Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
János Evangéliuma 2. fejezet


 

  <<< >>>  

  János 2:1 És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt Jézus anyja;
  János 2:1 On the third day two people were going to be married at Cana in Galilee. The mother of Jesus was there:
  János 2:1 A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja.
  János 2:2 És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe.
  János 2:2 And Jesus with his disciples came as guests.
  János 2:2 Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre.
  János 2:3 És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk.
  János 2:3 When they had not enough wine, the mother of Jesus said to him, They have no wine.
  János 2:3 Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: "Nincs boruk."
  János 2:4 Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony? Nem jött még el az én órám.
  János 2:4 Jesus said to her, Woman, this is not your business; my time is still to come.
  János 2:4 Mire Jézus azt mondta: "Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám."
  János 2:5 Mond az ő anyja a szolgáknak: Valamit mond néktek, megtegyétek.
  János 2:5 His mother said to the servants, Whatever he says to you, do it.
  János 2:5 Anyja így szólt a szolgákhoz: "Bármit mond nektek, tegyétek meg."
  János 2:6 Vala pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métréta fér vala.
  János 2:6 Now six pots of stone, every one taking two or three firkins of water, were placed there for the purpose of washing, as is the way of the Jews.
  János 2:6 Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért.
  János 2:7 Monda nékik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtölték azokat színig.
  János 2:7 Jesus said to the servants, Make the pots full of water. And they made them full to the top.
  János 2:7 Jézus így szólt hozzájuk: "Töltsétek meg a vedreket vízzel." És megtöltötték színültig.
  János 2:8 És monda nékik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek.
  János 2:8 Then he said to them, Now take some, and give it to the master of the feast. So they took it to him.
  János 2:8 Aztán így szólt hozzájuk: "Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak." Ők vittek.
  János 2:9 A mint pedig megízlelé a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, (de a szolgák tudták, a kik a vizet merítik vala), szólítá a násznagy a vőlegényt,
  János 2:9 After tasting the water which had now become wine, the master of the feast having no idea where it came from, though it was clear to the servants who took the water out sent for the newly-married man,
  János 2:9 Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt,
  János 2:10 És monda néki: Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót: te a jó bort ekkorra tartottad.
  János 2:10 And said to him, Every man first puts out his best wine and when all have had enough he puts out what is not so good; but you have kept the good wine till now.
  János 2:10 és így szólt hozzá: "Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig ekkorra tartogattad a jó bort."
  János 2:11 Ezt az első jelt a galileai Kánában tevé Jézus, és megmutatá az ő dicsőségét; és hivének benne az ő tanítványai.
  János 2:11 This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee and let his glory be seen openly; and his disciples put their faith in him.
  János 2:11 Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.
  János 2:12 Azután leméne Kapernaumba, ő és az ő anyja és a testvérei és tanítványai; és ott maradának néhány napig,
  János 2:12 After this he went down to Capernaum, with his mother, his brothers, and his disciples, and they were there not more than two or three days.
  János 2:12 Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig.
  János 2:13 Mert közel vala a zsidók husvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe.
  János 2:13 The time of the Passover of the Jews was near and Jesus went up to Jerusalem.
  János 2:13 Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe.
  János 2:14 És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árúsait és a pénzváltókat, a mint ülnek vala:
  János 2:14 And there in the Temple he saw men trading in oxen and sheep and doves, and he saw the changers of money in their seats:
  János 2:14 A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat.
  János 2:15 És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté;
  János 2:15 And he made a whip of small cords and put them all out of the Temple, with the sheep and the oxen, sending in all directions the small money of the changers and overturning their tables;
  János 2:15 Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította,
  János 2:16 És a galambárúsoknak monda: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én Atyámnak házát kalmárság házává.
  János 2:16 And to those who were trading in doves he said, Take these things away; do not make my Father's house a market.
  János 2:16 és a galambárusoknak ezt mondta: "Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!"
  János 2:17 Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.
  János 2:17 And it came to the minds of the disciples that the Writings say, I am on fire with passion for your house.
  János 2:17 Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva: "A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem."
  János 2:18 Felelének azért a zsidók és mondának néki: Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed?
  János 2:18 Then the Jews put this question to him: What sign of authority have you to give us, seeing that you do these things?
  János 2:18 A zsidók pedig megszólaltak, és megkérdezték tőle: "Milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed?"
  János 2:19 Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt.
  János 2:19 And Jesus said to them, Send destruction on this Temple and I will put it up again in three days.
  János 2:19 Jézus így felelt nekik: "Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem."
  János 2:20 Mondának azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt?
  János 2:20 The Jews said, The building of this Temple took forty-six years; and you will put it up in three days!
  János 2:20 Ezt mondták rá a zsidók: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted?"
  János 2:21 ő pedig az ő testének templomáról szól vala.
  János 2:21 But his words were about that holy building which was his body.
  János 2:21 Ő azonban testének templomáról beszélt.
  János 2:22 Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta; és hivének az írásnak, és a beszédnek, a melyet Jézus mondott vala.
  János 2:22 So when he had come back again from the dead, the memory of these words came back to the disciples, and they had faith in the holy Writings and in the word which Jesus had said.
  János 2:22 Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott.
  János 2:23 A mint pedig Jeruzsálemben vala husvétkor az ünnepen, sokan hivének az ő nevében, látván az ő jeleit, a melyeket cselekszik vala.
  János 2:23 Now while he was in Jerusalem at the feast of the Passover, a great number of people came to have faith in his name, after seeing the signs which he did.
  János 2:23 Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett.
  János 2:24 Maga azonban Jézus nem bízza vala magát reájok, a miatt, hogy ő ismeré mindnyájokat.
  János 2:24 But Jesus did not have faith in them, because he had knowledge of them all.
  János 2:24 Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat,
  János 2:25 És mivelhogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről; mert magától is tudta, mi volt az emberben.
  János 2:25 He had no need for any witness about man; for he himself had knowledge of what was in man.
  János 2:25 és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben.
  János Evangéliuma 1  |  Lap tetejére  |  János Evangéliuma 3  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - János Evangéliuma 2. fejezet - Károli Biblia, Bible Basic English, Új fordítású Biblia