  János 3:17 Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
  János 3:17 Mert az Isten nem azért küldte a Fiút a világra, hogy elítélje a világot, hanem, hogy rajta keresztül megmentse a világot.
  János 3:17 Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.
  János 3:18 A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
  János 3:18 Az, aki benne hisz, nem kap ítéletet, aki nem hisz, már ítélet alatt van, mert nincs hite az Isten egyszülött Fiának nevében.
  János 3:18 Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
  János 3:19 Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
  János 3:19 Az ítélet pedig ebben áll: A világosság a világra érkezett, de az emberek inkább szerették meg a sötétséget, mint a világosságot, mert a tetteik rosszak voltak.
  János 3:19 Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.
  János 3:20 Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedeteit fel ne fedessenek;
  János 3:20 Mindenki gy?löli a világosságot, aki hitványságokat cselekszik, és nem jön a világosságra, hogy tettei rá ne bizonyuljanak.
  János 3:20 Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei.
  János 3:21 A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.
  János 3:21 Aki ellenben az igazságot cselekszi, világosságra megy, hogy tetteir?l nyilvánvalóvá legyen, hogy Istenben tette ?ket.”
  János 3:21 Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat."
  János 3:22 Ezután elméne Jézus az ő tanítványaival a Júdea földére; és ott időzék velök, és keresztele.
  János 3:22 Ezek után Jézus és tanítványai júdeai földre mentek. Ott id?zött velük és keresztelt.
  János 3:22 Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartózkodott velük, és keresztelt.
  János 3:23 János pedig szintén keresztel vala Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz. És oda járulának és megkeresztelkedének.
  János 3:23 János is bemerítést végzett Sálimhoz közel Ajnónban, mert ott sok volt a víz. Az emberek jöttek és bemerítkeztek.
  János 3:23 János is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek és megkeresztelkedtek.
  János 3:24 Mert János még nem vetteték a tömlöczbe.
  János 3:24 Jánost ugyanis még nem vetették akkor tömlöcbe.
  János 3:24 János ugyanis még nem volt börtönbe vetve.
  János 3:25 Vetekedés támada azért a János tanítványai és a judeaiak között a mosakodás felől.
  János 3:25 János tanítványai vitatkozni kezdtek egy zsidóval a megtisztulás fel?l.
  János 3:25 János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról.
  János 3:26 És menének Jánoshoz és mondának néki: Mester! A ki veled vala a Jordánon túl, a kiről te bizonyságot tettél, ímé az keresztel, és hozzá megy mindenki.
  János 3:26 Majd elmentek Jánoshoz és jelentették neki: „Rabbi, az, aki a Jordánon túl veled volt, aki mellett te tanúságot tettél, lásd, bemerít, és mindenki hozzámegy.”
  János 3:26 Odamentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: "Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki őhozzá megy."
  János 3:27 Felele János és monda: Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki.
  János 3:27 János ezt felelte: „Az ember nem juthat semmihez másképp, csak ha a mennyb?l adják neki.
  János 3:27 János így válaszolt: "Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki.
  János 3:28 Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam: Nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el.
  János 3:28 Ti magatok vagytok tanúi, hogy azt mondtam: Nem én vagyok a Krisztus, hanem csak ?el?tte küldöttek el.
  János 3:28 Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam: Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el.
  János 3:29 A kinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, a ki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt.
  János 3:29 Akié a menyasszony, az a v?legény. A v?legény barátjában, aki ott áll és hallgatja ?t, nagy örömet kelt, ha a v?legény szavát hallhatja. Ez az én örömöm teljessé vált.
  János 3:29 Akié a menyasszony, az a vőlegény, a vőlegény barátja pedig, aki ott áll, és hallja őt, ujjongva örül a vőlegény hangjának: ez az örömöm lett teljessé.
  János 3:30 Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.
  János 3:30 Neki növekednie kell, nekem kisebbé lennem.
  János 3:30 Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.
  János 3:31 A ki felülről jött, feljebb való mindenkinél. A ki a földről való, földi az és földieket szól; a ki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél.
  János 3:31 Aki felülr?l j?, mindenek fölött való. A földb?l való a földb?l van, a földb?l is beszél. Aki a mennyb?l jön, mindenek fölött van.
  János 3:31 Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön (az felette van mindenkinek:)
  János 3:32 És arról tesz bizonyságot, a mit látott és hallott; és az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be.
  János 3:32 Arról tesz tanúságot, ami fel?l látást kapott, és amit hallott, de tanúságtételét senki sem fogadja be.
  János 3:32 és arról tesz bizonyságot, amit látott, és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el.
  János 3:33 A ki az ő bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz.
  János 3:33 Aki elfogadja tanúságtételét, azzal pecsétet tett arra, hogy az Isten igaz.
  János 3:33 Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz.
  János 3:34 Mert a kit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket.
  János 3:34 Akit az Isten küldött el, az az Isten beszédeit szólja, mert az Isten nem mértékkel adja a Szellemet.
  János 3:34 Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a Lelket.
  János 3:35 Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent.
  János 3:35 Az Atya szereti a Fiút és mindent az ? kezébe adott.
  János 3:35 Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent.
  János 3:36 A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
  János 3:36 Aki a Fiúban hisz, annak örök élete van, aki nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem fog életet látni, hanem Istennek haragja marad rajta.”
  János 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta."
  János Evangéliuma 2  |  Lap tetejére  |  János Evangéliuma 4  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - János Evangéliuma 3. fejezet - Károli Biblia, Csia Lajos - Újszövetség, Új fordítású Biblia