Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres, arany széllel -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres, arany széllel

Bibliai nyomkereső - Peter Martin

Peter Martin

Bibliai nyomkereső

Orosz Biblia -

Orosz Biblia

Károli Biblia, közepes, kék -

Károli Biblia, közepes, kék

Mesélő Biblia -

Mesélő Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes II. könyve 2. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:1 És elméne egy Lévi nemzetségéből való férfiú és Lévi-leányt vőn feleségűl.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:1 És elméne egy Lévi nemzetségéből való férfiú és Lévi-leányt vőn feleségűl.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:1 Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leányutódját.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:2 És fogada méhében az asszony és fiat szűle; és látá, hogy szép az és rejtegeté három hónapig.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:2 És fogada méhében az asszony és fiat szűle; és látá, hogy szép az és rejtegeté három hónapig.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:2 Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, három hónapig rejtegette.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:3 De mikor tovább nem rejtegetheté, szerze annak egy gyékény-ládácskát, és bekené azt gyantával és szurokkal s belétevé a gyermeket és letevé a folyóvíz szélén a sás közé.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:3 De mikor tovább nem rejtegetheté, szerze annak egy gyékény-ládácskát, és bekené azt gyantával és szurokkal s belétevé a gyermeket és letevé a folyóvíz szélén a sás közé.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:3 De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékénykosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:4 Az ő nénje pedig megáll vala távolról, hogy megtudja: mi történik vele?
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:4 Az ő nénje pedig megáll vala távolról, hogy megtudja: mi történik vele?
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:4 A gyermek nénje pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:5 És aláméne a Faraó leánya, hogy megfürödjék a folyóvízben, szolgálóleányai pedig járkálnak vala a víz partján. És meglátá a ládácskát a sás között s elküldé az ő szolgálóleányát és kihozatá azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:5 És aláméne a Faraó leánya, hogy megfürödjék a folyóvízben, szolgálóleányai pedig járkálnak vala a víz partján. És meglátá a ládácskát a sás között s elküldé az ő szolgálóleányát és kihozatá azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:5 A fáraó leánya éppen odament, hogy megfürödjék a Nílusban, szolgálói meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte a cselédjét, és kihozatta azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:6 És kinyitá és látá a gyermeket; és ímé egy síró fiú. És könyörűle rajta és monda: A héberek gyermekei közűl való ez.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:6 És kinyitá és látá a gyermeket; és ímé egy síró fiú. És könyörűle rajta és monda: A héberek gyermekei közűl való ez.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:6 Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket; hát egy síró fiú volt! Megszánta, és ezt mondta: A héberek gyermekei közül való ez.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:7 Az ő nénje pedig monda a Faraó leányának: Elmenjek-é s hívjak-é egy szoptatós asszonyt a héber asszonyok közűl, hogy szoptassa néked a gyermeket?
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:7 Az ő nénje pedig monda a Faraó leányának: Elmenjek-é s hívjak-é egy szoptatós asszonyt a héber asszonyok közűl, hogy szoptassa néked a gyermeket?
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:7 A kisfiú nénje pedig ezt mondta a fáraó leányának: Ne menjek, és ne hívjak egy szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja a gyermeket?
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:8 És a Faraó leánya monda néki: Eredj el. Elméne azért a leányzó, és elhívá a gyermek anyját.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:8 És a Faraó leánya monda néki: Eredj el. Elméne azért a leányzó, és elhívá a gyermek anyját.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:8 A fáraó leánya így felelt: Eredj! A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:9 És monda néki a Faraó leánya: Vidd el ezt a gyermeket és szoptasd fel nékem, és én megadom a te jutalmadat. És vevé az asszony a gyermeket és szoptatá azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:9 És monda néki a Faraó leánya: Vidd el ezt a gyermeket és szoptasd fel nékem, és én megadom a te jutalmadat. És vevé az asszony a gyermeket és szoptatá azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:9 Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó leánya, és szoptasd! Megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:10 És felnevekedék a gyermek, és vivé őt a Faraó leányához, és fia gyanánt lőn annak, és nevezé nevét Mózesnek, és mondá: Mert a vízből húztam ki őt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:10 És felnevekedék a gyermek, és vivé őt a Faraó leányához, és fia gyanánt lőn annak, és nevezé nevét Mózesnek, és mondá: Mert a vízből húztam ki őt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:10 Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert azt mondta: A vízből húztam ki.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:11 Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedék, kiméne az ő atyjafiaihoz és látá az ő nehéz munkájokat s látá, hogy egy Égyiptombeli férfi üt vala egy héber férfit az ő atyjafiai közűl.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:11 Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedék, kiméne az ő atyjafiaihoz és látá az ő nehéz munkájokat s látá, hogy egy Égyiptombeli férfi üt vala egy héber férfit az ő atyjafiai közűl.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:11 Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment atyjafiaihoz, és látta kényszermunkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit ver az ő atyjafiai közül.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:12 Mikor ide-oda tekinte és látá hogy senki sincs, agyonüté az Égyiptombelit és elrejté azt a homokba.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:12 Mikor ide-oda tekinte és látá hogy senki sincs, agyonüté az Égyiptombelit és elrejté azt a homokba.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:12 Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:13 Másnap is kiméne és ímé két héber férfi veszekedik vala. És monda annak a ki bűnös vala: Miért vered a te atyádfiát?
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:13 Másnap is kiméne és ímé két héber férfi veszekedik vala. És monda annak a ki bűnös vala: Miért vered a te atyádfiát?
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:13 Másnap is kiment, akkor meg két héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, aki a hibás volt: Miért vered a felebarátodat?
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:14 Az pedig monda: Kicsoda tett téged fő emberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megöléd az égyiptomit? Mózes pedig megfélemlék és monda: Bizony kitudódott a dolog.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:14 Az pedig monda: Kicsoda tett téged fő emberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megöléd az égyiptomit? Mózes pedig megfélemlék és monda: Bizony kitudódott a dolog.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:14 Az így szólt: Ki tett téged elöljáróvá és bíróvá közöttünk? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan az egyiptomit megölted? Mózes megijedt, és ezt mondta: Bizony kitudódott a dolog.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:15 A Faraó is meghallá azt a dolgot és Mózest halálra keresteti vala: de elfuta Mózes a Faraó elől és lakozék Midián földén; leűle pedig egy kútnál.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:15 A Faraó is meghallá azt a dolgot és Mózest halálra keresteti vala: de elfuta Mózes a Faraó elől és lakozék Midián földén; leűle pedig egy kútnál.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:15 A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra kerestette Mózest. De Mózes elmenekült a fáraó elől. Midján földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:16 Midián papjának pedig hét leánya vala, és oda menének és vizet húzának és tele merék a válúkat, hogy megitassák atyjoknak juhait.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:16 Midián papjának pedig hét leánya vala, és oda menének és vizet húzának és tele merék a válúkat, hogy megitassák atyjoknak juhait.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:16 Midján papjának volt hét leánya, akik odajöttek vizet meríteni és a vályúkat megtölteni, hogy megitassák apjuk juhait.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:17 A pásztorok is oda menének és elűzék őket. Mózes pedig felkele és segítséggel lőn nékik és megitatá juhaikat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:17 A pásztorok is oda menének és elűzék őket. Mózes pedig felkele és segítséggel lőn nékik és megitatá juhaikat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:17 De pásztorok is jöttek oda, és elkergették őket. Ekkor fölállt Mózes, segítségükre sietett, és megitatta juhaikat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:18 Mikor atyjokhoz Réhuelhez menének, monda ez: Mi az oka, hogy ma ilyen hamar megjöttetek?
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:18 Mikor atyjokhoz Réhuelhez menének, monda ez: Mi az oka, hogy ma ilyen hamar megjöttetek?
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:18 Amikor a leányok hazaértek apjukhoz, Reuélhez, az megkérdezte: Hogy-hogy ma ilyen korán megjöttetek?
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:19 ők pedig mondának: Egy égyiptombeli férfi oltalmaza minket a pásztorok ellen, annakfelette vizet is húzott nékünk, és megitatta a juhokat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:19 Ők pedig mondának: Egy égyiptombeli férfi oltalmaza minket a pásztorok ellen, annakfelette vizet is húzott nékünk, és megitatta a juhokat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:19 Egy egyiptomi férfi védett meg bennünket a pásztoroktól - felelték. Sőt még vizet is merített nekünk, és megitatta a juhokat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:20 S monda leányainak: És hol van ő? miért hagytátok ott azt a férfit? hívjátok el, hogy egyék kenyeret.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:20 S monda leányainak: És hol van ő? miért hagytátok ott azt a férfit? hívjátok el, hogy egyék kenyeret.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:20 Akkor ezt mondta a lányainak: Hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, és egyék velünk!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:21 És tetszék Mózesnek, hogy ott maradjon e férfiúnál, és ez feleségül adá Mózesnek az ő leányát, Czipporát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:21 És tetszék Mózesnek, hogy ott maradjon e férfiúnál, és ez feleségül adá Mózesnek az ő leányát, Czipporát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:21 Mózes jónak látta, hogy ott maradjon annál a férfinál, az pedig Mózeshez adta lányát, Cippórát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:22 És fiat szűle ez és nevezé nevét Gersomnak, mert mondá: Jövevény voltam az idegen földön.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:22 És fiat szűle ez és nevezé nevét Gersomnak, mert mondá: Jövevény voltam az idegen földön.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:22 Az asszony fiút szült, ő pedig Gérsómnak nevezte el, mert azt mondta: Jövevény lettem idegen földön.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:23 És lőn ama hosszú idő alatt, meghala az Égyiptom királya, Izráel fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltnak vala és feljuta a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:23 És lőn ama hosszú idő alatt, meghala az Égyiptom királya, Izráel fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltnak vala és feljuta a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:23 Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izráel fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:24 És meghallá Isten az ő fohászkodásukat és megemlékezék Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségéről.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:24 És meghallá Isten az ő fohászkodásukat és megemlékezék Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségéről.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:24 Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségére.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:25 És megtekinté Isten az Izráel fiait és gondja vala rájok Istennek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:25 És megtekinté Isten az Izráel fiait és gondja vala rájok Istennek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 2:25 Rátekintett Isten Izráel fiaira, és gondja volt rájuk Istennek.
  Mózes II. könyve 1  |  Lap tetejére  |  Mózes II. könyve 3  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes II. könyve 2. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia