Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 1. rész -

Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 1. rész

Bibliai matricás füzet 3. - Sally Ann Wright, Moira Maclean

Sally Ann Wright, Moira Maclean

Bibliai matricás füzet 3.

Bibliai matricás füzet 4. - Sally Ann Wright, Moira Maclean

Sally Ann Wright, Moira Maclean

Bibliai matricás füzet 4.

GPS a Bibliához - Dr. Jeffrey Geoghegan - Dr.Michael Homan

Dr. Jeffrey Geoghegan - Dr.Michael Homan

GPS a Bibliához

Bibliai kulcsok az anyagi bővölködéshez - Kenneth E. Hagin

Kenneth E. Hagin

Bibliai kulcsok az anyagi bővölködéshez

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Ezsdrás könyve 10. fejezet


 

  <<< >>>  

  Ezsdrás könyve 10:1 És mikor imádkozék Ezsdrás és vallást tőn, sírva és földre borulva az Isten háza előtt, sereglének ő hozzá Izráelből igen nagy gyülekezetben férfiak és asszonyok és gyermekek, mert síra a nép is sokat és keservesen.
  Ezsdrás könyve 10:1 És mikor imádkozék Ezsdrás és vallást tőn, sírva és földre borulva az Isten háza előtt, sereglének ő hozzá Izráelből igen nagy gyülekezetben férfiak és asszonyok és gyermekek, mert síra a nép is sokat és keservesen.
  Ezsdrás könyve 10:1 Míg Ezsdrás imádkozott, és vallást tett sírva és leborulva az Isten háza előtt, Izráelből igen nagy gyülekezet gyűlt hozzá: férfiak, asszonyok és gyermekek, mert a nép igen keservesen sírt.
  Ezsdrás könyve 10:2 És szóla Sekhánia, Jéhielnek fia, az Élám fiai közül, és monda Ezsdrásnak: Mi vétkeztünk a mi Istenünk ellen, hogy idegen feleségeket vettünk magunknak e föld népei közül: mindazáltal van reménysége Izráelnek, mind e mellett is!
  Ezsdrás könyve 10:2 És szóla Sekhánia, Jéhielnek fia, az Élám fiai közül, és monda Ezsdrásnak: Mi vétkeztünk a mi Istenünk ellen, hogy idegen feleségeket vettünk magunknak e föld népei közül: mindazáltal van reménysége Izráelnek, mind e mellett is!
  Ezsdrás könyve 10:2 Akkor megszólalt az Élám fiai közül való Sekanjá, Jehiél fia, és ezt mondta Ezsdrásnak: Hűtlenek lettünk Istenünkhöz, mert idegen nőket vettünk feleségül az ország népei közül. De ennek ellenére is van reménysége Izráelnek.
  Ezsdrás könyve 10:3 Vessünk ugyanis frigyet a mi Istenünkkel, hogy elbocsátjuk mindazon asszonyokat és a tőlük szülötteket az én Uramnak és azoknak akaratja szerint, a kik reszketve gondolnak a mi Istenünk parancsolatára, és a törvény szerint cselekedjünk!
  Ezsdrás könyve 10:3 Vessünk ugyanis frigyet a mi Istenünkkel, hogy elbocsátjuk mindazon asszonyokat és a tőlük szülötteket az én Uramnak és azoknak akaratja szerint, a kik reszketve gondolnak a mi Istenünk parancsolatára, és a törvény szerint cselekedjünk!
  Ezsdrás könyve 10:3 Most azért kössünk szövetséget Istenünkkel úgy, hogy elbocsátjuk mindezeket az asszonyokat és gyermekeiket, uramnak és azoknak a tanácsa szerint, akik remegve gondolnak Istenünk parancsolatára. A törvény szerint kell eljárni.
  Ezsdrás könyve 10:4 Kelj fel! mert reád néz e dolog, s mi veled leszünk: légy erős és láss hozzá!
  Ezsdrás könyve 10:4 Kelj fel! mert reád néz e dolog, s mi veled leszünk: légy erős és láss hozzá!
  Ezsdrás könyve 10:4 Kelj föl, mert rád tartozik ez a dolog, és mi veled leszünk. Légy erős, és cselekedj!
  Ezsdrás könyve 10:5 Fölkele annakokáért Ezsdrás és megesketé a papoknak, a Lévitáknak és az egész Izráelnek fejedelmeit, hogy e beszéd szerint fognak cselekedni; és megesküvének.
  Ezsdrás könyve 10:5 Fölkele annakokáért Ezsdrás és megesketé a papoknak, a Lévitáknak és az egész Izráelnek fejedelmeit, hogy e beszéd szerint fognak cselekedni; és megesküvének.
  Ezsdrás könyve 10:5 Fölkelt tehát Ezsdrás, és megeskette a papok, a léviták és egész Izráel vezetőit, hogy e szerint a beszéd szerint járnak el; ők pedig megesküdtek.
  Ezsdrás könyve 10:6 És fölkele Ezsdrás az Isten háza elől, és elméne Jóhanánnak, Eliásib fiának szobájához s bemenvén abba, kenyeret nem evék, sem vizet nem ivék, mert gyászol vala a rabságból hazajöttek vétke miatt.
  Ezsdrás könyve 10:6 És fölkele Ezsdrás az Isten háza elől, és elméne Jóhanánnak, Eliásib fiának szobájához s bemenvén abba, kenyeret nem evék, sem vizet nem ivék, mert gyászol vala a rabságból hazajöttek vétke miatt.
  Ezsdrás könyve 10:6 Akkor fölkelt Ezsdrás az Isten háza elől, és elment Jehóhánánnak, Eljásib fiának a kamrájába. Bement oda, de sem kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott, mert gyászolt a fogságból hazatértek hűtlensége miatt.
  Ezsdrás könyve 10:7 És meghirdeték Júdában és Jeruzsálemben mindazoknak, a kik a rabságból hazajöttek, hogy Jeruzsálembe gyűljenek;
  Ezsdrás könyve 10:7 És meghirdeték Júdában és Jeruzsálemben mindazoknak, a kik a rabságból hazajöttek, hogy Jeruzsálembe gyűljenek;
  Ezsdrás könyve 10:7 Azután közhírré tették Júdában és Jeruzsálemben mindazoknak, akik a fogságból hazatértek, hogy gyűljenek össze Jeruzsálemben.
  Ezsdrás könyve 10:8 Valaki pedig el nem jön harmadnapra, a fejedelmek és vének tanácsa szerint, adassék minden vagyona a templomnak, és ő maga vettessék ki a rabságból hazajötteknek gyülekezetéből.
  Ezsdrás könyve 10:8 Valaki pedig el nem jön harmadnapra, a fejedelmek és vének tanácsa szerint, adassék minden vagyona a templomnak, és ő maga vettessék ki a rabságból hazajötteknek gyülekezetéből.
  Ezsdrás könyve 10:8 Ha pedig valaki nem jön el három napon belül, annak a jószágát a vezetők és a vének tanácsa szerint ki kell irtani, őt magát pedig ki kell zárni a hazatértek gyülekezetéből.
  Ezsdrás könyve 10:9 Összegyűlének azért Júdának és Benjáminnak minden férfiai harmadnapra Jeruzsálembe a kilenczedik hóban, e hó huszadik napján, és leüle az egész nép az Isten házának piaczán, aggódván e dolog és az esőzések miatt.
  Ezsdrás könyve 10:9 Összegyűlének azért Júdának és Benjáminnak minden férfiai harmadnapra Jeruzsálembe a kilenczedik hóban, e hó huszadik napján, és leüle az egész nép az Isten házának piaczán, aggódván e dolog és az esőzések miatt.
  Ezsdrás könyve 10:9 Harmadnapra tehát összegyűlt minden júdai és benjámini férfi Jeruzsálembe, és a kilencedik hónap huszadik napján ott ült az egész nép az Isten háza előtti téren, reszketve az ügy miatt, meg az esőzés miatt is.
  Ezsdrás könyve 10:10 Ekkor fölkele Ezsdrás, a pap, és monda nékik: Ti vétkeztetek, hogy idegen feleségeket vettetek magatoknak, hogy ezzel is többítenétek Izráel vétkét;
  Ezsdrás könyve 10:10 Ekkor fölkele Ezsdrás, a pap, és monda nékik: Ti vétkeztetek, hogy idegen feleségeket vettetek magatoknak, hogy ezzel is többítenétek Izráel vétkét;
  Ezsdrás könyve 10:10 Akkor előállt Ezsdrás pap, és ezt mondta nekik: Hűtlenséget követtetek el azzal, hogy idegen asszonyokat vettetek feleségül, és így szaporítottátok Izráel vétkét.
  Ezsdrás könyve 10:11 Annakokáért tegyetek vallást az Úr előtt, atyáitoknak Istene előtt, és cselekedjetek az ő akaratja szerint, elkülönítvén magatokat e föld népeitől és az idegen feleségektől.
  Ezsdrás könyve 10:11 Annakokáért tegyetek vallást az Úr előtt, atyáitoknak Istene előtt, és cselekedjetek az ő akaratja szerint, elkülönítvén magatokat e föld népeitől és az idegen feleségektől.
  Ezsdrás könyve 10:11 Tegyetek erről vallást őseitek Istenének, az ÚRnak, és cselekedjetek az ő tetszése szerint: váljatok külön az ország népeitől és az idegen asszonyoktól!
  Ezsdrás könyve 10:12 És felele az egész gyülekezet, és monda felszóval: Ekképen a te beszéded szerint kell minékünk cselekednünk!
  Ezsdrás könyve 10:12 És felele az egész gyülekezet, és monda felszóval: Ekképen a te beszéded szerint kell minékünk cselekednünk!
  Ezsdrás könyve 10:12 Erre az egész gyülekezet hangosan ezt válaszolta: Igen! A te beszéded szerint kell tennünk!
  Ezsdrás könyve 10:13 De e nép igen sok és az esős idő miatt kivül nem állhatunk; annak felette ez nem egy, sem nem két napi munka, mert sokan vagyunk, a kik vétkeztünk e dologban;
  Ezsdrás könyve 10:13 De e nép igen sok és az esős idő miatt kivül nem állhatunk; annak felette ez nem egy, sem nem két napi munka, mert sokan vagyunk, a kik vétkeztünk e dologban;
  Ezsdrás könyve 10:13 De nagy ez a nép, és esős időszak van, ezért nem álldogálhatunk a szabadban. Nem is egy-két napi munka ez, hiszen sokan vagyunk, akik vétkeztünk ebben a dologban.
  Ezsdrás könyve 10:14 Hadd álljanak hát elő fejedelmeink, az egész gyülekezeté, és mindenki, a ki idegen feleséget vett magának, városonként jőjjön elő bizonyos időben s velök a városoknak vénei és birái, hogy elfordítsuk magunkról a mi Istenünknek e dolog miatt való búsulásának haragját!
  Ezsdrás könyve 10:14 Hadd álljanak hát elő fejedelmeink, az egész gyülekezeté, és mindenki, a ki idegen feleséget vett magának, városonként jőjjön elő bizonyos időben s velök a városoknak vénei és birái, hogy elfordítsuk magunkról a mi Istenünknek e dolog miatt való búsulásának haragját!
  Ezsdrás könyve 10:14 Álljanak elő az egész gyülekezet vezetői, és városainkból mindazok, akik idegen asszonyokat vettek feleségül. Jöjjenek ide egy meghatározott időpontban, ők és velük együtt minden egyes városnak a vénei és bírái, és azután fordítsák el rólunk Istenünknek e dolog miatt föllángolt haragját!
  Ezsdrás könyve 10:15 Csak Jónathán, az Asáhel fia és Jahzéja, a Tikva fia állának fel ez ellen és Mésullám és Sabbethai, a Léviták támogaták őket.
  Ezsdrás könyve 10:15 Csak Jónathán, az Asáhel fia és Jahzéja, a Tikva fia állának fel ez ellen és Mésullám és Sabbethai, a Léviták támogaták őket.
  Ezsdrás könyve 10:15 Csak Jónatán, Aszáél fia és Jahzejá, Tikvá fia álltak ennek ellene, és Mesullám, meg a lévita Sabbetaj támogatták őket.
  Ezsdrás könyve 10:16 És cselekedének ekképen azok, a kik a rabságól hazajöttek; és választa magának Ezsdrás, a pap férfiakat, a családfőket, családjuk szerint, s mindnyájok nevei feljegyeztettek. És összeülének a tizedik hó első napján, hogy nyomozzák e dolgot;
  Ezsdrás könyve 10:16 És cselekedének ekképen azok, a kik a rabságól hazajöttek; és választa magának Ezsdrás, a pap férfiakat, a családfőket, családjuk szerint, s mindnyájok nevei feljegyeztettek. És összeülének a tizedik hó első napján, hogy nyomozzák e dolgot;
  Ezsdrás könyve 10:16 A fogságból hazatértek azonban így jártak el. Kiválasztották Ezsdrás papot meg egyes férfiakat, családonként a családfőket, mindnyájukat név szerint. Ezek a tizedik hónap első napján összegyűltek, hogy megvizsgálják az ügyet.
  Ezsdrás könyve 10:17 És bevégezék azt mindazon férfiakra nézve, a kik idegen feleséget vettek vala magoknak, az első hónak első napjáig.
  Ezsdrás könyve 10:17 És bevégezék azt mindazon férfiakra nézve, a kik idegen feleséget vettek vala magoknak, az első hónak első napjáig.
  Ezsdrás könyve 10:17 Az első hónap első napjáig elintézték minden férfi ügyét, aki idegen asszonyt vett feleségül.
  Ezsdrás könyve 10:18 Találtatának pedig a papok fiai közül a kik idegen feleségeket vettek vala magoknak, Jésuának, a Jósádák fiának és az ő testvéreinek fiai közül: Maaséja, Eliézer, Járib és Gedálja;
  Ezsdrás könyve 10:18 Találtatának pedig a papok fiai közül a kik idegen feleségeket vettek vala magoknak, Jésuának, a Jósádák fiának és az ő testvéreinek fiai közül: Maaséja, Eliézer, Járib és Gedálja;
  Ezsdrás könyve 10:18 A papság között is akadtak olyanok, akik idegen asszonyt vettek el: Jésúának, Jócádák fiának és testvéreinek a fiai közül Maaszéjá, Eliezer, Járib és Gedaljá.
  Ezsdrás könyve 10:19 És kezöket adák, hogy elbocsátják feleségeiket és egy kos áldozására ítéltetének vétkükért;
  Ezsdrás könyve 10:19 És kezöket adák, hogy elbocsátják feleségeiket és egy kos áldozására ítéltetének vétkükért;
  Ezsdrás könyve 10:19 Ezek kezet adtak arra, hogy elbocsátják feleségüket. A vétkük miatt hozott jóvátételi áldozat egy kos volt.
  Ezsdrás könyve 10:20 Immér fiai közül pedig: Hanáni és Zebádja.
  Ezsdrás könyve 10:20 Immér fiai közül pedig: Hanáni és Zebádja.
  Ezsdrás könyve 10:20 Immér fiai közül Hanáni és Zebadjá,
  Ezsdrás könyve 10:21 Hárim fiai közül: Maaszéja, Elija, Semája, Jéhiel és Uzzia,
  Ezsdrás könyve 10:21 Hárim fiai közül: Maaszéja, Elija, Semája, Jéhiel és Uzzia,
  Ezsdrás könyve 10:21 Hárim fiai közül Maaszéjá, Élijjá, Semajá, Jehiél és Uzzijjá,
  Ezsdrás könyve 10:22 Pashur fiai közül: Eljoénaj, Maaszéja, Ismáel, Nethanéel, Józabád és Elásza;
  Ezsdrás könyve 10:22 Pashur fiai közül: Eljoénaj, Maaszéja, Ismáel, Nethanéel, Józabád és Elásza;
  Ezsdrás könyve 10:22 Pashúr fiai közül Eljóénaj, Maaszéjá, Jismáél, Netanél, Józábád és Elászá.
  Ezsdrás könyve 10:23 Továbbá a Léviták közül: Józabád, Simei és Kélája. (az a Kelita), Pethahja, Júda és Eliézer;
  Ezsdrás könyve 10:23 Továbbá a Léviták közül: Józabád, Simei és Kélája. (az a Kelita), Pethahja, Júda és Eliézer;
  Ezsdrás könyve 10:23 A léviták közül Józábád, Simei és Kélájá, azaz Kelitá, továbbá Petahjá, Jehúdá és Eliezer.
  Ezsdrás könyve 10:24 Az énekesek közül pedig: Eliásib, s a kapunállók közül: Sallum, Telem és Uri;
  Ezsdrás könyve 10:24 Az énekesek közül pedig: Eliásib, s a kapunállók közül: Sallum, Telem és Uri;
  Ezsdrás könyve 10:24 Az énekesek közül Eljásib. A kapuőrök közül Sallum, Telem és Úri.
  Ezsdrás könyve 10:25 Továbbá Izráel népéből: Parós fiai közül: Ramina, Jezija, Malkija, Mijámin, Eleázár, Malkija és Benája;
  Ezsdrás könyve 10:25 Továbbá Izráel népéből: Parós fiai közül: Ramina, Jezija, Malkija, Mijámin, Eleázár, Malkija és Benája;
  Ezsdrás könyve 10:25 Izráelből: Parós fiai közül Ramjá, Jizzijjá, Malkijjá, Mijjámin, Eleázár, Malkijjá és Benájá.
  Ezsdrás könyve 10:26 Elám fiai közül: Mattánia, Zakariás, Jéhiel, Abdi, Jerémóth és Élija;
  Ezsdrás könyve 10:26 Elám fiai közül: Mattánia, Zakariás, Jéhiel, Abdi, Jerémóth és Élija;
  Ezsdrás könyve 10:26 Élám fiai közül Mattanjá, Zekarjá, Jehiél, Abdi, Jerémót és Élijjá.
  Ezsdrás könyve 10:27 Zattu fiai közül: Eljóénai, Eljásib, Mattánia, Jerémóth, Zabád és Aziza;
  Ezsdrás könyve 10:27 Zattu fiai közül: Eljóénai, Eljásib, Mattánia, Jerémóth, Zabád és Aziza;
  Ezsdrás könyve 10:27 Zattú fiai közül Eljóénaj, Eljásib, Mattanjá, Jerémót, Zábád és Azízá.
  Ezsdrás könyve 10:28 Bébai fiai közül: Jóhanán, Hanánia, Zabbai és Athlai;
  Ezsdrás könyve 10:28 Bébai fiai közül: Jóhanán, Hanánia, Zabbai és Athlai;
  Ezsdrás könyve 10:28 Bébaj fiai közül Jehóhánán, Hananjá, Zabbaj és Atlaj.
  Ezsdrás könyve 10:29 Báni fiai közül: Mesullám, Mallukh, Adája, Jásub, Seál és Rámóth;
  Ezsdrás könyve 10:29 Báni fiai közül: Mesullám, Mallukh, Adája, Jásub, Seál és Rámóth;
  Ezsdrás könyve 10:29 Báni fiai közül Mesullám, Mallúk és Adájá, Jásúb, Seál és Jerémót.
  Ezsdrás könyve 10:30 Pahath-Moáb fiai közül: Adna, Kelál, Benája, Maaszéja, Mattánia, Besaléel, Binnui és Manasse;
  Ezsdrás könyve 10:30 Pahath-Moáb fiai közül: Adna, Kelál, Benája, Maaszéja, Mattánia, Besaléel, Binnui és Manasse;
  Ezsdrás könyve 10:30 Pahat-Móáb fiai közül Adná és Kelál, Benájá, Maaszéjá, Mattanjá, Becalél, Binnúj és Manassé.
  Ezsdrás könyve 10:31 A Hárim fiai pedig: Eliézer, Jissija, Malkija, Semája, Simeon;
  Ezsdrás könyve 10:31 A Hárim fiai pedig: Eliézer, Jissija, Malkija, Semája, Simeon;
  Ezsdrás könyve 10:31 Hárim fiai közül Eliezer, Jissijjá, Malkijjá, Semajá, Simeon,
  Ezsdrás könyve 10:32 Benjámin, Mallukh, Semarja;
  Ezsdrás könyve 10:32 Benjámin, Mallukh, Semarja;
  Ezsdrás könyve 10:32 Benjámin, Mallúk és Semarjá.
  Ezsdrás könyve 10:33 Hásum fiai közül: Mattenai, Mattattá, Zabád, Elifélet, Jerémai, Manasse, Simei,
  Ezsdrás könyve 10:33 Hásum fiai közül: Mattenai, Mattattá, Zabád, Elifélet, Jerémai, Manasse, Simei,
  Ezsdrás könyve 10:33 Hásum fiai közül Mattenaj, Mattattá, Zábád, Elifelet, Jerémaj, Manassé és Simei.
  Ezsdrás könyve 10:34 Báni fiai közül: Maádai, Amrám és Uél;
  Ezsdrás könyve 10:34 Báni fiai közül: Maádai, Amrám és Uél;
  Ezsdrás könyve 10:34 Báni fiai közül Maadaj, Amrám és Úél,
  Ezsdrás könyve 10:35 Benája, Bédéja, Keluhu;
  Ezsdrás könyve 10:35 Benája, Bédéja, Keluhu;
  Ezsdrás könyve 10:35 Benájá, Bédejá és Keluhú,
  Ezsdrás könyve 10:36 Vanja, Merémóth, Eliásib;
  Ezsdrás könyve 10:36 Vanja, Merémóth, Eliásib;
  Ezsdrás könyve 10:36 Vanjá, Merémót és Eljásib,
  Ezsdrás könyve 10:37 Mattánia, Mattenai és Jaaszái;
  Ezsdrás könyve 10:37 Mattánia, Mattenai és Jaaszái;
  Ezsdrás könyve 10:37 Mattanjá, Mattenaj és Jaaszaj,
  Ezsdrás könyve 10:38 Báni, Binnui, Simei;
  Ezsdrás könyve 10:38 Báni, Binnui, Simei;
  Ezsdrás könyve 10:38 Báni, Binnúj és Simei,
  Ezsdrás könyve 10:39 Selemia, Náthán és Adája;
  Ezsdrás könyve 10:39 Selemia, Náthán és Adája;
  Ezsdrás könyve 10:39 Selemjá, Nátán és Adájá,
  Ezsdrás könyve 10:40 Makhnadbai, Sásai, Sárai;
  Ezsdrás könyve 10:40 Makhnadbai, Sásai, Sárai;
  Ezsdrás könyve 10:40 Maknadbaj, Sásaj és Sáraj,
  Ezsdrás könyve 10:41 Azareél, Selemia és Semária;
  Ezsdrás könyve 10:41 Azareél, Selemia és Semária;
  Ezsdrás könyve 10:41 Azarél, Selemjáhú és Semarjá,
  Ezsdrás könyve 10:42 Sallum, Amaria, József:
  Ezsdrás könyve 10:42 Sallum, Amaria, József:
  Ezsdrás könyve 10:42 Sallúm, Amarjá és Jószéf.
  Ezsdrás könyve 10:43 A Nebó fiai közül: Jéiel, Mattithja, Zabád, Zebina, Jaddai, Jóel, Benája.
  Ezsdrás könyve 10:43 A Nebó fiai közül: Jéiel, Mattithja, Zabád, Zebina, Jaddai, Jóel, Benája.
  Ezsdrás könyve 10:43 Nebó fiai közül Jeiél, Mattitjá, Zábád, Zebíná, Jaddaj, Jóél és Benájá.
  Ezsdrás könyve 10:44 Mindezek idegen feleségeket vettek vala magoknak. És valának e feleségek között olyanok is a kik már fiakat szültek.
  Ezsdrás könyve 10:44 Mindezek idegen feleségeket vettek vala magoknak. És valának e feleségek között olyanok is a kik már fiakat szültek.
  Ezsdrás könyve 10:44 Mindezek idegen nőket vettek feleségül. Voltak közöttük olyan asszonyok, akiknek már fiaik is voltak.
  Ezsdrás könyve 9  |  Lap tetejére  |  Nehémiás könyve 1  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Ezsdrás könyve 10. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia