Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Bibliai foglalkoztató - Bethan James

Bethan James

Bibliai foglalkoztató

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres,cipzáras -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres,cipzáras

Bibliai rejtvényes füzetek - 5. Jézus élete - Bethan James, Honor Ayres

Bethan James, Honor Ayres

Bibliai rejtvényes füzetek - 5. Jézus élete

Bibliaborító - vászon (nagy méretű) -

Bibliaborító - vászon (nagy méretű)

Radír - Biblia -

Radír - Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Lukács Evangéliuma 2. fejezet


 

  <<< >>>  

  Lukács 2:1 És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.
  Lukács 2:1 Now it came about in those days that an order went out from Caesar Augustus that there was to be a numbering of all the world.
  Lukács 2:1 Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet.
  Lukács 2:2 Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó.
  Lukács 2:2 This was the first numbering, which was made when Quirinius was ruler of Syria.
  Lukács 2:2 Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó.
  Lukács 2:3 Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.
  Lukács 2:3 And all men went to be numbered, everyone to his town.
  Lukács 2:3 Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják.
  Lukács 2:4 Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;
  Lukács 2:4 And Joseph went up from Galilee, out of the town of Nazareth, into Judaea, to Beth-lehem, the town of David, because he was of the house and family of David,
  Lukács 2:4 Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt,
  Lukács 2:5 Hogy beirattassék Máriával, a ki nékijegyeztetett feleségül és várandós vala.
  Lukács 2:5 To be put on the list with Mary, his future wife, who was about to become a mother.
  Lukács 2:5 hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt.
  Lukács 2:6 És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai.
  Lukács 2:6 And while they were there, the time came for her to give birth.
  Lukács 2:6 És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje,
  Lukács 2:7 És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogynem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.
  Lukács 2:7 And she had her first son; and folding him in linen, she put him to rest in the place where the cattle had their food, because there was no room for them in the house.
  Lukács 2:7 és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.
  Lukács 2:8 Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.
  Lukács 2:8 And in the same country there were keepers of sheep in the fields, watching over their flock by night.
  Lukács 2:8 Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett.
  Lukács 2:9 És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.
  Lukács 2:9 And an angel of the Lord came to them, and the glory of the Lord was shining round about them: and fear came on them.
  Lukács 2:9 És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk.
  Lukács 2:10 És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:
  Lukács 2:10 And the angel said, Have no fear; for truly, I give you good news of great joy which will be for all the people:
  Lukács 2:10 Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz:
  Lukács 2:11 Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
  Lukács 2:11 For on this day, in the town of David, a Saviour has come to birth, who is Christ the Lord.
  Lukács 2:11 Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
  Lukács 2:12 Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.
  Lukács 2:12 And this is the sign to you: you will see a young child folded in linen, in the place where the cattle have their food.
  Lukács 2:12 A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban."
  Lukács 2:13 És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:
  Lukács 2:13 And suddenly there was with the angel a great band of spirits from heaven, giving praise to God, and saying,
  Lukács 2:13 És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:
  Lukács 2:14 Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!
  Lukács 2:14 Glory to God in the highest, and on the earth peace among men with whom he is well pleased.
  Lukács 2:14 "Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."
  Lukács 2:15 És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk.
  Lukács 2:15 And when the angels had gone away from them into heaven, the keepers of the sheep said to one another, Let us go now to Beth-lehem, and see this thing which has come about, which the Lord has made clear to us.
  Lukács 2:15 Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr."
  Lukács 2:16 Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala.
  Lukács 2:16 And they came quickly, and saw Mary and Joseph, and the child in the place where the cattle had their food.
  Lukács 2:16 Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket.
  Lukács 2:17 És ezt látván, elhirdeték, a mi nékik a gyermek felől mondatott vala.
  Lukács 2:17 And when they saw it, they gave them an account of the things which had been said to them about the child.
  Lukács 2:17 Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak,
  Lukács 2:18 És mindenek, a kik hallák, elcsodálkozának azokon, a miket a pásztorok nékik mondottak.
  Lukács 2:18 And all those to whose ears it came were full of wonder at the things said by the keepers of the sheep.
  Lukács 2:18 és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik.
  Lukács 2:19 Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala.
  Lukács 2:19 But Mary kept all these words in her heart, and gave much thought to them.
  Lukács 2:19 Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében.
  Lukács 2:20 A pásztorok pedig visszatérének dicsőítvén és dícsérvén az Istent mind azok felől, a miket hallottak és láttak,a mint nékik megmondatott.
  Lukács 2:20 Then the keepers of the sheep went back, giving glory and praise to God for all the things which had come to their ears and which they had seen, as it had been said to them.
  Lukács 2:20 A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.
  Lukács 2:21 És mikor betölt a nyolcz nap, hogy a kis gyermeket körülmetéljék, nevezék az ő nevét Jézusnak, a mint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében.
  Lukács 2:21 And when, after eight days, the time came for his circumcision, he was named Jesus, the name which the angel had given to him before his birth.
  Lukács 2:21 Amikor a nyolc nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant.
  Lukács 2:22 Mikor pedig betöltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint, felvivék őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak.
  Lukács 2:22 And when the necessary days for making them clean by the law of Moses had come to an end, they took him to Jerusalem to give him to the Lord
  Lukács 2:22 Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak,
  Lukács 2:23 (A mint megiratott az Úr törvényében, hogy: Minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék),
  Lukács 2:23 As it says in the law of the Lord, Every mother's first male child is to be holy to the Lord,
  Lukács 2:23 amint meg van írva az Úr törvényében, hogy "minden elsőszülött fiúmagzat az Úrnak szenteltessék;"
  Lukács 2:24 És hogy áldozatot adjanak, a szerint a mint megmondatott az Úr törvényében: Egy pár gerliczét, vagy két galambfiat.
  Lukács 2:24 And to make an offering, as it is ordered in the law of the Lord, of two doves or other young birds.
  Lukács 2:24 és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint: "egy pár gerlicét vagy két galambfiókát."
  Lukács 2:25 És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, a kinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, a ki várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Lélek vala ő rajta.
  Lukács 2:25 And there was then in Jerusalem a man whose name was Simeon; and he was an upright man, fearing God and waiting for the comfort of Israel: and the Holy Spirit was on him.
  Lukács 2:25 Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta.
  Lukács 2:26 És kijelentetett néki a Szent Lélek által, hogy addig halált nem lát, a míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát.
  Lukács 2:26 And he had knowledge, through the Holy Spirit, that he would not see death till he had seen the Lord's Christ.
  Lukács 2:26 Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát.
  Lukács 2:27 És ő a Lélek indításából a templomba méne,és mikor a gyermek Jézust bevivék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek,
  Lukács 2:27 And full of the Spirit he came into the Temple; and when the father and mother came in with the child Jesus, to do with him what was ordered by the law,
  Lukács 2:27 A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak,
  Lukács 2:28 Akkor ő karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és monda:
  Lukács 2:28 Then he took him in his arms and gave praise to God and said,
  Lukács 2:28 akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta:
  Lukács 2:29 Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben:
  Lukács 2:29 Now you are letting your servant go in peace, O Lord, as you have said;
  Lukács 2:29 "Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel,
  Lukács 2:30 Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet,
  Lukács 2:30 For my eyes have seen your salvation,
  Lukács 2:30 mert meglátták szemeim üdvösségedet,
  Lukács 2:31 A melyet készítettél minden népeknek szeme láttára;
  Lukács 2:31 Which you have made ready before the face of all nations;
  Lukács 2:31 amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára,
  Lukács 2:32 Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére.
  Lukács 2:32 A light of revelation to the Gentiles, and the glory of your people Israel.
  Lukács 2:32 hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek."
  Lukács 2:33 József pedig és az ő anyja csodálkozának azokon, a miket ő felőle mondottak.
  Lukács 2:33 And his father and mother were full of wonder at the things which were said about him.
  Lukács 2:33 Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon,
  Lukács 2:34 És megáldá őket Simeon, és monda Máriának, az ő anyjának: Ímé ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izráelben; és jegyül,a kinek sokan ellene mondanak;
  Lukács 2:34 And Simeon gave them his blessing and said to Mary, his mother, See, this child will be the cause of the downfall and the lifting up of great numbers of people in Israel, and he will be a sign against which hard words will be said;
  Lukács 2:34 Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: "Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak,
  Lukács 2:35 Sőt a te lelkedet is általhatja az éles tőr; hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek.
  Lukács 2:35 And a sword will go through your heart; so that the secret thoughts of men may come to light.
  Lukács 2:35 - a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata."
  Lukács 2:36 És vala egy prófétaasszony, Anna, a Fánuel leánya, az Áser nemzetségéből (ez sok időt élt, miután az ő szűzességétől fogva hét esztendeig élt férjével,
  Lukács 2:36 And there was one, Anna, a woman prophet, the daughter of Phanuel, of the family of Asher she was very old, and after seven years of married life
  Lukács 2:36 Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előrehaladott korú volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora után,
  Lukács 2:37 És ez mintegy nyolczvannégy esztendős özvegy vala), a ki nem távozék el a templomból, hanem bőjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal.
  Lukács 2:37 She had been a widow for eighty-four years; she was in the Temple at all times, worshipping with prayers and going without food, night and day.
  Lukács 2:37 és már nyolcvannégy éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal.
  Lukács 2:38 Ez is ugyanazon órában oda állván, hálát adott az Úrnak, és szóla ő felőle mindeneknek, a kik Jeruzsálemben a váltságot várták.
  Lukács 2:38 And coming up at that time, she gave praise to God, talking of him to all those who were waiting for the freeing of Jerusalem.
  Lukács 2:38 Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását.
  Lukács 2:39 És mikor mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatérének Galileába, az ő városukba, Názáretbe.
  Lukács 2:39 And when they had done all the things which were ordered by the law of the Lord, they went back to Galilee, to Nazareth, the town where they were living.
  Lukács 2:39 Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názeretbe.
  Lukács 2:40 A kis gyermek pedig növekedék, és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala ő rajta.
  Lukács 2:40 And the child became tall and strong and full of wisdom, and the grace of God was on him.
  Lukács 2:40 A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.
  Lukács 2:41 Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére.
  Lukács 2:41 And every year his father and mother went to Jerusalem at the feast of the Passover.
  Lukács 2:41 Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére.
  Lukács 2:42 És mikor tizenkét esztendős lett, fölmenének Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint;
  Lukács 2:42 And when he was twelve years old, they went up, as their way was, to the feast;
  Lukács 2:42 Amikor tizenkét éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint.
  Lukács 2:43 És mikor eltelének a napok, mikor ők visszatérének, a gyermek Jézus visszamarada Jeruzsálemben; és nem vevék észre sem József, sem az ő anyja;
  Lukács 2:43 And when the days of the feast came to an end and they were going back, the boy Jesus was still in Jerusalem, but they had no knowledge of it:
  Lukács 2:43 Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre.
  Lukács 2:44 Hanem azt gondolván, hogy az úti társaságban van, egy napi járó földet menének, és keresék őt a rokonok és az ismerősök között;
  Lukács 2:44 And in the belief that he was with some of their number, they went a day's journey; and after looking for him among their relations and friends,
  Lukács 2:44 Mivel azt hitték, hogy az útitársaik körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között.
  Lukács 2:45 És mikor nem találák őt, visszamenének Jeruzsálembe, hogy megkeressék.
  Lukács 2:45 And seeing that he was not there, they went back to Jerusalem, to make search for him.
  Lukács 2:45 De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább.
  Lukács 2:46 És lőn, hogy harmadnapra megtalálták őt a templomban, a doktorok között ülve, a mint őket hallgatta, és kérdezgette őket.
  Lukács 2:46 And after three days they came across him in the Temple, seated among the wise men, giving ear to their words and putting questions to them.
  Lukács 2:46 Három nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket,
  Lukács 2:47 És mindnyájan, a kik őt hallgatták, elálmélkodának az ő értelmén és az ő feleletein.
  Lukács 2:47 And all to whose ears it came were full of wonder at his knowledge and the answers which he gave.
  Lukács 2:47 és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein.
  Lukács 2:48 És meglátván őt, elcsodálkozának, és monda néki az ő anyja: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged.
  Lukács 2:48 And when they saw him they were surprised, and his mother said to him, Son, why have you done this to us? see, your father and I have been looking for you with sorrow.
  Lukács 2:48 Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: "Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én nagy bánattal kerestünk téged."
  Lukács 2:49 ő pedig monda nékik: Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-é, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, a melyek az én atyámnak dolgai?
  Lukács 2:49 And he said to them, Why were you looking for me? was it not clear to you that my right place was in my Father's house?
  Lukács 2:49 Mire ő így válaszolt: "Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?"
  Lukács 2:50 De ők nem érték e beszédet, a mit ő nékik szóla.
  Lukács 2:50 And his words seemed strange to them.
  Lukács 2:50 Ők azonban a nekik adott választ nem értették.
  Lukács 2:51 És aláméne velök, és méne Názáretbe; és engedelmes vala nékik. És az ő anyja szívében tartá mind ezeket a dolgokat.
  Lukács 2:51 And he went down with them and came to Nazareth; and did as he was ordered: and his mother kept all these words in her heart.
  Lukács 2:51 Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében,
  Lukács 2:52 Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.
  Lukács 2:52 And Jesus was increasing in wisdom and in years, and in grace before God and men.
  Lukács 2:52 Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.
  Lukács Evangéliuma 1  |  Lap tetejére  |  Lukács Evangéliuma 3  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Lukács Evangéliuma 2. fejezet - Károli Biblia, Bible Basic English, Új fordítású Biblia