Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Hangzó Biblia MP3 -

Hangzó Biblia MP3

Revideált Új Fordítású Biblia - kis méretű, műbőrkötéses, cipzáras -

Revideált Új Fordítású Biblia - kis méretű, műbőrkötéses, cipzáras

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy családi -

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy családi

Lányok Bibliája - Marion Thomas

Marion Thomas

Lányok Bibliája

Bevezetés a Biblia világába 3. -

Bevezetés a Biblia világába 3.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Máté Evangéliuma 22. fejezet


 

  <<< >>>  

  Máté 22:1 Jézus ezután ismét egy történetet mondott el az embereknek:
  Máté 22:1 Jézus újra beszélni kezdett s példázatokban mondta nekik a következ?ket:
  Máté 22:1 És megszólalván Jézus, ismét példázatokban beszél vala nékik, mondván:
  Máté 22:2 „A mennyek királysága hasonlít ahhoz a királyhoz, aki esküvői vacsorát rendezett a fiának.
  Máté 22:2 „A mennyek királysága olyan emberhez, éspedig olyan királyhoz hasonlít, aki fiának lakodalmat készített.
  Máté 22:2 Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki az ő fiának menyegzőt szerze.
  Máté 22:3 Elküldte a szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat az ünnepi vacsorára. Ők azonban nem akartak eljönni.
  Máté 22:3 Elküldte rabszolgáit, hogy hívják el a lakodalomba a hivatalosokat, de azok nem akartak eljönni.
  Máté 22:3 És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, a kik a menyegzőre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljőni.
  Máté 22:4 Ekkor más szolgákat küldött, és ezt üzente: »Mondjátok meg a meghívottaknak: A vacsora elkészült, levágattam ökreimet és hízott állataimat. Minden készen van: Gyertek el az esküvői vacsorára!«
  Máté 22:4 Újra elküldött ezúttal más rabszolgákat s azt üzente: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ebédemet elkészítettem: tulkaim, hizlalt állataim le vannak vágva, minden készen, jertek el a lakodalomba!
  Máté 22:4 Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre.
  Máté 22:5 A meghívottak azonban nem hallgattak rá. Egyikük kiment a földjére, a másik a kereskedésébe.
  Máté 22:5 Azok azonban nem tör?dtek a hívással, egyik szántóföldjére ment ki, a másik kereskedése után,
  Máté 22:5 De azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe;
  Máté 22:6 Néhányan viszont elfogták a szolgáit, megverték és megölték őket.
  Máté 22:6 a többiek pedig megragadták a király rabszolgáit, bántalmazták és megölték ?ket.
  Máté 22:6 A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket.
  Máté 22:7 A király emiatt nagyon mérges lett. Kiküldte a katonáit, akik megölték a gyilkosokat, a városukat pedig felégették.
  Máté 22:7 A király erre haragra gyulladt, majd elküldte hadait, ama gyilkosokat elveszítette, s városukat felégette.
  Máté 22:7 Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté.
  Máté 22:8 Majd így szólt a király a szolgáihoz: »Az esküvői vacsora készen áll, a meghívottak azonban nem voltak rá méltók.
  Máté 22:8 Azután így szólt rabszolgáihoz: A lakoma kész, de a hivatalosak nem voltak rá méltók,
  Máté 22:8 Akkor monda az ő szolgáinak: A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók.
  Máté 22:9 Ezért menjetek ki az útkereszteződésekhez! Hívjatok meg mindenkit az esküvői vacsorára, akit csak ott találtok.«
  Máté 22:9 menjetek el hát az utak keresztezéseire, s akiket éppen el?találtok, azokat hívjátok el a lakodalomra.
  Máté 22:9 Menjetek azért a keresztútakra, és a kiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe.
  Máté 22:10 A szolgák ki is mentek az utakra, és mindenkit behívtak, akit csak találtak. Voltak köztük rosszak is és jók is. Így aztán megtelt a terem vendégekkel.
  Máté 22:10 Azok a rabszolgák szét is mentek az utakra, összegy?jtöttek mindenkit, akit csak találtak, rosszakat is, jókat is, úgyhogy vendégekkel telt meg a lakodalmas ház.
  Máté 22:10 És kimenvén azok a szolgák az útakra, begyűjték mind a kiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegző vendégekkel.
  Máté 22:11 Amikor azonban a király bejött, hogy megnézze a vendégeket, észrevett ott egy embert, aki nem esküvőhöz illő ruhában érkezett.
  Máté 22:11 Mikor azonban a király bement megnézni a vendégeket, észrevett ott egy embert, aki nem volt lakodalmas ruhába öltözve.
  Máté 22:11 Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, a kinek nem vala menyegzői ruhája.
  Máté 22:12 »Barátom!« — szólította meg a király. »Hogyan jöhettél ide esküvőhöz illő ruha nélkül?« Az csak hallgatott.
  Máté 22:12 Pajtás – mondotta neki –, ide jöttél, holott nincs lakodalmas ruhád? Az néma maradt.
  Máté 22:12 És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.
  Máté 22:13 A király erre megparancsolta a szolgáinak: »Kötözzétek meg kezét-lábát, és dobjátok ki a sötétségbe, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz!«
  Máté 22:13 Ekkor a király ezt mondta a felszolgálóknak: Kötözzétek meg kezét, lábát és vessétek ki a küls? sötétségre, hol sírás és fogcsikorgatás lesz.
  Máté 22:13 Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
  Máté 22:14 Mert sok ember kap meghívást, de kevés van kiválasztva.”
  Máté 22:14 Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a kiválogatottak.”
  Máté 22:14 Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.
  Máté 22:15 Ekkor elmentek onnan a farizeusok. Azt tervezték, hogy kérdésekkel csalják csapdába Jézust.
  Máté 22:15 Akkor a farizeusok elmentek és tanácsot tartottak, hogy beszédben hogyan csalhatnák ?t kelepcébe.
  Máté 22:15 Ekkor a farizeusok elmenvén, tanácsot tartának, hogy szóval ejtsék őt tőrbe.
  Máté 22:16 El is küldték hozzá néhány tanítványukat a Heródespártiakkal együtt. Így szóltak Jézushoz: „Tanító! Tudjuk, hogy becsületes ember vagy, és amit tanítasz, az igaz. Téged nem érdekel, hogy az emberek mit gondolnak, és számodra minden ember egyforma.
  Máté 22:16 Elküldték hát hozzá tanítványaikat a Heródes-pártiakkal együtt. Így szóltak hozzá: „Tanító! Tudjuk, hogy igaz vagy s hogy az Isten útját a valóságnak megfelel?en tanítod. Nem tör?dsz senkivel, nem nézed az emberek személyét.
  Máté 22:16 És elküldék hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal, a kik ezt mondják vala: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődöl senkivel, mert embereknek személyére nem nézel.
  Máté 22:17 Mondd el, mit gondolsz: Helyesnek tartod-e, hogy adót fizessünk a császárnak, vagy nem?”
  Máté 22:17 Mondd meg hát nekünk, mi a véleményed: szabad-e a császárnak adót fizetni, vagy sem?”
  Máté 22:17 Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz: Szabad-é a császárnak adót fizetnünk, vagy nem?
  Máté 22:18 Jézus, jól látva gonosz szándékukat, így felelt: „Képmutatók, miért akartok próbára tenni engem?
  Máté 22:18 Jézus felismervén azok gonoszságát, így szólt: „Miért kísértettek képmutatók?
  Máté 22:18 Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat, monda: Mit kisértgettek engem, képmutatók?
  Máté 22:19 Mutassatok egy pénzérmét, amit az adó befizetéséhez használnak!” Erre odanyújtottak neki egy ezüstpénzt.
  Máté 22:19 Mutassatok egy törvényes adópénzt.” Azok odavittek neki egy dénárt.
  Máté 22:19 Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig oda vivének néki egy dénárt.
  Máté 22:20 „Kinek a képe és kinek a felirata van ezen a pénzérmén?” — kérdezte tőlük.
  Máté 22:20 „Kinek a képe ez és kinek a felirata?” – kérdezte t?lük.
  Máté 22:20 És monda nékik: Kié ez a kép, és a felírás?
  Máté 22:21 „A császáré” — felelték azok. Jézus így folytatta: „Akkor adjátok oda a császárnak, ami a császáré. Istennek pedig adjátok meg, ami Istené!”
  Máté 22:21 „A császáré” – felelték.” Nahát – mondotta erre nekik – adjátok oda a császárét a császárnak és az Istenét az Istennek.”
  Máté 22:21 Mondának néki: A császáré. Akkor monda nékik: Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak; és a mi az Istené, az Istennek.
  Máté 22:22 Amikor ezt meghallották, nagyon meglepődtek. Majd otthagyták Jézust, és eltávoztak.
  Máté 22:22 Ahogy ezt hallották, elcsodálkoztak, azután otthagyták ?t és eltávoztak.
  Máté 22:22 És ezt hallván, elcsodálkozának; és ott hagyván őt, elmenének.
  Máté 22:23 Még aznap Jézushoz jött néhány szadduceus. (A szadduceusok azt mondják, hogy nincs feltámadás.) A következő kérdést tették fel neki:
  Máté 22:23 Aznap szadduceusok mentek hozzá, kik azt állítják, hogy nincs feltámadás.
  Máté 22:23 Ugyanazon a napon menének hozzá a sadduczeusok, a kik a feltámadást tagadják, és megkérdezék őt,
  Máté 22:24 „Tanító! Mózes azt mondta: ha egy férfi anélkül hal meg, hogy gyermeket hagyna maga után, akkor a férfi testvérének kell feleségül vennie az asszonyt azért, hogy ő adjon utódot meghalt testvérének.
  Máté 22:24 „Tanító – kérdezték t?le – Mózes azt mondta: Ha valaki gyermekek nélkül hal meg, a testvére lépjen sógorházasságra a testvér feleségével és támasszon a testvérének magot.
  Máté 22:24 Mondván: Mester, Mózes azt mondotta: Ha valaki magzatok nélkül hal meg, annak testvére vegye el annak feleségét, és támaszszon magot testvérének.
  Máté 22:25 Volt nálunk hét fiútestvér. Az első megnősült, azután meghalt. Mivel nem született gyermeke, testvére vette el feleségül az özvegyet.
  Máté 22:25 Volt nálunk hét testvér. Az els? miután megházasodott, gyermektelenül fejezte be életét, s feleségét a testvérére hagyta.
  Máté 22:25 Vala pedig minálunk hét testvér: és az első feleséget vevén, meghala; és mivelhogy nem vala magzata, feleségét a testvérére hagyá;
  Máté 22:26 Ugyanez történt a második fiúval, majd a harmadikkal is, egészen a hetedikig.
  Máté 22:26 Hasonlóan cselekedett a második, a harmadik, s?t mind a hét.
  Máté 22:26 Hasonlóképen a második is, a harmadik is, mind hetediglen.
  Máté 22:27 Legutoljára meghalt az asszony is.
  Máté 22:27 Mindnyájuk után pedig meghalt az asszony.
  Máté 22:27 Legutoljára pedig az asszony is meghala.
  Máté 22:28 A feltámadáskor a hét közül kinek lesz a felesége? Hiszen azelőtt már mindegyiknek volt a felesége.”
  Máté 22:28 A feltámadáskor mármost a hét közül kié lesz az asszony? Hiszen mindegyiké volt.”
  Máté 22:28 A feltámadáskor azért a hét közül melyiké lesz az asszony? Mert mindeniké vala.
  Máté 22:29 Jézus ezt a választ adta nekik: „Tévedésben vagytok, mert nem ismeritek sem az Írásokat, sem Isten erejét.
  Máté 22:29 Jézus válasza így hangzott: „Tévelyegtek, mert sem az írásokat nem ismeritek, sem az Isten hatalmát.
  Máté 22:29 Jézus pedig felelvén, monda nékik: Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát.
  Máté 22:30 A feltámadás után ugyanis senki sem nősül meg, és senki sem megy férjhez, hiszen mindenki olyan lesz, mint a mennyei angyalok.
  Máté 22:30 Feltámadt testben ugyanis nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, úgy lesznek az égben, mint az Isten angyalai.
  Máté 22:30 Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.
  Máté 22:31 Ami pedig a halottak feltámadását illeti, nem olvastátok, amit Isten maga mondott nektek?
  Máté 22:31 A halottak feltámadása fel?l pedig nem olvastátok azt, amit Isten mondott nektek:
  Máté 22:31 A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-é, a mit az Isten mondott néktek, így szólván:
  Máté 22:32 »Én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákób Istene.« Ő azonban nem a halottak Istene, hanem az élőké.”
  Máté 22:32 Én vagyok Ábrahám Istene, Izsáknak Istene és Jákób Istene? Nem holtak Istene az Isten, hanem él?ké.”
  Máté 22:32 Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene, és a Jákób Istene; az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene.
  Máté 22:33 Amikor a tömeg ezt meghallotta, nagyon elcsodálkozott a tanításán.
  Máté 22:33 Mikor a sokaság ezt hallotta, tanítása megdöbbentette ?ket.
  Máté 22:33 És a sokaság ezt hallván, csodálkozék az ő tudományán.
  Máté 22:34 Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus olyan választ adott a szadduceusoknak, amire nem tudtak mit felelni, mindannyian összegyűltek.
  Máté 22:34 Mikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, összegy?ltek ugyanott
  Máté 22:34 A farizeusok pedig, hallván, hogy a sadduczeusokat elnémította vala, egybegyűlének;
  Máté 22:35 Egyikük, aki jól ismerte a törvényt, próbára akarta tenni Jézust. Ezt kérdezte tőle:
  Máté 22:35 s közülük az egyik törvénytudó a következ? kérdéssel kísértette meg Jézust:
  Máté 22:35 És megkérdé őt közülök egy törvénytudó, kisértvén őt, és mondván:
  Máté 22:36 „Tanító, melyik a legfontosabb parancsolat a törvényben?”
  Máté 22:36 „Tanító, melyik a törvényben a legnagyobb parancsolat?”
  Máté 22:36 Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?
  Máté 22:37 Ő így válaszolt: „»Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel!«
  Máté 22:37 ? így felelt: „Egész szíveddel, egész lelkeddel és egész gondolkodásoddal szeresd Istenedet, az Urat!
  Máté 22:37 Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
  Máté 22:38 Ez az első és legfontosabb parancsolat.
  Máté 22:38 Ez a legnagyobb és az els? parancsolat.
  Máté 22:38 Ez az első és nagy parancsolat.
  Máté 22:39 A második ugyanannyira fontos, mint ez: »Szeresd úgy embertársaidat, mint saját magadat!«
  Máté 22:39 A második hozzá hasonló: Úgy szeresd felebarátodat, mint magadat!
  Máté 22:39 A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
  Máté 22:40 Ez a két parancsolat az egész törvény és a próféták írásainak alapja.”
  Máté 22:40 E két parancsolaton fordul meg az egész törvény és a próféták is.”
  Máté 22:40 E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.
  Máté 22:41 Amíg a farizeusok együtt voltak, Jézus feltett nekik egy kérdést:
  Máté 22:41 Mikor a farizeusok összegy?ltek, Jézus megkérdezte ?ket.
  Máté 22:41 Mikor pedig a farizeusok összegyülekezének, kérdezé őket Jézus,
  Máté 22:42 „Mit gondoltok a Krisztusról? Kinek a fia?” „Dávidé” — felelték.
  Máté 22:42 „Hogy vélekedtek a Krisztus fel?l? Kinek a fia?” Azok így feleltek: „Dávidé.”
  Máté 22:42 Mondván: Miképen vélekedtek ti a Krisztus felől? kinek a fia? Mondának néki: A Dávidé.
  Máté 22:43 Erre ezt mondta nekik: „Akkor miért nevezi őt Dávid a Szent Szellemtől vezetve Urának? Ugyanis ezt mondta Dávid:
  Máté 22:43 „Hát akkor – kérdezte t?lük –, hogy hívhatja ?t Dávid a Szellem által urának, amikor ezt mondja:
  Máté 22:43 Monda nékik: Miképen hívja tehát őt Dávid szellemben Urának, ezt mondván:
  Máté 22:44 »Így szólt az Úr az én Uramhoz: Ülj a jobb oldalamra, amíg minden ellenségedet hatalmad alá vetem!« Zsolt 110:1
  Máté 22:44 Szólt az Úr az én uramnak: Ülj le jobbomra, míg ellenségeidet lábad alá nem vetem?
  Máté 22:44 Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.
  Máté 22:45 Ha tehát Dávid Urának nevezi Krisztust, akkor hogyan lehet a Krisztus Dávid fia?”
  Máté 22:45 Ha tehát Dávid urának hívja, hogy lehet fia neki?”
  Máté 22:45 Ha tehát Dávid Urának hívja őt, mi módon fia?
  Máté 22:46 Erre azonban egyikük sem tudott válaszolni. Így attól a naptól kezdve már senki sem merte őt kérdezgetni.
  Máté 22:46 Ám senki egyetlen szóval sem volt képes neki felelni, s attól a naptól fogva többé kérdéssel sem mert senki fordulni hozzá.
  Máté 22:46 És senki egy szót sem felelhet vala néki; sem pedig nem meri vala őt e naptól fogva többé senki megkérdezni.
  Máté Evangéliuma 21  |  Lap tetejére  |  Máté Evangéliuma 23  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Máté Evangéliuma 22. fejezet - Egyszerű fordítás - Újszövetség, Csia Lajos - Újszövetség, Károli Biblia - 'Szellem'-es