Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
János Evangéliuma 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  AZ ÖRÖMHÍR JÁNOS SZERINT
  János 1:1 Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
  János 1:1 From the first he was the Word, and the Word was in relation with God and was God.
  János 1:1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
  János 1:2 Ez kezdetben az Istennél vala.
  János 1:2 This Word was from the first in relation with God.
  János 1:2 Ő kezdetben az Istennél volt.
  János 1:3 Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
  János 1:3 All things came into existence through him, and without him nothing was.
  János 1:3 Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.
  János 1:4 ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
  János 1:4 What came into existence in him was life, and the life was the light of men.
  János 1:4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.
  János 1:5 Ez a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
  János 1:5 And the light goes on shining in the dark; it is not overcome by the dark.
  János 1:5 A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.
  János 1:6 Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
  János 1:6 There was a man sent from God, whose name was John.
  János 1:6 Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János.
  János 1:7 Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
  János 1:7 He came for witness, to give witness about the light, so that all men might have faith through him.
  János 1:7 Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa.
  János 1:8 Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
  János 1:8 He himself was not the light: he was sent to give witness about the light.
  János 1:8 Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie.
  János 1:9 Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.
  János 1:9 The true light, which gives light to every man, was then coming into the world.
  János 1:9 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.
  János 1:10 A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
  János 1:10 He was in the world, the world which came into being through him, but the world had no knowledge of him.
  János 1:10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt:
  János 1:11 Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
  János 1:11 He came to the things which were his and his people did not take him to their hearts.
  János 1:11 saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.
  János 1:12 Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
  János 1:12 To all those who did so take him, however, he gave the right of becoming children of God--that is, to those who had faith in his name:
  János 1:12 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében,
  János 1:13 A ki nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.
  János 1:13 Whose birth was from God and not from blood, or from an impulse of the flesh and man's desire.
  János 1:13 akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
  János 1:14 És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
  János 1:14 And so the Word became flesh and took a place among us for a time; and we saw his glory--such glory as is given to an only son by his father--saw it to be true and full of grace.
  János 1:14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
  János 1:15 János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
  János 1:15 John gave witness about him, crying, This is he of whom I said, He who is coming after me is put over me because he was in existence before me.
  János 1:15 János bizonyságot tett róla, és azt hirdette: "Ő volt az, akiről megmondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én."
  János 1:16 És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
  János 1:16 From his full measure we have all been given grace on grace.
  János 1:16 Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.
  János 1:17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
  János 1:17 For the law was given through Moses; grace and the true way of life are ours through Jesus Christ.
  János 1:17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.
  János 1:18 Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.
  János 1:18 No man has seen God at any time; the only Son, who is on the breast of the Father, he has made clear what God is.
  János 1:18 Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.
  János 1:19 És ez a János bizonyságtétele, a mikor a zsidók papokat és Lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te?
  János 1:19 And this is the witness of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to him with the question, Who are you?
  János 1:19 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle: "Ki vagy te?"
  János 1:20 És megvallá és nem tagadá; és megvallá, hogy: Nem én vagyok a Krisztus.
  János 1:20 He said quite openly and straightforwardly, I am not the Christ.
  János 1:20 Akkor vallott, és nem tagadott. Ezt vallotta: "Én nem a Krisztus vagyok."
  János 1:21 És kérdezék őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-é te? És ő felele: Nem.
  János 1:21 And they said to him, What then? Are you Elijah? And he said, I am not. Are you the prophet? And his answer was, I am not.
  János 1:21 Erre megkérdezték tőle: "Hát akkor? Illés vagy te?" De kijelentette: "Nem az vagyok." - "A próféta vagy te?" Így válaszolt: "Nem."
  János 1:22 Mondának azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, a kik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől?
  János 1:22 So they said to him, Who are you then? We have to give some answer to those who sent us. What have you to say about yourself?
  János 1:22 Ezt mondták tehát: "Ki vagy? - hogy választ adhassunk megbízóinknak: mit mondasz magadról?"
  János 1:23 Monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, a mint megmondotta Ésaiás próféta.
  János 1:23 He said, I am the voice of one crying in the waste land, Make straight the way of the Lord, as said Isaiah the prophet.
  János 1:23 Erre ő így felelt: "Én kiáltó hang vagyok a pusztában: készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta."
  János 1:24 És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak:
  János 1:24 Those who had been sent came from the Pharisees.
  János 1:24 A küldöttek között voltak farizeusok is,
  János 1:25 És megkérdék őt és mondának néki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?
  János 1:25 And they put this question to him, saying, Why then are you giving baptism if you are not the Christ, or Elijah, or the prophet?
  János 1:25 és ezek tovább kérdezték őt: "Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta?"
  János 1:26 Felele nékik János, mondván: Én vízzel keresztelek; de köztetek van, a kit ti nem ismertek.
  János 1:26 John's answer was: I give baptism with water; but there is one among you of whom you have no knowledge;
  János 1:26 János így válaszolt nekik: "Én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek,
  János 1:27 ő az, a ki utánam jő, a ki előttem lett, a kinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíjját megoldjam.
  János 1:27 It is he who is coming after me; I am not good enough to undo his shoes.
  János 1:27 aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó."
  János 1:28 Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, a hol János keresztel vala.
  János 1:28 These things took place at Bethany on the other side of the Jordan, where John was giving baptism.
  János 1:28 Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.
  János 1:29 Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit!
  János 1:29 The day after, John sees Jesus coming to him and says, See, here is the Lamb of God who takes away the sin of the world!
  János 1:29 Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: "Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!
  János 1:30 Ez az, a kiről én ezt mondám: Én utánam jön egy férfiú, a ki előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
  János 1:30 This is he of whom I said, One is coming after me who is put over me because he was in existence before me.
  János 1:30 Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én.
  János 1:31 És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, a ki vízzel keresztelek.
  János 1:31 I myself had no knowledge of him, but I came giving baptism with water so that he might be seen openly by Israel.
  János 1:31 Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertté legyen Izráel előtt."
  János 1:32 És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék ő rajta.
  János 1:32 And John gave this witness, saying, I saw the Spirit coming down from heaven like a dove and resting on him.
  János 1:32 Így tett erről bizonyságot János: "Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta.
  János 1:33 És én nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent Lélekkel.
  János 1:33 I had no knowledge who he was, but he who sent me to give baptism with water said to me, The one on whom you see the Spirit coming down and resting, it is he who gives baptism with the Holy Spirit.
  János 1:33 Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.
  János 1:34 És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.
  János 1:34 This I saw myself and my witness is that he is the Son of God.
  János 1:34 Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten Fia."
  János 1:35 Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül;
  János 1:35 The day after, John was there again with two of his disciples;
  János 1:35 Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt,
  János 1:36 És ránézvén Jézusra, a mint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya!
  János 1:36 And looking at Jesus while he was walking he said, See, there is the Lamb of God!
  János 1:36 és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: "Íme, az Isten Báránya!"
  János 1:37 És hallá őt a két tanítvány, a mint szól vala, és követék Jézust.
  János 1:37 Hearing what he said, the two disciples went after Jesus.
  János 1:37 Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust.
  János 1:38 Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, monda nékik: (1:39) Mit kerestek? Azok pedig mondának néki: Rabbi, (a mi megmagyarázva azt teszi: Mester) hol lakol?
  János 1:38 And Jesus, turning round, saw them coming after him and said to them, What are you looking for? They said to him, Rabbi which is to say, Master, where are you living?
  János 1:38 Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket: "Mit kerestek?" Ők pedig ezt válaszolták: "Rabbi - ami azt jelenti: Mester -, hol van a lakásod?"
  János 1:39 (1:40) Monda nékik: Jőjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik; és nála maradának azon a napon: vala pedig körülbelül tíz óra.
  János 1:39 He said to them, Come and see. They went with him then and saw where he was living; and they were with him all that day: it was then about the tenth hour of the day.
  János 1:39 Ő így szólt: "Jöjjetek, és meglátjátok." Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon; körülbelül délután négy óra volt ekkor.
  János 1:40 (1:41) A kettő közül, a kik Jánostól ezt hallották és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére.
  János 1:40 Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two men who, hearing what John said, went after Jesus.
  János 1:40 A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik.
  János 1:41 (1:42) Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus);
  János 1:41 Early in the morning he came across his brother and said to him, We have made discovery! It is the Messiah! which is to say, the Christ.
  János 1:41 Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: "Megtaláltuk a Messiást" - (ami azt jelenti: Felkent).
  János 1:42 (1:43) És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kőszikla).
  János 1:42 And he took him to Jesus. Looking at him fixedly Jesus said, You are Simon, the son of John; your name will be Cephas which is to say, Peter.
  János 1:42 Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: "Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni" - (ami azt jelenti: Kőszikla).
  János 1:43 (1:44) A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem!
  János 1:43 The day after this, Jesus had a desire to go into Galilee. He came across Philip and said to him, Come and be my disciple.
  János 1:43 Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: "Kövess engem!"
  János 1:44 (1:45) Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt.
  János 1:44 Now Philip's town was Beth-saida, where Andrew and Peter came from.
  János 1:44 Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából.
  János 1:45 (1:46) Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.
  János 1:45 Philip came across Nathanael and said to him, We have made a discovery! It is he of whom Moses, in the law, and the prophets were writing, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
  János 1:45 Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: "Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik."
  János 1:46 (1:47) És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg!
  János 1:46 Nazareth! said Nathanael, Is it possible for any good to come out of Nazareth? Philip said to him, Come and see.
  János 1:46 "Származhat-e valami jó Názáretből?" - kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: "Jöjj, és lásd meg!"
  János 1:47 (1:48) Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen.
  János 1:47 Jesus saw Nathanael coming to him and said of him, See, here is a true son of Israel in whom there is nothing false.
  János 1:47 Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik feléje, azt mondta róla: "Íme, egy igazi izráelita, akiben nincsen álnokság."
  János 1:48 (1:49) Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál.
  János 1:48 Nathanael said to him, Where did you get knowledge of me? In answer Jesus said, Before Philip was talking with you, while you were still under the fig-tree, I saw you.
  János 1:48 Nátánáel megkérdezte tőle: "Honnan ismersz engem?" Jézus így válaszolt neki: "Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál."
  János 1:49 (1:50) Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya!
  János 1:49 Nathanael said to him, Rabbi, you are the Son of God, you are King of Israel!
  János 1:49 Nátánáel így szólt hozzá: "Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya!"
  János 1:50 (1:51) Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.
  János 1:50 In answer Jesus said to him, You have faith because I said to you, I saw you under the fig-tree. You will see greater things than these.
  János 1:50 Jézus így válaszolt neki: "Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni."
  János 1:51 (1:52) És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyilt eget, és az Isten angyalait, a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára.
  János 1:51 And he said to him, Truly I say to you all, You will see heaven opening and God's angels going up and coming down on the Son of man.
  János 1:51 És hozzátette: "Bizony, bizony, mondom néktek: meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak, és leszállnak az Emberfiára."
  Lukács Evangéliuma 24  |  Lap tetejére  |  János Evangéliuma 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - János Evangéliuma 1. fejezet - Károli Biblia, Bible Basic English, Új fordítású Biblia