Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A rejtőzködő bibliafordító – Károlyi Gáspár - Szabó András

Szabó András

A rejtőzködő bibliafordító – Károlyi Gáspár

Az első Bibliám - Lizzie Ribbons

Lizzie Ribbons

Az első Bibliám

Biblia ,,Szellemes

Biblia ,,Szellemes", kiscsaládi

A Biblia ismerete kommentársorozat 5. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 5.

Bibliai matricás füzet 4. - Sally Ann Wright, Moira Maclean

Sally Ann Wright, Moira Maclean

Bibliai matricás füzet 4.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Lukács Evangéliuma 24. fejezet


 

  <<< >>>  

  Lukács 24:1 A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök.
  Lukács 24:1 But on the first day of the week, at dawn, they came to the place where his body had been put, taking the spices which they had got ready.
  Lukács 24:1 A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket.
  Lukács 24:2 És a követ a sírról elhengerítve találák.
  Lukács 24:2 And they saw that the stone had been rolled away.
  Lukács 24:2 A követ a sírbolt elől elhengerítve találták,
  Lukács 24:3 És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét.
  Lukács 24:3 And they went in, but the body of the Lord Jesus was not there.
  Lukács 24:3 és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét.
  Lukács 24:4 És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben:
  Lukács 24:4 And while they were in doubt about it, they saw two men in shining clothing by them:
  Lukács 24:4 Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában.
  Lukács 24:5 És mikor ők megrémülvén a földre hajták orczájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt?
  Lukács 24:5 And while their faces were bent down to the earth in fear, these said to them, Why are you looking for the living among the dead?
  Lukács 24:5 Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: "Mit keresitek a holtak között az élőt?
  Lukács 24:6 Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt,
  Lukács 24:6 He is not here, he has come back to life: have in mind what he said to you when he was still in Galilee, saying,
  Lukács 24:6 Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt:
  Lukács 24:7 Mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni.
  Lukács 24:7 The Son of man will be given up into the hands of evil-doers, and be put to death on the cross, and on the third day he will come back to life.
  Lukács 24:7 az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia."
  Lukács 24:8 Megemlékezének azért az ő szavairól.
  Lukács 24:8 And his words came back into their minds,
  Lukács 24:8 Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira,
  Lukács 24:9 És visszatérvén a sírtól, elmondák mindezeket a tizenegynek, és mind a többieknek.
  Lukács 24:9 And they went away from that place and gave an account of all these things to the eleven disciples and all the others.
  Lukács 24:9 és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek.
  Lukács 24:10 Valának pedig Mária Magdaléna, és Johanna, és a Jakab anyja Mária, és egyéb asszonyok ő velök, a kik ezeket mondák az apostoloknak.
  Lukács 24:10 Now they were Mary Magdalene, and Joanna, and Mary, the mother of James: and the other women with them said these things to the Apostles.
  Lukács 24:10 A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak,
  Lukács 24:11 De az ő szavuk csak üres beszédnek látszék azok előtt; és nem hivének nékik.
  Lukács 24:11 But these words seemed foolish to them, and they had no belief in them.
  Lukács 24:11 de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik.
  Lukács 24:12 Péter azonban felkelvén elfuta a sírhoz, és behajolván látá, hogy csak a lepedők vannak ott; és elméne, magában csodálkozván e dolgon.
  Lukács 24:12 But Peter got up and went to the place where the body had been put, and looking in he saw nothing but the linen cloths, and he went to his house full of wonder at what had taken place.
  Lukács 24:12 (Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken.)
  Lukács 24:13 És ímé azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől hatvan futamatnyira vala, melynek neve vala Emmaus.
  Lukács 24:13 And then, two of them, on that very day, were going to a little town named Emmaus, which was about seven miles from Jerusalem.
  Lukács 24:13 Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve,
  Lukács 24:14 És beszélgetének magok közt mindazokról, a mik történtek.
  Lukács 24:14 And they were talking together about all those things which had taken place.
  Lukács 24:14 és beszélgettek egymással mindarról, ami történt.
  Lukács 24:15 És lőn, hogy a mint beszélgetének és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájok menvén, velök együtt megy vala az úton.
  Lukács 24:15 And while they were talking and questioning together, Jesus himself came near and went with them.
  Lukács 24:15 Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük.
  Lukács 24:16 De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék.
  Lukács 24:16 But their eyes were not open that they might have knowledge of him.
  Lukács 24:16 Látásukat azonban valami akadályozta és nem ismerték fel őt.
  Lukács 24:17 Monda pedig nékik: Micsoda szavak ezek, a melyeket egymással váltotok jártotokban? és miért vagytok szomorú ábrázattal?
  Lukács 24:17 And he said to them, What are you talking about together while you go?
  Lukács 24:17 Ő pedig így szólt hozzájuk: "Miről beszélgettek egymással útközben?" Erre szomorúan megálltak.
  Lukács 24:18 Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, monda néki: Csak te vagy-é jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod minémű dolgok lettek abban e napokon?
  Lukács 24:18 Then stopping, and looking sadly at him, one of them, named Cleopas, said to him, Are you the only man living in Jerusalem who has not had news of the things which have taken place there at this time?
  Lukács 24:18 Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: "Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a napokban?"
  Lukács 24:19 És monda nékik: Micsoda dolgok? Azok pedig mondának néki: A melyek esének a Názáretbeli Jézuson, ki próféta vala, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt:
  Lukács 24:19 And he said to them, What things? And they said, The things to do with Jesus of Nazareth, who was a prophet, great in his acts and his words, before God and all the people:
  Lukács 24:19 "Mi történt?" - kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki: "Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt;
  Lukács 24:20 És mimódon adák őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszíték őt.
  Lukács 24:20 And how the chief priests and our rulers gave him up to be put to death on the cross.
  Lukács 24:20 hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg.
  Lukács 24:21 Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, a ki meg fogja váltani az Izráelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek.
  Lukács 24:21 But we were hoping that he would be the Saviour of Israel. In addition to all this he has now let three days go by from the time when these things took place;
  Lukács 24:21 Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek.
  Lukács 24:22 Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál valának;
  Lukács 24:22 And certain women among us gave us cause for wonder, for they went early to the place where his body had been put,
  Lukács 24:22 Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál,
  Lukács 24:23 És mikor nem találták az ő testét, haza jöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt mondják, hogy ő él.
  Lukács 24:23 And it was not there; then they came saying that they had seen a vision of angels who said that he was living.
  Lukács 24:23 de nem találták ott a testét; eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él.
  Lukács 24:24 És azok közül némelyek, kik velünk valának, elmenének a sírhoz, és úgy találák, a mint az asszonyok is mondták; őt pedig nem látták.
  Lukács 24:24 And some of those who were with us went to the place, and saw that it was as the women had said, but him they did not see.
  Lukács 24:24 El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték; őt azonban nem látták."
  Lukács 24:25 És ő monda nékik: Óh balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhivésére, a miket a próféták szóltak!
  Lukács 24:25 And he said, O foolish men! how slow you are to give belief to what the prophets have said.
  Lukács 24:25 Akkor ő így szólt hozzájuk: "Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták!
  Lukács 24:26 Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe?
  Lukács 24:26 Was it not necessary for the Christ to go through these things, and to come into his glory?
  Lukács 24:26 Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?"
  Lukács 24:27 És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban, a mik ő felőle megirattak.
  Lukács 24:27 And he made clear to them all the things in the Writings, from Moses and from all the prophets, which had to do with himself.
  Lukács 24:27 És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.
  Lukács 24:28 Elközelítének pedig a faluhoz, a melybe mennek vala; és ő úgy tőn, mintha tovább menne.
  Lukács 24:28 And they came near the town to which they were going, and he seemed as if he was going on;
  Lukács 24:28 Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni.
  Lukács 24:29 De kényszeríték őt, mondván: Maradj velünk, mert immár beestvéledik, és a nap lehanyatlott! Beméne azért, hogy velök maradjon.
  Lukács 24:29 But they kept him back, saying, Do not go, for evening is near, the day is almost gone. And he went in with them.
  Lukács 24:29 De azok unszolták és kérték: "Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!" Bement hát, hogy velük maradjon.
  Lukács 24:30 És lőn, mikor leült velök, a kenyeret vévén, megáldá, és megszegvén, nékik adá.
  Lukács 24:30 And when he was seated with them at table, he took the bread, and said words of blessing and, making division of it, he gave it to them.
  Lukács 24:30 És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta.
  Lukács 24:31 És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt; de ő eltünt előlük.
  Lukács 24:31 And then their eyes were open, and they had knowledge of him, but he went from their view.
  Lukács 24:31 Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük.
  Lukács 24:32 És mondának egymásnak: Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat?
  Lukács 24:32 And they said to one another, Were not our hearts burning in us while he was talking to us on the way, making clear to us the holy Writings?
  Lukács 24:32 Ekkor így szóltak egymásnak: "Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?"
  Lukács 24:33 És felkelvén azon órában, visszatérének Jeruzsálembe, és egybegyűlve találák a tizenegyet és azokat, a kik velök valának.
  Lukács 24:33 And that very hour they got up and went back to Jerusalem, where the eleven and the others had come together.
  Lukács 24:33 Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket.
  Lukács 24:34 Kik ezt mondják vala: Feltámadott az Úr bizonynyal, és megjelent Simonnak!
  Lukács 24:34 And they said to them, The Lord has truly come back to life again, and Simon has seen him.
  Lukács 24:34 Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak.
  Lukács 24:35 És ezek is elbeszélék, mi történt az úton, mi képen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről.
  Lukács 24:35 And they gave an account of the things which had taken place on the way, and how, when he gave them bread, they had knowledge of him.
  Lukács 24:35 Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.
  Lukács 24:36 És mikor ezeket beszélék, megálla maga Jézus ő közöttök, és monda nékik: Békesség néktek!
  Lukács 24:36 And while they were saying these things, he himself was among them, and said to them, Peace be with you!
  Lukács 24:36 Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: "Békesség nektek!"
  Lukács 24:37 Megrémülvén pedig és félvén, azt hivék, hogy valami lelket látnak.
  Lukács 24:37 But they were full of fear, being of the opinion that they were seeing a spirit.
  Lukács 24:37 Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak.
  Lukács 24:38 És monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások?
  Lukács 24:38 And he said to them, Why are you troubled, and why are your hearts full of doubt?
  Lukács 24:38 Ő azonban így szólt hozzájuk: "Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben?
  Lukács 24:39 Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van!
  Lukács 24:39 See; my hands and my feet: it is I myself; put your hands on me and make certain; for a spirit has not flesh and bones as you see that I have.
  Lukács 24:39 Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van."
  Lukács 24:40 És ezeket mondván, megmutatá nékik kezeit és lábait.
  Lukács 24:40 And when he had said this, he let them see his hands and his feet.
  Lukács 24:40 És ezeket mondva, megmutatta nekik a kezét és a lábát.
  Lukács 24:41 Mikor pedig még nem hívék az öröm miatt, és csodálkozának, monda nékik: Van-é itt valami enni valótok?
  Lukács 24:41 And because, for joy and wonder, they were still in doubt, he said to them, Have you any food here?
  Lukács 24:41 Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük: "Van-e itt valami ennivalótok?"
  Lukács 24:42 ők pedig adának néki egy darab sült halat, és valami lépesmézet,
  Lukács 24:42 And they gave him a bit of cooked fish.
  Lukács 24:42 Erre adtak neki egy darab sült halat.
  Lukács 24:43 Melyeket elvőn, és előttök evék.
  Lukács 24:43 And before their eyes he took a meal.
  Lukács 24:43 Elvette és szemük láttára megette.
  Lukács 24:44 És monda nékik: Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, a mik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem.
  Lukács 24:44 And he said to them, These are the words which I said to you when I was still with you, how it was necessary for all the things which are in the writings of Moses and the prophets and in the Psalms about me, to be put into effect.
  Lukács 24:44 Majd így szólt hozzájuk: "Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban."
  Lukács 24:45 Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat.
  Lukács 24:45 Then he made the holy Writings clear to their minds.
  Lukács 24:45 Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat,
  Lukács 24:46 És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon:
  Lukács 24:46 And he said to them, So it is in the Writings that the Christ would undergo death, and come back to life again on the third day;
  Lukács 24:46 és így szólt nekik: "Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül,
  Lukács 24:47 És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve.
  Lukács 24:47 And that teaching about a change of heart and forgiveness of sins is to be given to Jerusalem first and to all nations in his name.
  Lukács 24:47 és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve.
  Lukács 24:48 Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai.
  Lukács 24:48 You are witnesses of these things.
  Lukács 24:48 Ti vagytok erre a tanúk.
  Lukács 24:49 És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.
  Lukács 24:49 And now I will send to you what my father has undertaken to give you, but do not go from the town, till the power from heaven comes to you.
  Lukács 24:49 És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel."
  Lukács 24:50 Kivivé pedig őket Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket.
  Lukács 24:50 And he took them out till they were near Bethany, and lifting up his hands, he gave them a blessing.
  Lukács 24:50 Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket.
  Lukács 24:51 És lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván, felviteték a mennybe.
  Lukács 24:51 And while he was doing so, he went from them and was taken up into heaven.
  Lukács 24:51 És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe.
  Lukács 24:52 ők pedig imádván őt, visszatérnek nagy örömmel Jeruzsálembe;
  Lukács 24:52 And they gave him worship and went back to Jerusalem with great joy.
  Lukács 24:52 Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe;
  Lukács 24:53 És mindenkor a templomban valának, dícsérvén és áldván az Istent. Ámen.
  Lukács 24:53 And they were in the Temple at all times, giving praise to God.
  Lukács 24:53 mindig a templomban voltak, és áldották Istent.
  Lukács Evangéliuma 23  |  Lap tetejére  |  János Evangéliuma 1  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Lukács Evangéliuma 24. fejezet - Károli Biblia, Bible Basic English, Új fordítású Biblia