Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia, Bőr, Károli, Standard -

Biblia, Bőr, Károli, Standard

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - kis méretű, bőrkötéses, arany széllel -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - kis méretű, bőrkötéses, arany széllel

Jézus születése DVD (Legkisebbek Bibliája) - Gwen Ellis

Gwen Ellis

Jézus születése DVD (Legkisebbek Bibliája)

Bibliai Panoráma -

Bibliai Panoráma

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy családi -

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy családi

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Máté Evangéliuma 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  AZ ÖRÖMHÍR MÁTÉ SZERINT - Jézus Krisztus nemzetségi táblázata
  Máté 1:1 Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.
  Máté 1:1 The book of the generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
  Máté 1:1 Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve.
  Máté 1:2 Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit;
  Máté 1:2 The son of Abraham was Isaac; and the son of Isaac was Jacob; and the sons of Jacob were Judah and his brothers;
  Máté 1:2 Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei.
  Máté 1:3 Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot;
  Máté 1:3 And the sons of Judah were Perez and Zerah by Tamar; and the son of Perez was Hezron; and the son of Hezron was Ram;
  Máté 1:3 Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zerah, Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám.
  Máté 1:4 Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;
  Máté 1:4 And the son of Ram was Amminadab; and the son of Amminadab was Nahshon; and the son of Nahshon was Salmon;
  Máté 1:4 Arám fia volt Aminádáb, Aminádábé Nahson, Nahsoné Szalmón.
  Máté 1:5 Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;
  Máté 1:5 And the son of Salmon by Rahab was Boaz; and the son of Boaz by Ruth was Obed; and the son of Obed was Jesse;
  Máté 1:5 Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Ruthtól Óbéd, Óbédé Isai.
  Máté 1:6 Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől;
  Máté 1:6 And the son of Jesse was David the king; and the son of David was Solomon by her who had been the wife of Uriah;
  Máté 1:6 Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől.
  Máté 1:7 Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;
  Máté 1:7 And the son of Solomon was Rehoboam; and the son of Rehoboam was Abijah; and the son of Abijah was Asa;
  Máté 1:7 Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abijjá, Abijjáé pedig Ászá.
  Máté 1:8 Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;
  Máté 1:8 And the son of Asa was Jehoshaphat; and the son of Jehoshaphat was Joram; and the son of Joram was Uzziah;
  Máté 1:8 Ászá fia volt Jósafát, Jósafáté Jórám, Jórámé Uzziás.
  Máté 1:9 Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást;
  Máté 1:9 And the son of Uzziah was Jotham; and the son of Jotham was Ahaz; and the son of Ahaz was Hezekiah;
  Máté 1:9 Uzziás fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Ezékiás.
  Máté 1:10 Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást;
  Máté 1:10 And the son of Hezekiah was Manasseh; and the son of Manasseh was Amon; and the son of Amon was Josiah;
  Máté 1:10 Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámón, Ámóné Jósiás.
  Máté 1:11 Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor.
  Máté 1:11 And the sons of Josiah were Jechoniah and his brothers, at the time of the taking away to Babylon.
  Máté 1:11 Jósiás fia pedig Jekonjás és testvérei, a babiloni fogságbavitelkor.
  Máté 1:12 A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt;
  Máté 1:12 And after the taking away to Babylon, Jechoniah had a son Shealtiel; and Shealtiel had Zerubbabel;
  Máté 1:12 A babiloni fogságbavitel után Jekonjás fia volt Sealtiél, Sealtiélé Zerubbábel.
  Máté 1:13 Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;
  Máté 1:13 And Zerubbabel had Abiud; and Abiud had Eliakim; and Eliakim had Azor;
  Máté 1:13 Zerubbábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimé pedig Azzur.
  Máté 1:14 Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;
  Máté 1:14 And Azor had Zadok; and Zadok had Achim; and Achim had Eliud;
  Máté 1:14 Azzur fia volt Cádók, Cádóké Jákin, Jákiné Elihud.
  Máté 1:15 Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;
  Máté 1:15 And Eliud had Eleazar; and Eleazar had Matthan; and Matthan had Jacob;
  Máté 1:15 Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jákób.
  Máté 1:16 Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik.
  Máté 1:16 And the son of Jacob was Joseph the husband of Mary, who gave birth to Jesus, whose name is Christ.
  Máté 1:16 Jákób fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek.
  Máté 1:17 Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babilóni fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.
  Máté 1:17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David to the taking away to Babylon, fourteen generations; and from the taking away to Babylon to the coming of Christ, fourteen generations.
  Máté 1:17 Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságbavitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságbaviteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék.
  Jézus Krisztus fogantatása, neve, születése
  Máté 1:18 A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.
  Máté 1:18 Now the birth of Jesus Christ was in this way: when his mother Mary was going to be married to Joseph, before they came together the discovery was made that she was with child by the Holy Spirit.
  Máté 1:18 Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől.
  Máté 1:19 József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
  Máté 1:19 And Joseph, her husband, being an upright man, and not desiring to make her a public example, had a mind to put her away privately.
  Máté 1:19 Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.
  Máté 1:20 Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
  Máté 1:20 But when he was giving thought to these things, an angel of the Lord came to him in a dream, saying, Joseph, son of David, have no fear of taking Mary as your wife; because that which is in her body is of the Holy Spirit.
  Máté 1:20 Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.
  Máté 1:21 Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
  Máté 1:21 And she will give birth to a son; and you will give him the name Jesus; for he will give his people salvation from their sins.
  Máté 1:21 Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből."
  Máté 1:22 Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
  Máté 1:22 Now all this took place so that the word of the Lord by the prophet might come true,
  Máté 1:22 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:
  Máté 1:23 Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.
  Máté 1:23 See, the virgin will be with child, and will give birth to a son, and they will give him the name Immanuel, that is, God with us.
  Máté 1:23 "Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten.
  Máté 1:24 József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.
  Máté 1:24 And Joseph did as the angel of the Lord had said to him, and took her as his wife;
  Máté 1:24 József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét,
  Máté 1:25 És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.
  Máté 1:25 And he had no connection with her till she had given birth to a son; and he gave him the name Jesus.
  Máté 1:25 de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.
  Malakiás próféta könyve 4  |  Lap tetejére  |  Máté Evangéliuma 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Máté Evangéliuma 1. fejezet - Károli Biblia, Bible Basic English, Új fordítású Biblia