Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Máté Evangéliuma 4. fejezet


 

  <<< >>>  

  Jézust a Szent Szellem a pusztába viszi
  Máté 4:1 Ezt követően a Szent Szellem a pusztába vezette Jézust, hogy ott próbára tegye őt az ördög.
  Máté 4:1 Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög.
  Máté 4:1 Ekkor Jézust a Szellem felvitte a pusztába, hogy a vádló megkísértse.
  Máté 4:2 Miután Jézus negyven napon és negyven éjjelen át nem evett semmit, végül megéhezett.
  Máté 4:2 Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.
  Máté 4:2 Negyven napon és negyven éjen át böjtölt s utoljára megéhezett.
  Jézus megkísértése
  Máté 4:3 Az ördög ekkor odalépett hozzá, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, parancsold meg ezeknek a köveknek, hogy változzanak át kenyérré!”
  Máté 4:3 Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré."
  Máté 4:3 Ekkor hozzáment a kísért? és így szólította meg: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek kenyerekké váljanak.”
  Máté 4:4 Ő azonban így válaszolt: „Meg van írva: »Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden beszéddel, amely Isten szájából származik.«” (5Móz 8:3)
  Máté 4:4 Ő így válaszolt: "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."
  Máté 4:4 Ám ? ezt felelte: „Írva van: Ne egyedül kenyérrel éljen az ember, hanem mindazzal a beszéddel, mely Isten szájából kijön.”
  Máté 4:5 Ezután a szent városba vitte őt az ördög, és a Templom legmagasabb pontjára állította.
  Máté 4:5 Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította,
  Máté 4:5 Ezután magával vitte ?t a vádló a szent városba és odaállította a szent hely ormára.
  Máté 4:6 „Ha Isten Fia vagy — mondta neki —, ugorj le innen, hiszen így szól az Írás: »Angyalainak parancsot ad, hogy vigyázzanak rád, és ők felemelnek kezeikkel, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe.«” (Zsolt 91:11-12)
  Máté 4:6 és így szólt hozzá: "Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe."
  Máté 4:6 „Ha Isten Fia vagy – mondta neki –, vesd magad alá! Írva van ugyanis: Angyalainak parancsol fel?led, kezükön hordjanak, hogy lábad soha k?be ne üsd!”
  Máté 4:7 Jézus így válaszolt: „Az Írás azt is mondja: »Ne tedd próbára Uradat, Istenedet.«” (5Móz 6:16)
  Máté 4:7 Jézus ezt mondta neki: "Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!"
  Máté 4:7 „Az is írva van: – felelte neki Jézus – Ne tedd próbára Istenedet, az Urat!”
  Máté 4:8 Ezután az ördög egy nagyon magas hegyre vitte Jézust. Megmutatta neki a világ összes királyságát és ragyogását.
  Máté 4:8 Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét,
  Máté 4:8 Megint magával vitte a vádló egy igen magas hegyre s megmutatta neki a világ összes királyságait és azok dics?ségét.
  Máté 4:9 „Ezt mind neked adom — mondta —, ha leborulva imádsz engem.”
  Máté 4:9 és ezt mondta neki: "Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem."
  Máté 4:9 „Ezeket mind neked fogom adni, ha leborulsz és imádsz engem” – mondotta neki.
  Máté 4:10 Jézus erre így szólt: „Menj el tőlem, Sátán! Mert ezt mondja az Írás: »Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!«” (5Móz 6:13)
  Máté 4:10 Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"
  Máté 4:10 Akkor Jézus ezt felelte: „El innen, sátán! Hiszen írva van: Istenedet, az Urat imádd, és csak ?t szolgáld!”
  Máté 4:11 Ekkor otthagyta őt az ördög, és angyalok jöttek, hogy szolgáljanak neki.
  Máté 4:11 Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.
  Máté 4:11 Ezzel elhagyta ?t a vádló. Egyszerre angyalok jöttek hozzá és felszolgáltak neki.
  Jézus tanítani kezd
  Máté 4:12 Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost elfogták, visszament Galileába.
  Máté 4:12 Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába.
  Máté 4:12 Miután Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, félrevonult Galileába.
  Máté 4:13 Elhagyta Názáretet, és a Galileai-tó melletti Kapernaumba ment lakni, Zebulon és Naftáli határvidékére,
  Máté 4:13 Majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén,
  Máté 4:13 Elhagyta Názáretet és átköltözött a tóparti Kapernaumba, Zebulon és Neftalim határába,
  Máté 4:14 hogy beteljesedjék a próféta szava:
  Máté 4:14 hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált:
  Máté 4:14 hogy az Ézsaiás prófétán át szólt ige beteljesedjék:
  Máté 4:15 „Zebulon és Naftáli földje, a tengerhez vezető út, a Jordán folyón túli terület nem zsidó népek Galileája.
  Máté 4:15 "Zebulon földje és Naftáli földje, a Tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája!
  Máté 4:15 „Zebulon földje és Neftalim földje, tómellék, Jordánon túl, nemzetek Galileája,
  Máté 4:16 A sötétségben élő nép nagy világosságot látott. A halál árnyékos földjén élőknek fény támadt.” (Ézs 9:1-2)
  Máté 4:16 A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt."
  Máté 4:16 a sötétségben ül? nép nagy világosságot látott: A halál földjén és árnyékában ül? népnek világosság támadt!”
  Máté 4:17 Jézus ettől fogva kezdte tanítani: „Változtassátok meg azt, ahogy gondolkodtok és azt, ahogy éltek, mert a mennyek királysága már közel van!”
  Máté 4:17 Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa."
  Máté 4:17 Ez id?t?l kezdve Jézus hirdetni kezdte: „Térjetek új felismerésre, mert közel van a mennyek királysága!”
  Jézus elhívja elsõ tanítványait
  Máté 4:18 Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, meglátott két testvért: Simont, akinek a másik neve Péter volt, és testvérét, Andrást. Halászok voltak, és éppen akkor vetették ki hálóikat a tóba.
  Máté 4:18 Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak.
  Máté 4:18 Miközben a galileai tenger partján járt, két testvért pillantott meg ott: Simont, kit Péternek mondanak és a testvérét, Andrást, amint éppen a körhálót vetették a tengerbe. Halászok voltak ugyanis.
  Máté 4:19 Azt mondta nekik: „Kövessetek engem, és én emberhalásszá teszlek benneteket!”
  Máté 4:19 Így szólt hozzájuk: "Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket."
  Máté 4:19 „Jertek utánam! – szólította meg ?ket – majd emberek halászaivá teszlek titeket.”
  Máté 4:20 Erre ők azonnal otthagyták hálóikat, és követték Jézust.
  Máté 4:20 Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt.
  Máté 4:20 Azok erre tüstént otthagyták a hálót s követték ?t.
  Máté 4:21 Miután továbbment onnan, meglátott egy másik testvérpárt: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Ők a hálóikat javítgatták a hajóban, apjukkal Zebedeussal. Őket is elhívta.
  Máté 4:21 Miután tovább ment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta.
  Máté 4:21 Mikor onnan továbbment, két másik testvért pillantott meg, Zebedeus fiát, Jakabot és annak testvérét Jánost, amint atyjukkal, Zebedeussal a hajóban hálóikat szedték rendbe. ?ket is hívta
  Máté 4:22 Azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték Jézust.
  Máté 4:22 Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyjukat, és követték őt.
  Máté 4:22 s ?k tüstént otthagyták a hajót és atyjukat, követték ?t.
  Jézus minden betegséget gyógyít
  Máté 4:23 Jézus bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette az Isten királyságáról szóló örömhírt. Meggyógyította az emberek mindenféle betegségét és gyengeségét.
  Máté 4:23 Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében.
  Máté 4:23 Majd bejárta egész Galileát, közben zsinagógáikban tanított, a királyság örömhírét hirdette és a nép között orvosolt minden betegséget és mindenféle gyengeséget.
  Máté 4:24 Híre elterjedt egész Szíriában. Sokféle beteget vittek hozzá. Voltak, akik különböző betegségektől és fájdalmaktól szenvedtek, voltak, akikben gonosz szellem volt. Vittek hozzá epilepsziásokat és bénákat is, Jézus pedig meggyógyította őket.
  Máté 4:24 El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzá vitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holdkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket.
  Máté 4:24 Híre az egész Szíriába eljutott, elhozták hozzá mindazokat, akiknek mindenféle betegség gonosz bántalmakat okozott, akiket kínok leptek meg s ördögök tartottak megszállva, akik holdkórosok, gutaütöttek voltak és meggyógyította ?ket.
  Máté 4:25 Nagy tömeg követte őt Galileából, Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordán folyón túlról.
  Máté 4:25 Nagy sokaság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.
  Máté 4:25 Nagy tömegek követték ?t Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemb?l, Júdeából és a Jordánon túlról.
  Máté Evangéliuma 3  |  Lap tetejére  |  Máté Evangéliuma 5  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Máté Evangéliuma 4. fejezet - Egyszerű fordítás - Újszövetség, Új fordítású Biblia, Csia Lajos - Újszövetség