Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Biblia világa 1. -

A Biblia világa 1.

Bibliaolvasó Kalauz 2018. évre -

Bibliaolvasó Kalauz 2018. évre

Biblia Hebraica Stuttgartensia -

Biblia Hebraica Stuttgartensia

Biblia kicsiknek - Bethan James & Estelle Corke

Bethan James & Estelle Corke

Biblia kicsiknek

Bibliai színező -

Bibliai színező

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Márk Evangéliuma 16. fejezet


 

  <<< >>>  

  Márk 16:1 Mikor pedig elmult a szombat, Mária Magdaléna, és Mária a Jakab anyja, és Salomé, drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén, megkenjék őt.
  Márk 16:1 And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of James, and Salome, got spices, so that they might come and put them on him.
  Márk 16:1 Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus testét.
  Márk 16:2 És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz menének napfelköltekor.
  Márk 16:2 And very early after dawn on the first day of the week, they came at the time of the coming up of the sun to the place where the body had been put.
  Márk 16:2 A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz,
  Márk 16:3 És mondják vala maguk között: Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról?
  Márk 16:3 And they were saying among themselves, Who will get the stone rolled away from the door for us?
  Márk 16:3 és erről beszéltek egymás között: "Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?"
  Márk 16:4 És odatekintvén, láták, hogy a kő el van hengerítve; mert felette nagy vala.
  Márk 16:4 And looking up, they saw that the stone was rolled back; and it was of great size.
  Márk 16:4 Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt.
  Márk 16:5 És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve; és megfélemlének.
  Márk 16:5 And when they went in, they saw a young man seated on the right side, dressed in a white robe; and they were full of wonder.
  Márk 16:5 És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek.
  Márk 16:6 Az pedig monda nékik: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, a ki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, a hová őt helyezék.
  Márk 16:6 And he said to them, Do not be troubled: you are looking for Jesus, the Nazarene, who has been put to death on the cross; he has come back from the dead; he is not here: see, the place where they put him!
  Márk 16:6 De az így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették.
  Márk 16:7 De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok őt, a mint megmondotta néktek.
  Márk 16:7 But go, say to his disciples and to Peter, He goes before you into Galilee: there you will see him, as he said to you.
  Márk 16:7 De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek."
  Márk 16:8 És nagyhamar kijövén, elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket; és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala.
  Márk 16:8 And they went out quickly from the place, because fear and great wonder had come on them: and they said nothing to anyone, because they were full of fear that (UNTRANSLATED TEXT)
  Márk 16:8 Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket; és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek.
  Márk 16:9 Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék először Mária Magdalénának, a kiből hét ördögöt űzött vala ki.
  Márk 16:9 Now when he came back from the dead early on the first day of the week, he went first to Mary Magdalene, from whom he had sent out seven evil spirits.
  Márk 16:9 (A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki.
  Márk 16:10 Ez elmenvén, megjelenté azoknak, a kik vele valának és keseregnek és sírnak vala.
  Márk 16:10 She went and gave news of it to those who had been with him, while they were sorrowing and weeping.
  Márk 16:10 Ő elment, és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak.
  Márk 16:11 Azok pedig mikor hallották, hogy él és ő látta vala, nem hivék.
  Márk 16:11 And they, when it came to their ears that he was living, and had been seen by her, had no belief in it.
  Márk 16:11 Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el.
  Márk 16:12 Ezután pedig közülök kettőnek jelenék meg más alakban, útközben, mikor a mezőre mennek vala.
  Márk 16:12 And after these things he was seen in another form by two of them, while they were walking on their way into the country.
  Márk 16:12 Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek.
  Márk 16:13 Ezek is elmenvén, megjelenték a többieknek; ezeknek sem hivének.
  Márk 16:13 And they went away and gave news of it to the rest; and they had no belief in what was said.
  Márk 16:13 Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek.
  Márk 16:14 Azután, mikor asztalnál ülnek vala megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségöket és keményszívűségöket, hogy azoknak, a kik őt feltámadva látták vala, nem hivének,
  Márk 16:14 And later he was seen by the eleven themselves while they were taking food; and he said sharp words to them because they had no faith and their hearts were hard, and because they had no belief in those who had seen him after he had come back from the dead.
  Márk 16:14 Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt.
  Márk 16:15 És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.
  Márk 16:15 And he said to them, Go into all the world, and give the good news to everyone.
  Márk 16:15 Ezután így szólt hozzájuk: "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.
  Márk 16:16 A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.
  Márk 16:16 He who has faith and is given baptism will get salvation; but he who has not faith will be judged.
  Márk 16:16 Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.
  Márk 16:17 Azok pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.
  Márk 16:17 And these signs will be with those who have faith: in my name they will send out evil spirits; and they will make use of new languages;
  Márk 16:17 Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak,
  Márk 16:18 Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
  Márk 16:18 They will take up snakes, and if there is poison in their drink, it will do them no evil; they will put their hands on those who are ill, and they will get well.
  Márk 16:18 kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."
  Márk 16:19 Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.
  Márk 16:19 So then the Lord Jesus, after he had said these words to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God.
  Márk 16:19 Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.
  Márk 16:20 Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala. Ámen!
  Márk 16:20 And they went out, preaching everywhere, the Lord working with them, and giving witness to the word by the signs which came after. So be it.
  Márk 16:20 Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.)
  Márk Evangéliuma 15  |  Lap tetejére  |  Lukács Evangéliuma 1  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Márk Evangéliuma 16. fejezet - Károli Biblia, Bible Basic English, Új fordítású Biblia